Ryggskole ved Trondheim fengsel

Søknadssammendrag

Lege og fysioterapeut ved Trondheim fengsel ønsker å starte en ryggskole for innsatte. Bakgrunnen er at fysio daglig har 4-5 individuelle behandlinger relatert til korsryggsmerter. Legene har ca. 1-2 konsultasjoner pr legedag. Vår erfaring er at ryggplagene forverres av soningen og medfører i tillegg til ønske om fysikalsk beh etterspørsel etter smertestillende, sovemedisin og sykmeldinger.
Målgruppe: Mannlige innsatte med korsryggsmerter, med og uten smerteutstråling. Vi tar forbehold om at enkelte ikke kan taes med pga medisinske tilstander og rus. Vi inkluderer kun innsatte med resterende soningstid på minst 6 mnd, som indikerer at de vil kunne fullføre opplegget.
Praktisk opplegg: Gruppe bestående av maks 12 innsatte. 12 ukers varighet. Trening i gymsal 2 ganger ukentlig a 60 min ledet av fysio. En times teoretisk undervisning før oppstart samt teoritime etter 4 og 8 ukers varighet. Lege/spl/fengselsbetjent vil også delta på treningen sammen innsatte.
Kontrollgruppe.
Parameter som måles: Fysio vil gjennomføre grundig ryggundersøkelse før og etter ryggskolen. Vi vil også registrere smerteopplevelse, smertemestring, søvnkvalitet, bruk av smertestillende/sovemedisin og sykmeldinger. Vi bruker standardiserte skjema.
Materialbehov: Treningsmatter av svært god kvalitet.
Treningsopplegget er anerkjent og fysio har god erfaring fra slike ryggrupper fra andre arbeidspalsser. Vi ønsker å tilby anerkjent og riktig behandling for innsatte i Trondheim fengsel som har ryggsmerter samtidig som vi ønsker å måle nevnte parameter for å se på effekter som smerte, søvn og arbeidsevne. Vi har lenge snakket om å tilby noe annet enn medikamenter og dette ser vi på som en svært god start i så måte.
Hvis ryggskolen blir en suksess, ønsker vi å videreføre ryggskolen slik at andre innsatte med ryggplager også får det samme tilbudet.
Alle som deltar på ryggskolen vil få utdelt treningsmatte som de får beholde etter treningsopplegget er avsluttet, slik at de kan fortsette å utføre ryggøvelsene på egen hånd.
Vi har søkt regional etisk komite (REK) om å få godkjent prosjektet.
Vi samarbeider med psykolog Per Kristian Goksøyr ved Brøset, regional sikkerhetsavdeling. Veileder vil være professor Tom Palmstjerna som er tilknyttet Brøset.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0402.pdf

Sluttrapportsammendrag

Vi har gjennomført et ryggtreningsprosjekt blant innsatte i Trondheim fengsel. Bakgrunnen var at Fengselshelsetjenesten treffer mange innsatte med ryggsmerter og bruker mye ressurser på å behandle disse. Vi ønsket å finne ut om gruppebehandling i form av ryggskole kan tilbys de innsatte slik det er vanlig å tilby pasienter utenfor fengsel. Vi ønsket også å registrere effekt av slik behandling sammenliknet med den behandlingen vi til vanlig tilbyr (individualbehandling hos fysioterapeut).

Prosjektdeltagerne ble delt i to grupper, en treningsgruppe som gjennomførte ryggskole og en kontrollgruppe som fikk vanlig behandling. Ryggskolen ble gjennomført som et 10 ukers treningsprogram med gruppetrening 2 ganger pr uke samt 3 teoritimer. Vi delte ut skjemaer for egenutfylling i fht smerte, psykisk helse, livskvalitet og funksjon før prosjektperioden, like etter treningsperioden og 3 mnd etter avsluttet treningsperiode. Vi opplevde ingen problemer i forbindelse med gjennomføring av treningsgruppene. Vi måtte bruke mye ressurser på å få inn skjemaene og fikk ikke høy nok svarprosent til å kunne bruke 3 måneders dataene.

Resultatene viser at det er fullt mulig å drive ryggskole blant innsatte i fengsel. Videre viser resultatene at både ryggskole og individualbehandling gir god bedring på de parametere vi målte. Det ses tendens til størst bedring i treningsgruppa, men vi fikk ikke fram signifikante forskjeller.
10 ukers ryggskole i Trondheim fengsel er nå et fast tilbud. Innsatte melder selv interesse og vi har pr januar 2011 ventetid på deltagelse. Ryggskolen drives nå innenfor fengselshelsetjenestens ordinære ressurser uten at dette går utover andre oppgaver fysioterapeuten har.

Prosjektleder/forsker

Torunn Å. Bromet

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Ryggskole ved Trondheim fengsel
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
Trondheim fengsel
Beløp Bevilget
2009: kr 175 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet