Rullestolrugby for barn og ungdom.

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

Rullestolrugby har ingen treningstilbud i Østfold. Derfor har barn og ungdom i denne regionen liten mulighet til å delta i sporten.
Rullestolrugby vokser raskt internasjonalt, og er en svært populær paralympisk idrettsgren. Stadig nye nasjoner får etablert et organisert tilbud, så det er viktig for Norge og Østlandet å følge med på utviklingen. Det er helt naturlig, og allment forventet at Norge skal ha ett idrettstilbud også for mennesker med store funksjonshemninger.
Rullestolrugby utøves av personer fra mange forskjellige diagnosegrupper. Fellesnevneren for utøverne, er nedsatt funksjon i hender og armer, i tillegg til redusert eller ingen funksjon i bein og kropp.
Fredrikstad Rugbyklubb har vilje og dugnadsånd i seg til å etablere ett tilbud for de som ellers har lite å velge i. Vi ser at rullestolrugby er en idrett som passer perfekt for målgruppen. Sporten er inkluderende, jenter og gutter spiller på samme lag, den er fysisk og taktisk krevende, full av action og veldig publikumsvennlig.

2. Prosjektets målsetting

Prosjektet skal aktivisere funksjonshemmede barn og ungdom i Østfold. Dette gjøres gjennom introduksjon og rekruttering til rullestolrugby. Det skal være et ukentlig tilbud om trening, og det vil bli arrangert fem helgesamlinger. Her vil deltagerne få prøve ut rugbyrullestoler, samt låne disse i en tilrettelagt aktivitet. Det skal fra dag en i prosjektet arbeides med forankring av rullestolrugby i regionen, og en robust organisasjon skal bygges. Prosjektet skal kulminere i ett opprettet rullestolrugbytilbud i Østfold.

3. Prosjektets målgruppe

Prosjektet vil ha hele Østfold som målområde. Det vil også være naturlig for mennesker bosatt i Oslo og Akershus og benytte seg av dette treningstilbudet. Målgruppen er barn fra tolvårsalderen og oppover. Fakta viser at unge og gamle av begge kjønn trives godt sammen i utøvelse av rullestolrugby. Sporten fremmer helse og trygghet, da mennesker fra forskjellige diagnosegrupper har en felles arena og møtes på. Et presist klassifiseringssystem muliggjør en rettferdig og inkluderende deltagelse. Sporten er populær blant annet hos mennesker med ryggmargsskade, cerebral parese, amputasjoner, muskelsykdom, og mennesker født med misdannelser i armer eller hender.


4. Beskrivelse av gjennomføring

Deltagerne vil gjennom lånte rugbyrullestoler få anledning til å prøve ut rullestolrugby. På ukebasis vil prosjektet stille med to eksterne stoler i tillegg til rugbyrullestolene som prosjektet søker om. På helgetreningene vil prosjektet også kunne låne rugbyrullestoler fra Sunnas sykehus og rullestolrugbymiljøet i Vestfold. All aktivitet vil sette utøverne i fokus. Trener vil tilpasse aktiviteten for å inkludere alle. Prosjektet vil også stille med hjelpetrenere, da målgruppen ofte har behov for hjelp til rigging i rugbyrullestolene og tilpassing av disse. Ekspertise fra Sverige vil hyres inn for å få mer profesjonell veiledning, både med hensyn til utøvere og trenere.


5. Prosjektets betydning

Funksjonshemmede med store funksjonshemninger vil få en etterlengtet arena å utfolde seg på. De vil oppleve at til tross for sin funksjonshemning er det mulig å bryte grenser. Gjennom rullestolrugby vil de få bedre styrke, motorikk og utholdenhet til også å mestre hverdagen bedre. Unge og nyskadde mennesker vil møte erfarne rullestolbrukere, som fungerer i studie-, jobb- og familiesituasjoner.6. Framdriftsplan

Jan:
Bestille rugbyrullestoler. Booking av idrettshaller. Kontakte media for publisitet. Kontakte diagnoseforeninger. Avtale datoer for låneutstyr fra Sunnaas sykehus og Vestfold.
Innkjøp av nødvendig utstyr og materiell.
Jan-juni:
Trening to timer to ganger i uken.
Mars-juni:
To helgesamlinger med hyret ekspertise fra Sverige.
Juli-aug:
Kontakte media for mer publisitet. Mer kontakt med diagnoseforeningene.
Etablere informasjons- og diskusjonsforum på facebook.
Aug-des:
Trening to timer to ganger i uken.
Tre helgesamlinger med hyret ekspertise fra Sverige.
Inspirere nøkkelpersoner til å videreføre treningstilbudet etter 2013.
Des:
Sluttrapport.
Overføre utstyr og etablert opplegg i prosjektet til varig drift.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_1_0352.pdf

Sluttrapportsammendrag

Fredrikstad Rugbyklubb har i 2013, med støtte fra Stiftelsen Dam og et omfattende dugnadsarbeid, organisert rullestolrugbytreninger med fokus på barn og ungdom. Erfarne landslagsspillere i rullestolrugby har organisert samtlige treninger.
Treninger. To faste uketreninger, og fem helgetreningssamlinger.
Uketreninger og helgetreningssamlinger er utført som planlagt. Rugbyrullestoler og utstyr er kjøpt inn, og brukt som planlagt.
I hele prosjektperioden har det blitt jobbet med forankring av rullestolrugby i Østfold.
En arbeidsgruppe er nedsatt for å videreføre prosjektet. Alt utstyr overføres arbeidsgruppen underlagt Fredrikstad Rugbyklubb.
Oppmøte på treningene har vært variert. Mandagstreningene har hatt åtte deltagere på det meste. Her var treningstid innenfor kjernetiden og i meget gode lokaler.På fredagstreningene har oppmøtet vært lite. Treningene på fredager var utenfor kjernetiden og i stor gymsal.På helgetreningssamlingene har det vært 18 deltagere på det meste. Her er det også blitt gjennomført spill av kamper med fulle lag, og med dommere.
Fredrikstad kommune har imøtekommet prosjektet sitt behov om leie av treningssted.
Kommunen har vært en positiv samarbeidspartner, og har prioritert prosjektet i forhold til tildeling av tider til helgetreningssamlinger i særdeles gode lokaler for rullestolrugby.
Prosjektet har brukt media til PR. En artikkel blev publisert i Fredrikstad Blad. Prosjektet har deltatt på Funkisskoledagene og vært med som arrangør av Sommeridrettsskole. Videre på Ingen grense dagene i Moss og Bærum. Ingen av disse tiltakene har gitt rekruttering på kort sikt.
Samarbeid med Sunnaas Sykehus og CatoSenteret har gjennom posterarbeid gitt noe rekruttering. Prosjektet har laget egne postere til dette formålet, samt informert nøkkelpersoner om vår aktivitet. Samarbeid med Habiliteringstjenesten har gitt litt rekruttering.
Dugnadsarbeidet burde ha resultert i større rekruttering. Fokus mot skoler i forhold til rekruttering burde vært igangsatt umiddelbart, men dette som metode ble påtenkt i prosessen, og var ikke aktuelt i startfasen.

Prosjektleder/forsker

Ole Flote

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Rullestolrugby for barn og ungdom.
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 493 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet