Rus og avhengighetsproblematikk i landbruket

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I flere studier har man avdekket at bønder har dårligere psykisk helse enn andre yrkesgrupper, noe som er en risikovariabel for avhengighet til spill og rusmidler. Det er i dag ikke noe forskning på avhengighet blant bønder, men mange i tjenesteapparatet opplever at denne gruppen ikke nås via vanlige kanaler, og at mange derfor ikke får den hjelpen de behøver. For å nå målgruppen er man avhengig av frivillig insats og kunnskap. For å jobbe med forebygging og behandling overfor bønder krever dette metoder tilpasset deres livs- og arbeidssituasjon i langt større grad enn i dag.

Målsetting for prosjektet

Målsettingen er å finne gode hensiktsmessige tiltak for forebygging og behandling av avhengighet hos bønder og ansatte i landbruket. Prosjektet skal gi økt bevissthet og svar på hvordan Akan, frivillig sektor, og hjelpeapparatet forøvrig, bør tilpasse sine tilnærminger til målgruppene.

Målgruppe

Selvstendige næringsdrivende bønder og ansatte i norsk landbruk.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

38000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Dette prosjektet er tredelt: Del 1: Samle data for å få kunnskap om omfanget av rus- og spillproblemer blant bønder og ansatte i landbruket. Del 2: Gjennomgang av dagens hjelpetiltak til bønder med avhengighetsproblematikk. Her vil vi intervjue det kommunale hjelpeapparatet, spesialisthelsetjenesten og de frivillige om erfaringer fra arbeidet med målgruppen. Denne kunnskapen skal ligge til grunn for å utvikle gode rusforebyggende modeller og behandlende hjelpetiltak som kan tilpasses selvstendig næringsdrivende bønder og ansatte i landbruket. Del 3: Gjennom å benytte de kontaktnett som prosjektgruppen har vil vi på ulike måter skape bevissthet, samt øke kompetansen om hvordan man bør arbeide med rus- og avhengighetsproblematikk i landbruket. Organisasjonene involvert i prosjektet skal arrangere seminarer om temaet, samt tilby kurs og opplæring til sine lokallag og samarbeidspartnere. Videre skal AKAN, Norsk Landbruksrådgivning og Norske Kvinners Sanitetsforening tilpasse sin rådgivning / veiledning ut ifra den nye kunnskapen som kommer frem i prosjektet.

Fremdriftsplan for prosjektet

2021 3 kv: Oppstart prosjekt- referansegruppe-møter/evaluering. Innhente nødvendige tillatelser. Utarbeide spørreskjemaer. Planlegge aktivitetene 4 kv: Datainnsamling. Bygge infrastruktur for frivillige aktiviteter 2022 1-4kv: Datainnsamling og analyser. Vurdere og planlegge tiltak og samhandling. Opplæringsseminarer Workshops 2023 1-4 kv: Implementering av tilpassede tiltak 2024 1-2 kv: Evaluering avsluttes. Rapport. Presentasjoner. Seminarer

Prosjektleder

Aina Iren Winsvold

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Rus og avhengighetsproblematikk i landbruket
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning
Beløp Bevilget
2021: kr 447 000, 2022: kr 353 000, 2023: kr 600 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.09.2024
Status
Under gjennomføring