Rettighetstelefonen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mental Helse Ungdom erfarer at det kan være svært vanskelig å orientere seg i en jungel av rettigheter og paragrafer. Særlig gjelder dette barn og ungdom – som ikke er vant med å orientere seg på samme måte som voksne. Fra og med fylte 16 år skal en person kunne oppsøke, samtykke til og motta helsehjelp uten foresattes involvering og/eller samtykke. Når ungdom befinner seg i en livskrise eller opplever psykiske helsevansker vil man ofte ha et behov for å oppsøke helsevesenet, både for helsehjelp, men også for å tilegne seg kunnskap om hvilke rettigheter en har.

Målsetting for prosjektet

Sette primært ungdom i stand til å navigere seg gjennom hvilke rettigheter en har hvordan en kan iverksette dette å få hjelp. Ungdom snakker mye sammen og mye informasjon er i omløp blant ungdom via forum, sosiale medier, facebook, twitter ol. Gjennom prosjektet vil vi tilby og korrekt informasjon.

Målgruppe

Ungdom i aldersgruppen 16 til 30 år som har psykiske helsevansker, og som trenger bistand til å finne ut av hvilke rettigheter man har.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Ved prosjektstart 01.01.2017 vil prosjektmedarbeider være ansatt. Da dette prosjektet arbeider med rettigheter, og det er mange juridiske avklaringer som må gjøres for hvordan prosjektet skal utformes vil vi stille krav om fullført juristutdannelse. Prosjektet vil detaljeres i samråd med juridisk avdeling i Psykologforeningen og Advokatforeningen for å sikre det juridiske bakteppet for tjenesten. Prosjektmedarbeider vil i samråd med advokatforeningen ha individuelle samtaler med alle som ønsker å være med som frivillig før opplæringsseminarene der ønsker og forventninger fra både Mental Helse Ungdom og den frivillige blir gjennomgått. Slik vil vi kunne ha en screening for å sikre oss at de frivillige fremstår som personlig egnede til denne jobben.Vi tar sikte på at det hver kveld det er åpent på telefonen skal være to stykker på vakt. Gjennom utarbeidelse av en veileder vil prosjektmedarbeideren tydeliggjøre og spesifisere de rammene som beskrives i denne søknaden. Det vil være et særlig fokus på hva man i rollen sin som frivillig telefonvakt kan og ikke kan gjøre. Veilederen vil også inneholde en beskrivelse av hvilke rettighetsfelter vi vil fokusere på å kunne tilby veiledning på.

Fremdriftsplan for prosjektet

Høst 2016: Kartlegge rammevilkår 2017: Jan–Feb: Lage veileder og opplæringsprogram, rekruttere Mars-Apr: Opplæringseminar materiell Mai-Juni: Markedsføring Aug-Sept: Oppstart telefonen 1. aug, planlegge erfaringsseminar Okt,nov,des: Opplæringsseminar og erfaringsamling 2018 Jan-mars: Rekruttere frivillige og erfaringssamling Apr–Mai: Opplæringsseminar, lage veileder Juni: Fagdag for hjelpetelefoner Sept-okt: Distr. veileder Nov-des: Evaluering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektets mål er å være en enkel, sikker og pålitelig informasjonskanal for personer som trenger råd og veiledning til hvilke rettigheter de har krav på, og hvor de eventuelt kan sikre seg disse rettighetene. Prosjektet skulle primært være et tilbud for personer i aldersgruppen 16 til 30 år, og hovedsakelig gi informasjon om rettigheter i forbindelse med helsevesenet. Vi så tidlig i prosessen behovet for å utvide tilbudet til å omfatte både en bredere aldersgruppe og et større omfang juridiske problemstillinger, ikke bare knyttet til helsevesenet. Mental Helse Ungdom opplevde å få mange henvendelser som angikk spørsmål om rettigheter ved psykiske helseproblemer. De erfarte at barn, unge og deres pårørende ikke fikk god nok informasjon om rettigheter gjennom de informasjonskanalene som ble tilbudt. Det var et stort og udekket behov for veiledning, samt at mange har opparbeidet seg et så dårlig tillitsforhold til offentlige tjenester at de ikke stolte på den informasjonen de fikk.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Rettighetstelefonen har bidratt til at flere ungdommer i målgruppen, men også andre aldersgrupper og pårørende, vet hvilke rettigheter de har og hvor de kan få hjelp. Gjennom å veilede våre innringere til neste steg har dette bidratt til at innringere henvender seg til riktig instans og etterspør nødvendig hjelp raskest mulig. De har også blitt bedre rustet til å påklage brudd på sine rettigheter gjennom vår veiledning. Vår informasjon og veiledning gir derfor innringerne i større grad muligheten til å komme raskere tilbake til blant annet god helse og arbeid.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

116

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektleder ansatte prosjektmedarbeidere for å utvikle rammene for prosjektet, herunder retningslinjer for drift, opplæringsprogram, veileder for telefonvaktene og rekruttering til prosjektet. De første vaktene startet opp i midten av august 2017. Rettighetstelefonen har holdt åpent tirsdager og torsdager fra kl. 18 til kl. 21. Det har vært tre frivillige på hver vakt, herunder to juridiske veiledere og en vaktansvarlig. Vaktansvarlig har hatt det overordnede ansvaret for vakten, der den viktigste oppgaven er å gjennomføre en debrief etter hver samtale, særlig etter utfordrende samtaler. De frivilliges arbeidsoppgaver på vakt har først og fremst bestått av å motta telefonsamtaler og besvare og veilede innringere. De frivillige har også bistått hverandre ved vanskelige spørsmål, og vi har erfart at spørsmålene ofte er komplekse og spesielle slik at det har vært behov for samarbeid. Vi har ført statistikk over samtalene vi har mottatt. Av personvernhensyn har vi kun kartlagt overordnet tema for samtalen, hvor brukeren hørte om oss og varighet på samtalen.

Resultater og resultatvurdering

Vi har utformet retningslinjer for driften, som har blitt oppdatert underveis. Denne inneholder konkret informasjon om forskjellige regelverk slik at det er enkelt å finne frem til svar på vanlige juridiske spørsmål. Vi har rekruttert tilstrekkelig med telefonvakter og det er til enhver tid rundt 20 frivillige jusstudenter/jurister. Et resultat mål ble omgjort etter søknad til Stiftelsen Dam. Vi har opprettet en avtale om implementering av chat med eDialog24. Videre har det også blitt utarbeidet retningslinjer for den nye chattetjenesten. Vi har holdt åpent tirsdager og torsdager fra kl. 18-21, og åpningstidene er i tråd med søknaden. Da Rettighetstelefonen utviklet seg til å besvare alle juridiske spørsmål fra alle aldersgrupper har det ikke blitt opprettet en «veileder for hvordan å veilede barn og ungdom i deres helserettigheter». Det ble isteden opprettet veileder som omfattet mer generelle rettsområder med informasjon om ulike rettsområder og veiledningstjenester.

Oppsummering og videre planer

Gjennom positive tilbakemeldinger, og rådgivning av en rekke personer, er det tydelig at det er behov for en slik tjeneste. Samtidig fremgår det klart at ikke like mange kjenner til tilbudet, slik at vi ikke når ut til alle som ville hatt nytte av tjenesten. En utvidelse av Rettighetstelefonen til også å omfatte en chattetjeneste gir oss muligheten til dette. Vi ønsker med dette å være tilgjengelige på flere plattformer og at vår tjeneste skal være et lavterskeltilbud. Prosjektet videreføres ved at Mental Helse Ungdom har vedtatt å drifte Rettighetstelefonen videre ved bruk av egne midler.

Prosjektleder

Mikael Zeiner

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Rettighetstelefonen
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2017: kr 415 000, 2018: kr 395 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
29.12.2019
Status
Under gjennomføring