Rullende Rogalendinger

Søknadssammendrag

Bakgrunn
I Rogaland har vi etter demodagene for el-innebandy merket vi et stort utviklingspotensialet av idretten. Det viser seg rullestolprosjektene er tid- og ressurskrevende. Rogaland Bandykrets har pr dags dato ikke ressurser til å følge opp el-innebandyen med den tid vi mener dette krever i en oppstartsfase. Samtidig registrerer vi at klubber som ønsker å starte opp el-innebandyaktivitet mangler kunnskaper om sporten, samt tid til å følge opp deltakerne. Derfor ønsker vi å søke om midler til å starte opp prosjektet “Rulllende Rogalendinger”, der vi vil stimulere aktivitet og vekst i potensielle miljøer.

Målsetting
Rogaland Bandykrets ønsker å få aktivitet i flere klubber. Vi satser på å få etablert aktivitet i 4-5 klubber. Disse skal ha en geografisk spredning, slik at de fleste som ønkser å spille har et tilbud innen rimelig rekkevidde. Erfaringsmessig vet vi det er bedre med 5 veldrevne klubber, enn 10 mindre bra organiserte. Når vi får i gang flere klubber skal vi få i gang seriespill og turneringer.

Målgruppe
Målgruppen for prosjektet er i hovedsak funksjonshemmede i alle aldre og kjønn. El-innebandy egner seg utmerket for alle med funksjonshemninger. Samtidig ønsker vi også å ha muligheten til omvendt integrering. Da har funksjonshemmede mulighet til å invitere venner og familie til en duell på banen. El-innebandy er tilrettelag for alle grader av funksjonshemninger, og stolene kan tilpasses spesielle behov.

Prosjektets betydning for målgruppen og samfunnet
El-innebandy gir funksjonshemmede muligheten til å drive med en spennende og fartsfylt idrett. Idrett i fellesskap med andre gir en fysisk og mental helsegevinst, som er med på å skape glede i hverdagen.
Ved å inkludere funksjonshemmede i idretten er vi en bidragsyter for at regjeringen skal lykkes med sin visjon, “Idrett for alle” (jmfr Stortingsmelding nr 14 1999-2000 Idrettslivet i endring).

Fremdriftsplan
1.Få oversikt over hvor det er grunnlag for å starte opp nye klubber. Dette gjøres i samarbeid med Merete Skadal i NIF.
2.Søke om ekstra halltid til trening og konkurranse.
3.Klargjøring av lagringsplass og lademuligheter.
4.Gå til innkjøp av 4 el-innebandystoler.
5.Jobbe med å profilere idretten gjennom media.
6.Besøke skoler og institusjoner for introduksjon av idretten.
7.Samarbeide med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ved Merete Skadal for å bygge opp større kontaktnettverk.
8.Lage trygge oppbevarings- og transportkasser til stolene.
9.Kompetanseutvikling. I Danmark har el-innebandyen kommet mye lengre enn i Norge. Vi ønsker derfor å sende ressurspersoner på kurs til Danmark for å dra nytte av lærdommen de har opparbeidet seg.

Hvilke forutsetning har prosjektet for å kunne bli vellykket.
Alle har behov for fysisk aktivtet, men for noen grupper krever dette mer tilrettelegging. El-innebandy er en populær idrett for funksjonshemmede, men krever ressurser i form av f.eks tilrettelegging av halltid, kjøp og vedlikehold av stoler, trenerutdanning og frakt av utstyr til turneringer.
En av de viktigste faktorene for å lykkes er oppfølging. I vårt budsjett har vi satt av penger til å drifte en prosjektleder, samt penger til utdanning av trenere. Da har klubber og spillere noen å henvende seg til som har tid til å besvare og følge opp ønsker.

Innkjøp av stoler
Vi ønsker å gå til anskaffelse av 4 el-innebandystoler. Til å begynne med ønsker vi å plassere disse fordelt på de to eksisterende miljøene (Sola og Åkra). Disse vil bli benyttet til omvendt intigrering, samt som utlånstoler til potensielle spillere. Vi anser det som viktig å ha stoler tilgjengelig for dem som vil prøve sporten. For å utvikle sporten videre er det også nødvendig å ha noen stoler tilgjengelig til utviklingsarbeid.

Videreføring av prosjektet
Etter prosjektet “Rullende Rogalendinger” er fullført er seriespill og aktivitet i flere klubber etablert. Da vil eksisterende el-innebandyklubber ha nødvendig ballast til å kunne drifte aktiviteten videre for egen maskin. Når el-innebandy har fått forfeste i regionen vil den daglige driften av seriearrangementer bli innlemmet i Rogaland Bandykrets på lik linje med alle våre aktiviteter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0148.pdf

Sluttrapportsammendrag

Rullende Rogalendinger er et rehabeliteringsprosjektet der barn, unge og voksne med store fysiske funksjonshemninger får muligheten til å spille innebandy. Idretten foregår i spesialbygde, elektriske sportsstoler som er spesiallaget for EL – innebandy. I 2009 var det i Rogaland to miljøer som viste interesse for EL -innebandy. Rogaland Bandykrets ved Jørn Hansen og Børge Andreassen så behovet for å gi denne gruppen ekstra støtte for å få et tilfredsstillende tilbud. Vi hadde som mål å få etablert aktivitet i 4-5 klubber.Bakgrunnen og målsetningen for prosjektet følger Norges Bandyforbund og NIF sin visjon om å tilrettelegge for alle. EL – innebandy gir funksjonshemmede muligheten til å drive med en spennende og fartsfylt idrett.Gjennomføringen bestod i stor grad av introduksjonsdager og klubboppfølging. Videre har vi jobbet hardt for å rekruttere ildsjeler rundt klubbene. Gjennomføringen har også bestått i tilrettelegging for EL – innebandy i hallene. Dette gjelder lagring av stoler, ladestasjoner, samt lett tilgang til vant og mål. Vi har også deltatt på vedlikeholdskurs på EL -innebandystoler. Gjennom våre 18 introduksjonsdager og arrangementer har vi totalt aktivisert ca 450 deltakere. På Rogaland Idrettskrets sine Paralympiske skoledager har EL – Innebandy vært den mest populære aktiviteten og vi har aktivisert cirka 100 stk på hvert av disse arrangementene. Fire miljøer er nå aktive og tre miljøer er i oppstartfasen og har utøvere som vil begynne med EL – innebandy. Våre målsetninger er oppnådd gjennom aktivitet i fire klubber. I tillegg har vi fått utdannet fem trenere og tre dommere.
Våre målsetninger er oppnådd gjennom aktivitet i fire klubber. Utover dette har vi også aktivitet i tre miljøer som ikke er innmeldt i Norges Bandyforbund. EL -innebandy har vært svært populært i media. Aviser og TV har stilt opp på våre introduksjonsdager hver gang vi har sendt ut pressemeldinger. Etter prosjektet “Rullende Rogalendinger” er fullført vil vi tilrettelegge for turneringsaktiviteter der vi også vil gjøre tiltak som vil styrke EL – innebandyen i Rogaland (kurs, introduksjonsdager, inspirasjonssamlinger). Vi jobber videre med finansiering gjennom eksterne midler for å kunne opprettholde et like bra tilbud og ivareta klubbenes interesser.

Prosjektleder/forsker

Børge Andreassen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Rullende Rogalendinger
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2010: kr 460 000, 2011: kr 208 000, 2012: kr 206 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet