Sagene IF Judo para

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Vi ønsker til å tilby judotrening for både para og utøvere med special needs Bakgrunnen er at disse sårbare gruppene innen for judosporten i dag har lite eller nesten ingen tilbud i dag, og vi ønsker et fast tilpasset treningstilbud som går over tid og som kan skape kontinuitet og utvikling. I Sagene IF mener vi at det gjennom et slik tilbud er behov for mer kompetansebygging blant både trenere og foreldre, det må til tilpasset utstyr, hallplass og egne treningstider og generelt judoeffekter tilpasset målgruppen. Prosjektets målsetting er at vi har et utvidet tilbud med judo for målgruppen slik at også denne gruppen kan være inkludert i vårt generelle breddetilbud og være en del av Sagene IF visjon “Alle skal med og alle skal bidra”

Aktivitet/tiltak/metode

Barne og Ungdoms prosjekt: Judo for Para og special needs utøvere i Sagene IF for å kunne levere på Sagene IFs inkluderende visjon “Alle skal med og alle skal bidra” 1. Målgruppe Primær: Para og special utøvere i alderen 10 til 19 år Sekundær: Trenere, frivillige og støtteapparat som ønsker erfaring og kompetanse i paraidrett. 2. Måloppnåelse og evaluering Mål: Etablering av ukentlige judotreninger tilpasset målgruppen Utvikle et miljø der parautøvere føler seg inkluderte og kan utvikle seg fysisk og sosialt. Evaluering: Deltakerantall og fremmøtestatistikk Vi ønsker å innhente kompetanse fra NIF / EJU på området slik at Sagene If kan utvikle en robust treningsgruppe for denne målgruppen spesielt. Deltaker- og foreldreundersøkelser om tilfredshet og forslag til forbedringer. 3. Sikkerhet, Personvern og etiske Vurderinger Sikkerhet: Spesialtilpassede øvelser og tilrettelegging for å hindre skader og skape trygghet hos den enkelte. Kvalifiserte trenere med kunnskap om parautøvers behov og utfordringer. Sørge for at nødvendig førstehjelpsutstyr og -kompetanse er til enhver tid tilgjengelig. Personvern: Sikre forsvarlig håndtering av persondata, tilpasset gjeldende personvernlovgivning. Vi sikrer samtykkeskjema ved påmelding, der deltakerne/foreldrene gir tillatelse til bruk av bilder, video og annen info i markedsføring og rapportering. Etiske vurderinger: Jobbe aktivt for å skape et inkluderende og støttende miljø. Fokus på deltakelse og glede fremfor konkurranse og prestasjon. 4. Utfordringer Utforme et treningsopplegg som er tilpasset alle utøveres individuelle behov. Løsning: Arbeide tett med kiropraktikere og eksperter innen paraidrett. 5. Kommunikasjon med målgruppen: Utfordring: Effektiv kommunikasjon med parautøvere og deres familier. Løsning: Etablere en kommunikasjonskanal. For eks. Spond. 6. Finansiering: Utfordring: Sikre stabil og vedvarende finansiering av prosjektet. Løsninger: Få flerårig prosjektstøtte, finne samarbeidspartnere og sponsorer

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Kort sikt: For deltakere (Para og special utøvere i alderen 10 til 19 år): Fysisk helse: Deltakerne vil dra nytte av regelmessig trening og fysisk aktivitet gjennom judotrening, noe som kan forbedre deres generelle fysiske helse. Sosial inkludering: Prosjektet gir deltakerne muligheten til å delta i en sosial aktivitet og et fellesskap som er tilpasset deres behov. Dette kan bidra til å redusere følelsen av isolasjon og styrke deres sosiale ferdigheter. Selvtillit og selvbilde: Gjennom mestring av judoferdigheter og deltakelse i aktiviteter, kan deltakerne utvikle økt selvtillit og et mer positivt selvbilde. For trenere, frivillige og støtteapparat: Erfaring og kompetanse: Trenere, frivillige og støtteapparat vil få verdifull erfaring og kompetanse innen paraidrett, noe som kan bidra til å utvide kunnskapen og støtten til denne målgruppen. Lang sikt: For deltakere (Para og special utøvere i alderen 10 til 19 år): Livslang deltakelse: Prosjektet kan inspirere deltakerne til å fortsette med judo og andre fysiske aktiviteter i fremtiden, noe som kan føre til en sunnere og mer aktiv livsstil på lang sikt. Sosialt nettverk: Deltakerne kan bygge varige vennskap og et sterkt sosialt nettverk gjennom sin deltakelse i judomiljøet, noe som kan gi dem støtte og fellesskap i mange år fremover. For samfunnet: Inkludering og mangfold: Prosjektet bidrar til å fremme inkludering og mangfold innenfor idretten og samfunnet generelt. Dette er i tråd med Sagene IFs visjon om at “Alle skal med og alle skal bidra,” og det kan bidra til å endre holdninger og skape et mer inkluderende samfunn. Kompetanse og ressurser: Gjennom prosjektet vil Sagene IF utvikle kompetanse og ressurser innen paraidrett, noe som kan være til nytte for andre lignende initiativer i fremtiden.

Plan for gjennomføring

Prosjekt: Judo for parautøvere Gjennomføringsplan: 1. Utvikling av tiltak: Ansvarlig: Kim Konow Oppstart av selve prosjektet Tidsramme: [01.01.2024 – 31.12.2025] Frivillighetsperiode i klubben Identifisere og utvikle et tilpasset treningsprogram for parautøvere. Planlegge og organisere treningsøkter og aktiviteter. Oppstart av selve prosjektet Rekruttering av deltakere: Aktiviteter: Utvikle en markedsføringsstrategi for å nå ut til potensielle deltakere og deres foresatte. Holde informasjonsmøter og presentasjoner om prosjektet.Registrering av deltakere og innsamling av nødvendig informasjon. Gjennomføring av aktiviteter: Planlegge og gjennomføre ukentlige judotreninger tilpasset målgruppen. Følge opp deltakernes fremgang og tilpasse treningen etter behov. Opprettholde en støttende og inkluderende treningsatmosfære. 4. Rapportskriving: Tidsramme: [04.01.2025 og 31.12.2025] Dokumentere deltakerantall, fremmøtestatistikk og evaluering av treningsøkter. Skrive rapporter om prosjektets fremgang og resultater. Samle tilbakemeldinger fra deltakere og foresatte. 5. Evaluering: Gjennomføre evalueringer for å vurdere prosjektets suksess og effektivitet. Samle inn tilbakemeldinger fra deltakere, foresatte og trenere. Identifisere områder for forbedring og fremtidige muligheter. 6. Informasjonsformidling: Ansvarlig: Kim Konow og Sagene IF admin Tidsramme: Kontinuerlig gjennom hele prosjektperioden Oppdatere nettsider og sosiale medieplattformer for prosjektet. Utarbeide nyhetsbrev og oppdateringer for å holde interesserte parter informert. Samarbeide med lokale medier for mediedekning. 7. Langsiktig planlegging: Utvikle langsiktig plan for å integrere prosjektet som en del av Sagene IFs tilbud og presentere det for Sagene Ifs styre.

Prosjektleder

Kim Brynhildsen Konow

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sagene IF Judo para
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2024: kr 200 000, 2025: kr 200 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2025
Status
Under gjennomføring