Rom for fattige tilreisende

Søknadssammendrag

Navn: Rom for ROM
– Et oppsøkende og inkluderende sosialarbeid på gateplan blant fattige og diskriminerte tilreisende.
Bakgrunn:
– Rom-folk (i dagligtale ofte kalt sigøynere) utsettes for diskriminering. Deres historie beskrives som en evig fornedrelse. Også i Oslos gater trakasseres denne gruppen. Folk spytter i koppene de samler penger i, koppene sparkes bort og tiggerne trakasseres også fysisk med spytting, slag og spark.
– Rom-tiggerne har behov for basale tjenester som dusj, toalett og overnatting.
– Fra juni 2012 har borgere fra Bulgaria og Romania vært de samme rettigheter til arbeid i Europa som borgere fra andre land har, men Rom-folket kommer til kort også her – p.g.a. mangel på språkkunnskaper og formell fagkompetanse.
– Rom-folket snakker rumensk og svært få snakker engelsk eller tysk. Det er derfor vanskelig å få god nok kontakt med denne gruppen til å få tak i hva de ønsker og trenger hjelp til, og til å veilede eller bistå.
I 2007 ga Kirkens Bymisjon ut rapporten “Rett i koppen” med dokumentasjon omkring problematikken rundt tiggerne fra Øst-Europa. Bymisjonen har også gjennom lengre tid hatt nær kontakt med gruppen tilreisende Rom-personer gjennom møter med mange på Møtestedet (Bymisjonens café i Skippergata, med målgruppe gatas folk, særlig de rusavhengige).
I dag er det Frelsesarmeen (FA) som er mest synlige i arbeidet blant Rom-folk som kommer til landet for å tigge, evt. også selge blomster el. l. Frelsesarmeens tilbud dekker bare en liten del av de behovene målgruppen har. Oslo kommune har ikke ønsket å opprette og finansiere tilbud for denne gruppen. Dette handler om fattige familier som tar den lange veien til vårt rike land for å hente sårt tiltrengte inntekter hjem til familien, til forbedring av elendige boforhold, betaling av helsehjelp etc.
Målgruppen vi ønsker å nå er tilreisende personer med etnisk Rom-bakgrunn.
Målsettingen med Rom for ROM er å forebygge diskriminering av målgruppen og stigmatisering i samfunnet. I tillegg vil prosjektet utrede egnede sosialfaglige tiltak for målgruppen og iverksette slike og/eller påvirke det offentlige til å ta ansvar for slike tiltak.
Beskrivelse og gjennomføring: Med basis i eksisterende virksomhet i Bymisjonen opprettes en oppsøkende tjeneste av diakon og rumensk-talende sosialarbeider.
Et slikt prosjektarbeid omfatter to stillinger i to år, en diakon (kirkelig medarbeider med sosialfaglig kompetanse) som i samarbeid med en rumensk-talende sosialarbeider utfører:
Oppsøkende tjeneste i bymiljøet

/ Informasjon om krav og rettigheter / Hjelp til helse, ernæring og hygiene / Arbeide for forsvarlig overnatting / Tilby inkluderende fellesskap / Inntektsgivende arbeid som alternativ til tigging.
Tjenesten forankres i Bymisjonssenteret i Tøyenkirken, en kirke med åpen tilnærming til de problemer folk sliter med i storbyen. Vi vil samarbeide formelt med Oslo bispedømme ved å invitere bispedømmets diakonirådgiver inn i styringsgruppen for prosjektet.
Prosjektets betydning: Utfra målsettingen med prosjektet, er det grunn til å håpe at et resultat av prosjektet er bedre livsvilkår for en marginalisert gruppe. Vårt fokus er de som kommer hit nettopp fordi den hjemlige situasjonen tvinger dem ut. Ved å møte disse med våre verktøy fra sosialfaglig arbeid, håper vi enkeltpersoner og familier kan bli hjulpet sosialt.
Om prosjektet også oppnår å skape muligheter for alternativer til tigging, mener vi prosjektet også vi forebygge diskriminering og stigmatisering ved at Rom-folkets ressurser (og ikke bare deres problemer) kommer i fokus.
Fremdriftsplan: Forventet oppstart 01.01.2013. De to prosjektmedarbeiderne vil i første fase arbeide i stor grad oppsøkende for å oppnå kontakt og for å kartlegge nødvendige tiltak. I senere fase vil det være større fokus på å få opprettet tiltak ved å utfordre Bymisjon og andre instanser til å ta ansvar for dette. Det er et helt klart mål at Bymisjon skal få styrket kunnskap og økt handling for å motvirke diskriminering og for å opprettet relevante tiltak. Engasjementet vil derfor forsette selv om prosjektet avsluttes.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Rom for fattige tilreisende.pdf

Prosjektleder/forsker

Sigmund Ruud

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Rom for fattige tilreisende
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2013: kr 1 200 000, 2014: kr 1 200 000
Startdato
01.05.2013
Sluttdato
01.05.2015
Status
Avsluttet