S-ETT

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mental Helse er engasjert i eldres psykiske helse, og bekymret over at 25% eldre kan ha psykisk helse-utfordringer. Mange eldre opplever også ensomhet i forbindelse med endringer i livssituasjon, partners død, endret helsetilstand eller endret funksjonsnivå. Det antas at psykisk sykdom og psykiske plager utgjør en stor utfordring både for samfunn og den enkelte. Disse utfordringene må møtes med tidlig intervensjon, forebygging, proaktive tjenester, godt samarbeid mellom ulike tjenester og ved å utvikle nye, gode behandlingsformer.

Målsetting for prosjektet

Det overordnede målet er å utvikle rammeverket én-times-terapi ved å tilby samtaler som skal bidra til bedre psykisk helse og økt livskvalitet for brukerne, samt oppleves meningsfylt og som et sosialt fellesskap for frivillige seniorer som leder samtalene.

Målgruppe

Primærmålgruppen for prosjektet er alle personer (55+) som kommer i kontakt med Senior Arena eller får informasjon om tilbudet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

75

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

De konkrete tiltakene for gjennomføring av prosjektet er: 1. Utvikle et opplæringsprogram for frivillige på 15-20 timer. Programmet vil inneholde innføring i ETT, sosialkonstruksjonisme og ikke-vitende posisjon hvor bruker selv er ekspert på eget liv, samt innføring og trening på Feedbackinformed Treatment (FIT). Programmet inkluderer tilgang til samarbeidsplattform med litteratur, øvelser, og mulighet for løpende erfaringsdeling mellom samlingene. 2. Gjennomføre en pilot for økt kunnskap om hvordan ETT fungerer med målgruppen og for å kunne vurdere, evaluere og justere opplæringsprogrammet før første opplæringsrunde. 3. Rekruttere og lære opp minimum 4 frivillige samtaleledere (55 år+) per arena på minst 3 Senior Arenaer. 4. Familieterapeut ved Dialog gjennomfører veiledning med de frivillige etter oppstart, minimum 2 ganger pr arena og skal stimulere til at samtalelederne selv har jevnlige treff. 5. Gjennomføre minst 100 samtaler i prosjektperioden og bruke SRS-skjema eller tilsvarende muntlig tilbakemelding for å måle nytte av den enkelte samtale. 6. Gjennomføre oppfølgingssamtaler med 15 brukere ca 1 mnd. etter samtale for å kartlegge nytteverdi. 7. Gjennomføre fokusgruppeintervjuer med alle frivillige.

Fremdriftsplan for prosjektet

1: juli 19-des.19 Prosjektgruppe og referansegruppe Opplæringsprogrammet utvikles Informasjonsmateriell Søknader til REK/NSD 2: Jan 20-mai 20 Informasjonen distribueres Pilot Rekruttering og intervju av frivillige Opplæringsprogrammet gjennomføres Rutiner og håndbok for praksis 3:Juni 20-Mars 21 Oppstart samtaletilbud Innsamling av data Veiledning av frivillige Planlegging av videreføring 4:Mai 21-Juli 21 Sluttrapport, artikkel og videreføring

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Psykisk uhelse, sykdom og psykiske plager utgjør en stor utfordring både for samfunn og den enkelte. Prosjektet har villet møte disse utfordringene ved å ved å utvikle nye, gode behandlingsformer for tidlig intervensjon, brukerstyring og feedback, forebygging, proaktive tjenester, og samarbeid mellom ulike tjenester. Målgruppen er både de frivillige som skal kurses og tilby samtaler, og brukerne av tilbudet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Kombinasjonen av de evidensbaserte rammeverkene En-Times-Terapi (ETT) og feedback-, og kvailtetsutviklingsverktøyet Partners for Change Outcome management System (PCOMS) gir korrekt administrert og kvalitetssikret valid og anonymisert statistikk på effekt og opplevd kvalitet på person, gruppe og systemnivå. Det er vanlig å regne med en effektstørrelse på .80 for terapi. Effektstørrelsen på avsluttede samtaleforløp i Alta ligger på 1.14, og det er meget høyt. Selv om det statistiske grunnlaget er lite er det interessant at effekten på samtalene i tiltaket, selv i korttidsforløp der samtalepartnerne ikke er terapeuter, synes å ligge over effektnivået en forventer fra terapitjenester. Til sammen har 69% av informantene oppnådd reliabel eller klinisk signifikant endring.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

58

Prosjektgjennomføring/Metode

I prosjektet har vi forent ETT og PCOMS i en tjenestedesignsmodell for samtaler strukturert etter en ny manual og fordelt over forsamtale (30 min) på telefon, hovedsamtale (60-90 min. med fysisk oppmøte, og oppfølgingssamtale(30 min) på telefon. Vi har kurset frivillige i Oslo og Alta, planlagt, gjennomført, evaluert og korrigert tjenestene basert på fortløpende tilbakemeldinger og data fra brukere og frivillige.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har nådd overordnet mål, hovedmål og delmålene i prosjektet, med mer valid måling av effekter og overfor en videre målgruppe enn opprinnelig tenkt. Produkter i prosjektet er bl.a et evaluert kurs i en ny modell for lavterskel samtaletjenester med frivillige samtalepartnere som forener to evidensbaserte rammeverk på en ny måte, en mal for gjennomføring av en ny tjenestedesign for metodikkene over forsamtale, hovedsamtale og oppfølgingssamtale, et batteri av nye testede verktøy knyttet til kontinuerlig brukerstyrt kvalitetsarbeid som bygger på systematiske tilbakemeldinger, egenevalueringsverktøy og veiledningsverktøy.

Oppsummering og videre planer

Alma Halse Senteret i Alta jobber aktivt med å få tjenesten over i regulær drift etter prosjektperioden, og prosjektmedarbeiderne vil gitt resultatene jobbe for å igangsette forskning for å se relevans for nye satsninger som det antydes kan komme med «Opptrappingsplanen for psykisk helse».

Prosjektleder

Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
S-ETT
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Dialog ved Diakonhjemmet Omsorg under Stiftelsen Det Norske Diakonhjem
Beløp Bevilget
2019: kr 695 000, 2020: kr 675 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
31.03.2023
Status
Avsluttet