Ringer i vann

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Ideen om prosjektet «Ringer i vann» kom etter et ønske om å gjøre Kriminalitetsprogrammet bedre kjent og ved aktivt å ta i bruk verktøyene man har blitt kurset i.

Etter at flere i samme region har tatt tilsvarende kurs kom også ideen om å drive et mer målrettet samarbeid med de ulike aktører som allerede møter disse personene i dag.

For spesialisthelsetjenesten (TSB og Psykisk helsevern) vil man med stor sannsynlighet også få kommet i en bedre posisjon og gitt behandling til flere såkalte «Gjengangere» som man i dag vet sjelden eller aldri klarer å nyttiggjøre seg et ordinært behandlingstilbud. Å bidra til at flere kommer i gang med gode rehabiliteringsløp vil være en av flere gode ring- virkninger.
Målsetting:
At flere får tatt et reelt veivalg om et nytt liv ut fra en grunnleggende overbevisning om at den som søker hjelp har mange iboende muligheter for å endre en vanskelig livssituasjon. Dersom det i prosjektperioden er 5 -10 personer som klarer å gjennomføre hele eller deler av kriminalitetsprogrammet vil dette åpenbart gi store

positive ringvirkninger både for individ og samfunn.Alternativet med å låse stadig flere inne i lukkede institusjoner, uten et rehabiliteringsperspektiv, blir tilsvarende tydeliggjort som en ikke en ønsket utvikling.
Målgruppen:
Kriminalitetsprogrammet vil i dette prosjektet rette seg mot voksne menn og kvinner som både er/har vært rusmiddelavhengig og kriminelle.

Trondheim kommune har mellom 45 -65 aktive «gjengangere» og av disse sitter et titalls personer i fengsel til enhver tid. Kun et fåtall av disse søker/tilbys behandling for sine rusproblemer. Av de som søkes inn til behandling i TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) ser vi et økende antall med tilleggsproblematikk i form av moderate til mer alvorlige psykiske lidelser samt en økende destruktiv atferd (vold, sinne og aggresjonsproblematikk).
Gjennomføring:
Nettverket er allerede i gang, men utviklingsprosjektet der det blir frigitt ekstra tid for kun å jobbe med prosjektet (en dag i uken) forventes å ha oppstart januar 2014. Den videre implementeringen, opptrapping av direkte pasientarbeid samt evaluering, tar sikte på å vare frem til prosjektslutt januar 2016. Utpå høsten 2015 tas det sikte på å gjennomføre en dagskonferanse («Krimkonferanse»)der programmet blir presentert generelt og vårt arbeid med implementeringen spesielt. Man håper her å kunne få presentert erfaringer fra en eller flere av pasientene som har fulgt programmet.


Betydning:
Kriminalitetprogramets far, Gunnar Bergstrøm, har i sitt arbeid med programmet rettet seg inn mot 1)en teoretisk modell, 2) vurde-ring/diagnose og 3) intervensjon/behandling i sitt forsøk på å gi et heldekkende resonnement omkring teorien om at kriminalitet kan betraktes som en «livsstil».
Prosjektet vil siktes inn på praksis og samarbeid på tvers av etater og behandlingsnivå. Et ønsket resultat etter prosjektperioden vil være at Kriminalitetsprogrammet er kjent for alle som jobber med målgruppen i Midt – Norge. Et nytt (og banebrytende)samarbeid på tvers av de ulike etater og behandlingsapparat er etablert. Nettverket er etablert og blitt en unik og tverrfaglig sammensatt kompetanseressurs/leverandør, både i og utenfor egen region.
Utfra egne dokumenterte erfaringer med programmet og behandlings-effekt kan det vurderes om det skal søkes om midler for et eget forskningsprosjekt.
Fremdriftsplan
Vår 2014: Identifisere klienter/pasienter med rusmiddelavhengighet og kriminell livsstil
Høsten 2014: Gjennomføre gruppebehandling ved Trondheim Fengsel.

Individuell behandling innen TSB ? ved behov. Nettverkssamlinger. Interne fagdager. Kvalitetssikring.
Våren 2015: Planlegge å gjennomføre nye gruppetilbud i samarbeid med Trondheim Fengsel/KIF. Ta initiativet til samhandling med Brøset for kompetanseutveksling og identifisere mulige samarbeidsområder. Fokusområde: rus, kriminalitet, volds- og aggresjonsproblematikk. Nettverkssamlinger.

Planlegging av «Krimkonferanse».
Høst 2015: Gjennomgang av erfaringer og dokumentasjon. Veiledning. Nettverkssamlinger. Gjennomføre «Krimkonferanse» i Trondheim.
Januar 2016: Prosjektet avsluttes. Evaluering og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Ringer i vann.pdf

Prosjektleder/forsker

Jostein Karlsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Ringer i vann
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 165 000, 2015: kr 135 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet