Ryggsekkfamilien

Søknadssammendrag

BAKGRUNN.


Barn lider under foreldres rusmisbruk og får ofte mye ansvar for at familielivet skal fungere. Barn mister på denne måten mye av sin barndom. En gruppe frivillige i Moss ønsker å stille opp for familier hvor det er risiko for omsorgssvikt. I samspill med Barnas stasjon / Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad og det lokale hjelpeapparatet skal prosjektet tilby aktiviteter og sosiale møteplasser for risikoutsatte familier.
MÅL.
Overordnet mål er at «barn i faresonen skal få være barn».
Konkrete prosjektmål:1) Risikoutsatte familier skal få gode natur- og kulturopplevelser i en trygg og inkluderende sosial ramme.
2) Samspillet og relasjonene mellom foreldre og barn skal styrkes.
3) Bygge beskyttelsesfaktorer for barna.
MÅLGRUPPE.


Familier hensvises til prosjektet fra helsestasjoner, barnevern og familiesenteret i Moss. Tilbudet tenkes som et styrk-tiltak som barnevernet kan benytte

for å støtte familien og relasjonene mellom foreldre og barn og dermed hindre offentlig omsorgsovertakelse.
Aktivitetstilbudene vil være best tilpasset familier med barn i aldersgruppen 4 – 12 år.


GJENNOMFØRING
Et fast tilholdssted egnet for lek og sosialt samvær – og kjøkken for felles matlaging er et prioritert basisbehov.
Omfanget på tilbudet vil være 1 – 2 ettermiddager i uken + en helg i måneden. Har familien ønske og kapasitet til flere aktiviteter, skal familiene motiveres til å benytte seg av ordinære lokale tilbud innen fritid, sport og kultur.
Innholdet i aktivitetstilbudet vil være lek og spill, leksehjelp, hobbyarbeid, sosialt samvær og matlaging og baking for barn / familier. Uteaktiviteter som gir naturopplevelser og læringsmuligheter vil bli prioritert.
Samarbeid med lokale ressurspersoner/-grupper skal hjelpe familiene inn i nye miljøer og til å benytte seg av det ordinære tilbudet innen kultur, sport og idrett, friluftsliv og foreningsliv.
Brukermedvirkning skal være en kvalitet som preger både planleggingarbeidet og gjennomføringen av aktiviteter.
Bemanningen av prosjektet er basert på en 40 % stilling og en stab på 8 -10 frivillige ulønnede medarbeidere.
Opplæring og veiledning vil bli gitt i samarbeid med Barnas stasjon i Fredrikstad. som er i ferd med å etablere et opplæringstilbud for sine ulønnede madarbeidere som arbeider med utsatte familier.
Driftsansvarlig ledd i organisasjonen Blå Kors Norge vil være Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Barnas stasjon som er en av virksomhetene i Stiftelsen, vil ha det faglige ansvaret.
Prosjekt Ryggsekkfamilien ønkser å utvikle en grønn profil hvor man
f eks lærer å ferdes hensynsfullt i naturen.
BETYDNING.
For barn som lever i en mangelfull omsorgssituasjon, er enhver positiv opplevelse av trygt og forutsigbart fellesskap med voksne, av stor verdi. Ved å styrke samspillet og relasjonene mellom foreldre og barn, vil familiens mestringsevne øke og risikoen for offentlig omsorgs-overtakelse minskes.

Familiene skal motiveres til å benytte seg av organiserte lokale frtidsaktiviteter og på denne måten få utvidet sine sosiale nettverk og mestringsevner.

Prosjektet er interessant også på nasjonalt nivå i Blå Kors med tanke på en rekke Barnas stasjoner som etableres andre steder i landet. Prosjekt Ryggsekkfamilien kan vise seg å være et kostnadseffektivt supplement

til det arbeidet disse stasjonene driver.
FREMDRIFTSPLAN.
Prosjekt Ryggsekkfamilien skal introduseres for Moss kommune i løpet av 1. halvår 2009 med igangkjøring av aktiviteter i mindre målestokk 2. halvår. Samarbeidet med det lokale hjelpeapparatet

og opplæring av frivillige medarbeidereskal vektlegges spesielt. Når prosjektmidler foreligger, vil omfanget kunne utvides og prosjektet vil få prosjektleder i lønnet stilling. Prosjektet skal søke å finne sitt optimale omfang og legge vekt på dokumentasjon av erfaringer og resultater. Bygging av nettverk mot organiserte fritidstilbud er viktige oppgaver utover i prosjektperioden.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0643.pdf

Sluttrapportsammendrag

Barnas Stasjon Fredrikstad har drevet prosjektet og har hatt det faglige ansvaret. Barnas Stasjon er en virksomhet under Stiftelsen Blåkors Fredrikstad, og er et nærmiljøhus for sårbare småbarnsfamilier.
Målet til Ryggsekkfamilien var blant annet å skape en trygg arena hvor barn i risikoutsatte familier kunne komme for å få gode opplevelser, og følelse av mestring og utvikling. I tillegg til dette ønsket vi å introdusere hele familien og barnet for mulighetene i nærmiljøet i Moss. Dette skulle primært gjøres gjennom ulike aktiviteter i helgene.
Barna har blant annet vært med på tur til badeland, inspiria science center, prøvd seg i kampsporten taekwondo, vært på turer, kino, eller laget gaver og div kunst på huset. Leksehjelp og det varme måltidet rundt bordet hver onsdag, er det som barna og foreldrene har satt mest pris på.
Ryggsekkfamilien har i tillegg hatt et ekstra fokus på markering av ferie, fritid, og høytid.
Totalt sett har det vært 6 barn som har deltatt fast i prosjektet. Til ferie, fritid og høytid har hele familien fått tilbud om å delta, noe flere av familiene har gjort. Når det gjelder frivillige, har det vært til sammen 8 som har deltatt.
Nytteverdien til et slikt prosjekt er kanskje vanskelig å måle. Men vi opplever at vi har vært den trygge og forutsigbare arenaen vi ønsket å være, og sett god utvikling hos flere av barna. Både barna og foreldrene har uttrykt glede over å være med i prosjektet. Barna har hatt gode opplevelser i gruppe, og foreldrene har fått avlastning fast hver uke.
Det krever mye logistikk og tid for å drive prosjektet, og når vi jobber med sårbare familier er det viktig med forutsigbarhet. Dette er vanskelig å få til med bare frivillige. Ryggsekkfamilien hadde som målsetting å introdusere familiene for ulike tilbud og aktiviteter i nærmiljøet i Moss. Dette har vi ikke helt lykkes med.
Prosjektet i den formen det har vært, vil ikke bli videreført. Derimot ser vi på ulike muligheter til å videreføre noen elementer fra Ryggsekkfamilien inn i andre prosjekter eller tiltak.

Prosjektleder/forsker

Elisa Sangiorgio Johansson

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Ryggsekkfamilien
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2010: kr 300 000, 2011: kr 300 000
Startdato
01.04.2010
Sluttdato
31.03.2012
Status
Avsluttet