Rocket- Man Øvre Eiker

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Utenforskap, å føle seg eller være utenfor fellesskapet, er en stor utfordring blant mange unge. Covid-19 pandemien har aktualisert dette. Årsakene til utenforskap er mange og sammensatte, men felles er at det kan resultere i negative sosiale-, helse- og samfunnsmessige konsekvenser som frafall i ordinære fritidsaktiviteter, skolegang og arbeidsliv, økt forekomst psykiske lidelser og rus. Forebyggende innsats som gir støtte og trygghet er derfor viktig. Gjennom aktivitet oppleves mestring, samhold og fellesskap. Noen trenger og det lille ekstra som gjør det trygt å delta. Dette er RM– et gratis aktivitetstilbud for sårbare unge, drevet av de unge selv, nemlig aktivitetsguidene. Prosjektets målsetning er at Rocket-Man hver dag skal jobbe aktivt for å skape en arena, et miljø og et aktivitetstilbud som fremmer trygghet, tilhørighet, inkludering og mestring. Våre deltakere skal kjenne at her kan de være seg selv, her blir de verdsatt som den de er, og her får de utfoldelse og aktivitet.

Aktivitet/tiltak/metode

Vår målgruppe er barn og unge fra 12-18 år som på en eller annen måte har falt utenfor tradisjonelt aktivitetstilbud. Det er de som trenger den lille ekstra støtten vi kan gi i aktivitetsguider og fellesskapet i Rocket-Man for å komme i gang med aktivitet. Vi avgrenser oss ikke til grunner for at de har falt utenfor, men det kan være unge fra mindre ressurssterke hjem enten i form av lav betalingsevne eller ikke evne til å følge opp, gjerne unge med minoritetsbakgrunn. Tilbudet er helt gratis. Ensomhet, psykisk helse, adhd eller andre utfordringer som har ført til at de unge føler på utenforskap er de vi søker å fange opp. Fellesnevneren for målgruppen er at de trenger en aktivitetsguide og felles aktiviteter i et sunt miljø for å komme i gang med aktivitet og for å holde seg borte fra miljøer som kan ha negativ påvirkning. Rocket-Man ble startet i Eidanger IL og innholdet i prosjektet bygger videre på deres erfaringer. Deltagerne følges tett opp av egen aktivitetsguide som er en trygg ung voksen. Vedkommende initierer ulike former for aktivitet etter deltagerens ønsker og er en støttespiller. De vil møtes ukentlig én til én eller i mindre grupper. Aktivitetene kan være hesteridning, klatring, skogsturer etc. Det blir arrangert fellesaktiviteter hver tredje uke, dette kan være isfiske og stisykling, men også filmkveld etc. Evaluering skjer før oppstart og ved halvårlige spørreundersøkelser med alle involverte i prosjektet. En faggruppe vil være rådgivere. Alle guider og voksne må levere politiattest og har taushetsplikt. Alle arrangementer i regi av RM er rusfrie, og har 0-toleranse for vold. Utfordringer kan være utvelgelse av deltakere og kjemi i gruppa og rett match mellom deltaker og aktivitetsguide. Det vil være en av deviktigste oppgavene til prosjektleder og ressursgruppen “trygge voksne”.

Antall deltakere

20

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

RM er ventet å gi økt deltakelse i aktivitet blant ungdom som ellers ikke ville drevet med aktivitet, eller i begrenset grad ville drevet med aktivitet. Prosjektet bidrar til at deltakerne tar de gode valgene og kjenner på gode sosiale fellesskap som kan gjøre dem rustet for å yte bedre på skole, at de gjennomfører VGS eller klarer å stå i en jobb. Som Meld. St. 32 (2020–2021) påpeker er det en risiko for at koronapandemien og begrenset sosial kontakt kan ha ført til at flere blir stående varig utenfor arbeidslivet og at flere vil oppleve sosiale problemer. RM skal være et tilbud for å motvirke dette. Omkostningene ved at noen faller utenfor i et lokalsamfunn er store, først og fremst for den enkelte men også for de ulike instansene i kommunen. RM innfrir mål i kommunale strategier “Tett på” og “Et lag for god oppvekst” og bidrar til at flere kan bli en ressurs fremfor en belastning. RM samarbeider derfor godt med Øvre Eiker kommune.

Plan for gjennomføring

Vi søker nå om støtte for en oppstartsperiode – en prosjektperiode på 7 måneder. Målet er likevel å få prosjektet over i drift slik at det blir et varig og godt tilbud fra idrettslaget på lik linje med håndball og fotball. For å få til dette har vi jobbet bredt og godt for å forankre prosjektet i andre instanser i kommunen som har den daglige kontakten med barn og unge, se vedlegg til søknaden. I tillegg se vi det som viktig for å sikre stabil og god drift å ansette en prosjektleder slik de har gjort i Eidanger Idrettslag. Dette sikrer stabilitet, struktur og fremgang i prosjektet. Milepæl 1: Rekruttere deltakere og guider i tre puljer. Har allerede rekruttert 6 deltakerne og 4 aktivitetsguider per mars 2023. Samarbeide godt med faggruppe. Tilby felles aktiviteter og arrangementer opp til to ganger i mnd. og fokusere på kontakten mellom aktivitetsguide og ungdom. Evaluere jevnlig slik at vi kan videreutvikle tilbudet. Sikre midler for videre drift. Ansvar: prosjektleder og trygge voksne Milepæl 2: Ansette en prosjektleder. Evaluere aktiviteter og arrangementer. Videreutvikle eller endre innhold i aktivitetsplan i samråd med deltakerne. Introdusere nye ungdommer for eksisterende tilbud. Jobbe aktivt med å sikre økonomi. Ansvar: prosjektleder og trygge voksne i samråd med guider og deltakerne selv. Milepæl 3: Rekruttere nye deltakere og introdusere de for aktiviteter og tilbud. Ta et steg videre med deltakere som har vært i prosjektet over lengre tid; hjelp ut i annen aktivitet, sommerjobb etc. Utvikle prosjektet i samarbeid med våre deltakere og samarbeidspartnere. Samarbeid med USN for å måle resultater.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Utenforskap, å føle seg eller være utenfor fellesskapet, er en stor utfordring blant mange unge. Årsakene til utenforskap er mange og sammensatte, men felles er at det kan resultere i negative sosiale-, helse- og samfunnsmessige konsekvenser som frafall i ordinære fritidsaktiviteter, skolegang og arbeidsliv, økt forekomst psykiske lidelser og rus. Forebyggende innsats som gir støtte og trygghet er derfor viktig. Gjennom aktivitet oppleves mestring, samhold og fellesskap. Prosjektets målsetning er at Rocket-Man hver dag skal jobbe aktivt for å skape en arena, et miljø og et aktivitetstilbud som fremmer trygghet, tilhørighet, inkludering og mestring. Våre deltakere skal kjenne at her kan de være seg selv, her blir de verdsatt som den de er, og her får de utfoldelse og aktivitet. Vår målgruppe er barn og unge fra 12-18 år som på en eller annen måte har falt utenfor tradisjonelt aktivitetstilbud. Det er de som trenger den lille ekstra støtten vi kan gi i aktivitetsguider og fellesskapet i Rocket-Man for å komme i gang med aktivitet. Tilbudet er helt gratis. Ensomhet, psykisk helse, adhd eller andre utfordringer som har ført til at de unge føler på utenforskap er de vi søker å fange opp. Fellesnevneren for målgruppen er at de trenger en aktivitetsguide og felles aktiviteter i et sunt miljø for å komme i gang med aktivitet og for å holde seg borte fra miljøer som kan ha negativ påvirkning.

Gjennomføring

Prosjektets første år er gjennomført i henhold til opprinnelig plan. Vi kom dog noe sent i gang med den praktiske gjennomføringen. Prosjektleder ble ansatt fra 1/5 – 23. Første kvartal ble brukt til mye planlegging og strukturering og arbeidsfordeling for de frivillige i ressursgruppa trygge voksne og til å få på plass nok aktivitetsguider. Fra og med mai måned har prosjektet gjennomført aktiviteter og samlinger med ungdommene i prosjektet etter planen. Ungdomsgruppa har vært delaktig i både planlegging og gjennomføring av aktivitetene som er gjennomført. Prosjektet har etablert en stabil ungdomsgruppe med lite frafall. Dette er gjort i samarbeid med helsesykepleiere på ungdomsskolene og med ressurspersoner på familiesenteret her i kommunen. Ved utgangen av 2023 var ca 15 av maks 20 ungdomsplasser i prosjektet fylt opp.

Resultater og virkninger

RM gir økt deltakelse i aktivitet blant ungdom som ellers ikke ville drevet med aktivitet, eller i begrenset grad ville drevet med aktivitet. Prosjektet bidrar til at deltakerne tar de gode valgene og kjenner på gode sosiale fellesskap som kan gjøre dem rustet for å yte bedre på skole, at de gjennomfører VGS eller klarer å stå i en jobb. Omkostningene ved at noen faller utenfor i et lokalsamfunn er store, først og fremst for den enkelte men også for de ulike instansene i kommunen. RM innfrir mål i kommunale strategier “Tett på” og “Et lag for god oppvekst” og bidrar til at flere kan bli en ressurs fremfor en belastning. RM samarbeider derfor godt med Øvre Eiker kommune. Vi vil kontinuerlig evaluere prosjektet slik at vi kan videreutvikle og tilpasse tilbudet. I dette arbeidet er deltakerne og aktivitetsguidene selv de viktigste bidragsyterne. Prosjektperioden i denne søknaden er satt til 24 måneder. Vårt mål er at dette ikke kun skal bli et kortvarig prosjekt, men et varig tilbud fra Idrettslaget i Hokksund på lik linje med håndball og fotball. Vi vil likevel etter disse første 24 månedene evaluere tilbudet og vurdere en ny prosjektperiode.

Prosjektleder

Rune Dokken

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Rocket- Man Øvre Eiker
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Avsluttet