Rusmiddelvaner og graviditet

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn/målsetting: En ønsket å kartlegge alkoholmønster og høykonsumsepisoder før og i graviditeten, endringer i graviditet og hva som karakteriserer gravide alkoholbrukere

Bakgrunn/målsetting: En ønsket å kartlegge alkoholmønster og høykonsumsepisoder før og i graviditeten, endringer i graviditet og hva som karakteriserer gravide alkoholbrukere.

 

Studiens hovedproblemstillinger:

1.      Hvordan er rusmiddelvanene til gravide kvinner i et normalutvalg forut for og under svangerskapet?

2.      Hva karakteriserer lav-, gjennomsnitts- og høykonsumentene og hvordan ser deres forbruks- og endringsmønster ut gjennom graviditeten?

3.      Hvilke kunnskaper har gravide kvinner om rusmidler og graviditet i et gjennomsnittsutvalg?

4.      Hvilke rusmiddelvaner har den gravide kvinnens partner? Endrer partner sine vaner under graviditeten?

 

Metode og materiale:

Intervjuundersøkelse: Et normalutvalg av norsk/engelsktalende gravide ble intervjuet i forbindelse med jordmorkontroll i Trondheim. Det strukturerte intervjuet omfattet demografiske variabler og rusmiddelbruk før svangerskap og i svangerskap. I tillegg kartlegging av kunnskaper og holdninger relatert til alkohol/tobakk i svangerskap. En benyttet tre etablerte screeningtester m.h.t. alkohol, AUDIT, T-ACE og TWEAK. TLFB ble benyttet for å kartlegge alkoholbruk over en spesifikk periode. For å styrke selvrapportering av rusbruk, ble det benyttet rusmiddeltesting av urin.

Partnerundersøkelse: Spørreskjema til partner av intervjuobjekter via den gravide. Omfattet demografiske variabler, rusmiddelkartlegging før og under partners aktuelle graviditet, samt kunnskaper og holdninger m.h.t. alkohol/tobakk i svangerskap.

 

Spørreskjemaundersøkelse: Spørreskjema sendt en mnd etter fødsel vedr. rusmiddelbruk i siste fase av svangerskapet til de intervjuede gravide. Henholdsvis 91, 71 og 81% deltakelse.

 

Resultater: Gravide som ikke har mottatt råd om alkoholbruk i svangerskap eller fått råd om å kunne drikke noe alkohol av helsepersonell, oppgir signifikant høyere alkoholinntak i siste del av svangerskapet sammenlignet med gravide som har fått råd om avhold/reduksjon. Det er ikke signifikante forskjeller i alkoholkonsumet i forhold til mottatte råd fra helsepersonell før svangerskapet og i første måned av svangerskapet. Kvinner som oppgir at de hadde fått råd om å kunne drikke noe alkohol, rapporterer gjennomgående høyest gjennomsnittlig konsum før og i svangerskapet. Men tendensen er kun signifikant i siste del av svangerskapet.

 

Publikasjoner:

Haakansson U (2007) ”Helsepersonells kommunikasjon om alkohol med den gravide kvinnen og hennes partner – opplevelse av råd og anbefalinger og tillit til helsepersonell.” Jordmora, nr. 2, s. 16-21.

 

Haakansson U (2005) ”Graviditet og alkohol.” Hovedoppgave ved embedsstudiet i psykologi, NTNU

 

Brubakk A-M, Lægreid LM, Melve KK, Nordlie E, Skanes J, Slinning K & Tømmervik K (2005) ”Alkohol og gravide. Hva er farlig for fosteret? Hvordan å forbygge og behandle?” Rapport fra en ekspertgruppe. IS-1284, Sosial- og helsedirektoratet.

 

Planlagt artikkel: Partners/fars alkoholkonsums betydning for den gravide kvinnes alkoholkonsum.

 

Presentasjoner ved nasjonale konferanser:

Tømmervik K (2007) ”Barn av rusmiddel-avhengige foreldre” Langsiktig hjelp til barn av psykisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre. Arrangør: Sh-dir, BUF.dir, HOD, BLdep.

 

Tømmervik K (2007) ”Et glass i ny og ne kan vel ikke skade? ”Alkoholkonsum og graviditet. Nidaroskongressen 2007.

 

Tømmervik K (2006) ”Barnefars livsstil i et forebyggende perspektiv: En bedre forståelse av vordende fedres helseadferd – en viktig faktor i framtidige helsefremmende intervensjoner i svangerskapet.” Barnet og Rusen 2006 Arrangør: Sosial- og helsedirektoratet/Borgestadklinikken.

 

Brubakk A-M &Tømmervik K (2005) Presentasjon av en nasjonal strategi vedrørende FAS/FAE Barnet og Rusen. Arrangør: Sosial- og helsedirektoratet/Borgestadklinikken.

Prosjektleder/forsker

Kristin Tømmervik

Hovedveileder

Lars Wickstrøm

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
Rusmiddelvaner og graviditet
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2002: kr 445 000, 2003: kr 460 000
Startdato
01.08.2002
Sluttdato
31.07.2004
Status
Avsluttet