Røtter – Fra motspiller til medspiller

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Heggeli barnehjem er godkjent som privat barneverninstitusjon og er en del av FORUS, Kirkens Bymisjons senter for barn, unge og familier. Barnehjemmets oppdrag har vært å gi daglig omsorg til barn plassert av bydelsbarnevernet i Oslo kommune. Vi har hatt mye kontakt med barnas familie/ nettverk, blant annet med oppfølging av samvær, og sett et behov for tiltak rettet mot denne gruppen. I 2006 startet vi derfor en systematisk satsning med oppfølging av barnas biologiske relasjoner. Parallelt med dette har den politiske utviklingen og utviklingen i det barnevernfaglige miljøet gitt tydelige signaler om at foreldre må følges bedre opp etter omsorgsovertagelse, blant annet ved §4-16 i barnevernloven. Så langt vi vet er det ingen andre institusjoner i Norge som målrettet jobber med anvendelsen av denne paragrafen.

Prosjektets målsetting:
Vi vil gi et tilbud som kan øke barna og

foreldrenes livskvalitet, bidra til omsorg og trivsel:


1. Ved å ha fokus på samspillet mellom foreldre, barn, fosterforeldre og andre viktige personer i familiens nettverk ønsker vi å redusere negative spenninger mellom aktørene i det sosiale systemet familien inngår i.
2. Gjennom å gi foreldre/familie et tilbud tror vi barnas iboende ressurser lettere vil kunne forløses. Barna vil lettere komme i gang med sin egen utvikling på en positiv måte og får det bedre i sin hverdag. Selv om barna har vært utsatt for grov omsorgssvikt, er de glade i og bekymret for foreldrene sine når de selv ikke er sammen med dem. Dette kan oppta en stor del av barnas oppmerksomhet til daglig.


3. Ved å gi foreldrene et tilbud vil vi både hjelpe foreldrene inn i en ny rolle som ?deltidsforeldre?, samtidig som barna vet at noen også følger med på hvordan foreldrene har det.


4. Vi vil dokumentere arbeidet og utvikle en ny modell for langtidsomsorg med base i institusjon hvor barnets foreldre/familie er inkludert i arbeidet på en annen måte en hittil.

Prosjektets målgruppe:
Målgruppen er foreldre til barn som bor på Heggeli barnehjem eller i institusjonens familiebaser. Det vil si foreldre som strever med egne liv, som har vært gjennom mange behandlings- og rehabiliteringstiltak, men som fortsatt ikke er i stand til å ha omsorgen for barna sine. De trenger hjelp til å finne sin rolle som ?deltidsforeldre? og barna trenger hjelp i forhold til sin relasjon til familien.

Prosjektets betydning:
– Barna som er med i dette vil kunne oppleve spenningsreduksjon i hverdagen og en redusert lojalitetskonflikt. I forhold til egen identitetsutvikling vil det være en ressurs for barnet med et bedre samarbeid mellom partene i barnets liv.
– Foreldrene vil oppleve en annen anerkjennelse av seg selv om foreldre for barna sine, gjennom en klarere rolle som ?deltidsforeldre?. Gjennom aksept og ved å bli lyttet til, vil de kunne oppleve en større selvrespekt og få et større samhold med foreldre i samme situasjon.
– Personalet vil få en utvidet forståelse for foreldrene og deres betydning, gjennom videreutvikling og videre systematisk arbeid med vår teoretiske forankring (systemteoretisk tilnærming). Vi vil også ha utviklet en ny modell for institusjonsbasert oppvekst som vi kan formidle til andre.
– Dersom arbeidet lykkes vil vi kunne se om prosjektet har hatt en konfliktreduserende og alliansebyggende effekt, spesielt mellom barneverntjenesten og familien. Vi vil kunne få svar på om det er blitt en nedgang i ankesaker, og barneverntjenesten vil også kunne få en tilbakemelding på hvordan systematisk jobbing med oppfølging av barnas biologiske familie vil påvirke barnas utvikling.

Framdriftsplan:
Prosjektet vil være inndelt i 3 faser over 3 år:
Fase 1: Etablering av prosjektet og av prosjektorganisasjon, i form av styringsgruppe, referansegruppe, prosjektgruppe. Videreføring av etablerte kliniske tiltak. Drøfte og sette i gang nye tiltak som er nødvendige for å nå målsettingen.
Fase 2: Utvikling av arbeidet med optimalisering av biologiske relasjoner. Daglig drift av prosjektet, kompetanseheving, utadrettet virksomhet, ekstern evaluering.
fase 3: Avslutning og evaluering av prosjektperioden, vurdering av videreføring.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0600.pdf

Sluttrapportsammendrag

Heggeli barnehjem er en privat barnevernsinstitusjon i Oslo, og en del av FORUS, Kirkens Bymisjons senter for barn, unge og familier. Heggeli har i dag 6 plasser på institusjonen, og 14 barn i profesjonelle fosterhjem. Heggelis oppdrag har vært å gi daglig omsorg til barn plassert av bydelsbarnevernet i Oslo kommune, og i enkelte tilfeller av Bufetats tilliggende regioner. Oppfølging av barnas foreldre og øvrige familie/nettverk var i forkant av prosjektet ikke en del av institusjonens oppdrag. Men man hadde over tid sett et stort behov for tiltak rettet mot denne gruppen. Parallelt har den politiske utviklingen og utviklingen i det barnevernfaglige miljøet gitt tydelige signaler om at foreldre må følges bedre opp etter omsorgsovertakelse. Vår visjon har vært å utvikle en modell for langtidsomsorg i og knyttet til barnevernsinstitusjon, hvor oppdraget er utvidet fra å gi barna daglig omsorg, til å inkludere foreldre i et “delforeldreskap”. Ved å ha fokuset på samspillet mellom barn og voksne i barnas utvidete familie ønsker vi å redusere negative spenninger mellom aktørene i det sosiale systemet som familien inngår i. Gjennom å gi foreldre/familie et tilbud tror vi barnas iboende ressurser lettere vil kunne forløses. Barna vil lettere komme igang med sin egen utvikling på en positiv måte og får det bedre i sin hverdag, når de vet at noen også følger med på hvordan foreldrene har det. Prosjektet har gått over 3 år, delt inn i 3 faser; 1. Våren 2009: Etablering av prosjektorganisasjonen (prosjektgruppe, referansegruppe og styringsgruppe), videreføring av eksisterende kliniske tiltak, drøfting og igangsetting av nye tiltak, kompetanseheving og dokumentasjon. 2. Høsten 2009 – våren 2011: Daglig drift av prosjektet, studiebesøk, kontinuerlig evaluering og dokumentasjon, kompetanseheving. 3. Høsten 2011: Avslutning og evaluering, formidling av resultater. Tiltakene har bl.a. omfattet foreldreoppfølging i form av samtaler, formidling mellom foreldre, fosterhjem og saksbehandlere, og gruppetilbudet Foreldrestøtten. Prosjektet har bidratt til en spenningsreduksjon og redusert lojalitetskonflikt for mange av barna. Foreldrene har opplevd en større anerkjennelse som foreldre. Personalgruppa har gjennomgått en holdningsendring og kompetanseutvikling. Prosjektet er gjort kjent internt og eksternt; i fagmiljøet, overfor samarbeidspartnere, og opp mot BLD. Prosjektorganisasjonen er lagt ned, men tiltakene vil i stor grad bli videreført, og tematikken holdes varm.

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Haugseth

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Røtter – Fra motspiller til medspiller
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2009: kr 400 000, 2010: kr 420 000, 2011: kr 441 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet