Rocket-Man

I Eidanger IL ble en trist historie snudd til et prosjekt for mestring og livsglede.

Rocket-Man er et prosjekt som ønsker å fange opp ungdom som står i fare for å falle utenfor fellesskapet, eller som strever med å finne sin plass i livet. I Rocket-Man jobbes det for å skape et trygt og inkluderende miljø, og å skape en arena med fokus på trygghet, mestring og tilhørighet.

Livsmestring og tilhørighet

I Rocket-Man skal deltakerne få kjenne på at her kan jeg være meg selv, her er jeg verdsatt for den jeg er, her kan jeg få til noe.

Fellesskapet kan også være en plass hvor en får kjenne kicket og adrenalinet gjennom aktivitet og opplevelser, som for eksempel klatring eller rib-turer. Det viktigste er å få kjenne på livsmestring og tilhørighet i et godt og trygt miljø sammen med andre ungdommer.

Aktivitetsguide

Hver deltaker får en egen aktivitetsguide. Dette skal være en «storebror» eller «storesøster» og en god venn.

En aktivitetsguide er en du kan prate med, en som passer litt ekstra på, som kan bidra med at du tar gode valg, og som tar deg med på ulike morsomme og spennende aktiviteter.

Tung bakhistorie

Rocket-Man ble startet av Eidanger IL, sammen med foreldrene til Jens Lunde Tusvik.

Eidanger IL har drevet med inkludering, forebygging, og ettervern i mange år, og en av dem som engasjerte seg i arbeidet var Jens Lunde Tusvik. Han bidro blant annet som aktivitetsleder og mentor.

Men selv om han gav mye av seg selv til andre, kunne han ha tunge dager, og etter hvert fikk Jens utfordringer med rus. Det startet med spenning, lek og moro. I januar 2020 kom den triste beskjeden om at Jens var gått bort. Han tråkket feil og døde av en ufrivillig overdose. Han ble bare 21 år gammel.

Dette førte til at idrettslaget, sammen med foreldrene til Jens, jobbet frem prosjektet Rocket-Man. Prosjektet skal forebygge at unge mennesker havner utenfor, får vanskeligheter med rus eller på annen måte får en vanskelig ungdomstid.

(Kilde: Rocket-man.no)

Les mer om historien bak Rocket-Man:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Eidanger idrettslag har i mange år jobbet med rusproblematikk, men dette har vært rettet mot voksne. Etter hvert ønsket vi å ta et steg videre, og jobbe med forebyggende arbeid rettet mot ungdom fra 13 år, som har testet rus eller står i fare for å gjøre det. Dette arbeidet startet høsten 2019. I starten av 2020 kom den triste beskjeden om at en av idrettslagets ungdommer er død. Jens døde av en ufrivllig overdose. Det satte fart i arbeidet med RocketMan. Vi ønsker å gi flere ungdommer som Jens et bedre alternativ til rusen. En plass for mestring, vennskap, trygghet og tilhørighet.

Målsetting

Målet og ønsket med prosjektet er at ungdommene skal oppleve og erfare at det er gode alternativer utenom rusen. De skal kunne oppleve at det er arenaer hvor de kan utfolde seg, ha det gøy, føle seg trygg og bli respektert for den de er. Dette kan være alt fra fritidsaktiviteter til jobb.

Målgruppe

Arbeidet retter seg mot ungdom fra 13 år.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Rocket-man skal være et sikkerhetsnett, en arena hvor ungdom vil trives, ungdom som har rus utfordringer, men også ungdom som ikke ruser seg skal trives her. Dette blir viktig med tanke på at de vil påvirke hverandre i en positiv retning. Etter samtaler med foreldre og aktuelle deltakere i prosjektet ser vi viktigheten av at dette blir et ungdomsprosjekt som fanger opp de med rus utfordringer, men ikke et rent rus prosjekt, normalisering blir viktig. Men prosjektet er opprettet for å gi ungdom med rus utfordringer et solid og godt alternativ og oppfølging. Så disse vil bli henvist/søkt inn og vil ha et eget ønske om endring og deltakelse i prosjektet, og vil få en spesiell oppfølging. Alle deltagere vil bli stimulert, motivert og støtte i forhold til å drive med en form for aktivitet. Det kan være aktivitet sammen med en aktivitetsguide eller alene. Prosjektet vil gjennom hele året ha fellesarrangementer og møteplasser. Hvor ofte og hvor mye dette skal være skal ungdommen selv få være med med å bestemme. Men noen rammer har vi og det vil blant annet være: vårturer, sommerferie, sommerjobb, turer og opplevelser, Aktivitetsguide og Rocket-ringen.

Fremdriftsplan

Prosjektet er i startfasen, antall ungdommer som ønsker å være en del av prosjektet øker og vi har et stort ønske om å gi alle disse et tilbud som kan lette deres hverdag. Dette kan være jobb, aktivitetsgudie, deltakelse og oppfølging i fritidsaktiviteter. I tillegg er et årshjul med aktiviteter under utforming slik at ungdommene kan se frem til felles samlinger og aktiviteter.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Eidanger idrettslag har i mange år jobbet med rusproblematikk, men dette har vært rettet mot voksne. Etter hvert ønsket vi å ta et steg videre, og jobbe med forebyggende arbeid rettet mot ungdom fra 13 år, som har testet rus eller står i fare for å gjøre det. Dette arbeidet startet høsten 2019. I starten av 2020 kom den triste beskjeden om at en av idrettslagets ungdommer er død. Jens døde av en ufrivllig overdose. Det satte fart i arbeidet med RocketMan. Vi ønsker å gi flere ungdommer som Jens et bedre alternativ til rusen. En plass for mestring, vennskap, trygghet og tilhørighet.

Målsetting for prosjektet

Målet og ønsket med prosjektet er at ungdommene skal oppleve og erfare at det er gode alternativer utenom rusen. De skal kunne oppleve at det er arenaer hvor de kan utfolde seg, ha det gøy, føle seg trygg og bli respektert for den de er. Dette kan være alt fra fritidsaktiviteter til jobb.

Målgruppe

Arbeidet retter seg mot ungdom fra 13 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Rocket-man skal være et sikkerhetsnett, en arena hvor ungdom vil trives, ungdom som har rus utfordringer, men også ungdom som ikke ruser seg skal trives her. Dette blir viktig med tanke på at de vil påvirke hverandre i en positiv retning. Etter samtaler med foreldre og aktuelle deltakere i prosjektet ser vi viktigheten av at dette blir et ungdomsprosjekt som fanger opp de med rus utfordringer, men ikke et rent rus prosjekt, normalisering blir viktig. Men prosjektet er opprettet for å gi ungdom med rus utfordringer et solid og godt alternativ og oppfølging. Så disse vil bli henvist/søkt inn og vil ha et eget ønske om endring og deltakelse i prosjektet, og vil få en spesiell oppfølging. Alle deltagere vil bli stimulert, motivert og støtte i forhold til å drive med en form for aktivitet. Det kan være aktivitet sammen med en aktivitetsguide eller alene. Prosjektet vil gjennom hele året ha fellesarrangementer og møteplasser. Hvor ofte og hvor mye dette skal være skal ungdommen selv få være med med å bestemme. Men noen rammer har vi og det vil blant annet være: vårturer, sommerferie, sommerjobb, turer og opplevelser, Aktivitetsguide og Rocket-ringen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet er i startfasen, antall ungdommer som ønsker å være en del av prosjektet øker og vi har et stort ønske om å gi alle disse et tilbud som kan lette deres hverdag. Dette kan være jobb, aktivitetsgudie, deltakelse og oppfølging i fritidsaktiviteter. I tillegg er et årshjul med aktiviteter under utforming slik at ungdommene kan se frem til felles samlinger og aktiviteter.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Rocket-Man er et prosjekt som ønsker å fange opp ungdom som står i fare for å falle utenfor fellesskapet, eller som strever med å finne sin plass i livet. Vi er en arena med fokus på tilhørighet, trygghet og mestring. I Rocket-Man skal ungdommene få kjenne på at her kan jeg være meg selv, her er jeg verdsatt for den jeg er, her kan jeg få til noe. Det viktigste er å få kjenne på livsmestring og tilhørighet i et godt og trygt miljø sammen med andre ungdommer. Eidanger IL har drevet med inkludering, forebygging, og ettervern i mange år. Jens Lunde Tusvik var en av ildsjelene i idrettslaget. Han bidro som aktivitetsleder og mentor i mye av dette arbeidet. Selv om han gav mye av seg selv til andre, kunne han ha tunge dager. Han fikk etter hvert utfordringer med rus. I januar 2020 døde Jens av en ufrivillig overdose. Han ble bare 21 år gammel. Rocket-Man har som mål å forebygge utenforskap blant unge i ungdomsskolealder og opp til 18 år.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har utviklet gode rutiner for et variert og godt aktivitetsnivå. Vi tilbyr over 100 fellesaktiviteter i året i tillegg til aktiviteter med aktivitetsguider og ungdommer individuelt og i mindre grupper. Vi har så stor pågang at vi har måttet sette en begrensning på maks 20 aktive ungdommer for å sikre kvaliteten i arbeidet og beholde Rocket-Man som en arena der ungdommene kjenner på tilhørighet og opplever trygghet og mestring. Alle har gode påvirkningsmuligheter for hvilke aktiviteter vi har for alle og i mindre grupper. I løpet av året har vi 3 store fellesturer med overnatting som er høydepunktet for mange. Vi er ekstra bevisste på å opprettholde tilbudet i ferier da dette kan være ekstra utsatte perioder for flere av ungdommene. Vi legger gjerne inn ekstra attraktive aktiviteter i forbindelse med skoleferier.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

33

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi legger opp til et aktivt og inkluderende felleskap med varierte aktiviteter ca 2 ganger i uka. Hver ungdom får sin egen aktivitetsguide. Dette er en litt eldre «storesøster/storebror» som veileder, støtter, trygger osv. Disse finner på aktiviteter alene, i små grupper, eller i det store fellesskapet. I tillegg har de tett kontakt på SoMe. Aktivitetsguidene er selve «nøkkelen» i prosjektet. Vi ser at en gjentagende utfordring blant ungdommene, er at det av ulike grunner har vanskelig for å delta på aktiviteter. Da er det til stor hjelp å ha en som er tett på, og som man er ekstra trygg på. Aktivitetsguidene er lønnet. Veteranene er ungdommer som har vært med en stund, og som etter hvert kan stå mer på egne bein. De er med i Rocket-Man, men har ikke lenger sin egen aktivitetsguide. Veteranene kan være eldre enn 18 år, og får fortsatt være en del av gruppa. Flere av disse har et ønske om å bli aktivitetsguider etter hvert. De trygge voksne er frivillige. De deltar på aktiviteter, planlegger, organiserer, kjører osv., men er også en viktig støttespiller for både ungdommer og aktivitetsguider. Ledelsen har et overordnet ansvar for aktiviteter og oppfølging av alle involverte.

Resultater og resultatvurdering

Arbeidet er svært vellykket og gir gode resultater. Vår målgruppe er ungdommer som står i fare for å falle utenfor felleskapet. Likevel har 4 av 5 av våre ungdommer ikke utfordringer med rus og ser ut til å fullføre videregående utdanning. 18 av ungdommene hadde utfordringer med rus da de ble med. 13 av disse har blitt rusfrie i løpet av tiden i Rocket-Man. Vi ser også en betydelig økning i skolenærvær og prestasjoner hos ungdommene vi følger opp. Gjennom tilhørighet og trygghet i flokken og mestringsopplevelser utvikler ungdommene selvtillit og bygger en positiv selvoppfatning. Dette gjør dem bedre rustet til å takle utfordringer, stress og motgang. Ved felles opplevelser, samtaler, veiledning og støttende relasjoner er Rocket-Man med på å legge til rette for personlig vekst, trivsel og økt livskvalitet hos ungdommene.

Oppsummering og videre planer

I snart 4 år har vi prøvd og feilet, og har nå funnet en god modell for et svært vellykket forebyggingsarbeid. Rocket-Man fortsetter i full drift hos oss i Porsgrunn. I tillegg er 3 andre selvstendige avdelinger i gang med tilsvarende arbeid i sine kommuner. Vi har gode resultater å vise til, samtidig som vi ønsker å bli gransket og evaluert grundig fra eksterne krefter. Det er vi i ferd med å få til. Vi ser at det nytter, og har et stort ønske om å kunne dele og utvikle dette videre. Som det har blitt sagt til oss: «Dere sitter på gull!»

Prosjektleder

Thomas Fjeldstad

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Rocketman
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 450 000, 2022: kr 450 000, 2023: kr 450 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet