Samarbeid mot narkotika Oslo og Akershus

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er generelt en positiv utvikling i både alkohol- og narkotikabruken blant ungdom, dette må vi spille videre på. Men i Oslo viser tall fra Ungdata en oppadgående tendens på bruk av cannabis blant ungdom 16-19 år. Dette er noe vi i den lokale paraplyorganisasjonen på rusfeltet, Actis Oslo og Akershus, står bedre rustet til å ta tak i enn mange andre. Ved å koble ressurser i våre medlemsorganisasjoner ønsker vi å styrke arbeidet mot cannabis blant ungdom i Oslo og Akershus. Vi ønsker å ta utgangspunkt i den ung- til ung tilnærmingen som ligger til grunn for arbeidet Ungdom mot Narkotika gjør.

Målsetting for prosjektet

Målsettingen for prosjektet er å styrke kampen mot cannabis blant ungdom i Oslo og omegn. Det skal etableres nettverksgrupper mot narkotika i 5 videregående skoler og 5 fritidsklubber i Oslo og Akershus. Disse skal arbeide lokalt for å synliggjøre restriktive holdninger til cannabisbruk.

Målgruppe

Ungdom 16-19 år i Oslo og Akershus. Arenaen for å få tak i målgruppa er videregående skoler og fritidsklubber.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

4000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Aktive organisasjoner på rusfeltet i Oslo ønsker å gå sammen om å støtte opp om UMNs arbeid for å etablere flere skolerte aktivister og lokalgrupper i osloområdet som kan møte rusliberale holdninger med argumentasjon og synliggjøring av det store flertallet som ikke benytter cannabis. Organisasjonene tilbyr egne aktivister og ansatteressurser til støtte, opplæring og rekruttering av nettverk av ungdom i tilknytning til 5 videregående skoler og 5 fritidsklubber i Oslo og Akershus. I samarbeid med fokusgrupper og kommunikasjonsbyrå og organisasjoner på rusfeltet produseres det effektfullt materiell for god kommunikasjon og lages en strategi for tilnærming til arbeidet. En kjernegruppe av aktivister får opplæring og sendes ut for å knytte kontakter i egne miljø, etter ung til ung- prinsippet. Gruppene kan motta en liten sum for å dekke egne synliggjøringstiltak lokalt, med administrativ støtte fra ansatte.

Fremdriftsplan for prosjektet

Jan/feb: Kontakt med kommunikasjonsbyrå, fokusgruppe skaffe informasjonsmateriell og annet utstyr. Kontakte forbilder. Mars/apr./mai: Opplæringsseminar. Kontakte skoler og klubber. Juni: Opplæringsseminar. Startet opp 5 lokale grupper. Ha rekruttert 150 medlemmer. Aug: Sommerleir for UMN Sept.- nov.: Kontaktssøkende virksomhet på skoler og fritidsklubber. Høstleir for UMN Des: Opplæringsseminar. Startet 5 nye lokale grupper. 150 nye aktivister.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet: Selv om det har vært en positiv trend når det kommer til unges alkoholbruk, har vi sett de siste årene at det både har vært en endring i holdninger og bruk når det kommer til cannabis. Ungdataundersøkelser viser at det har vært en økning i bruk av cannabis hos ungdom. Man ønsket med prosjektet Samarbeid Mot Narkotika å mobilisere og rekruttere flere ungdommer i det forebyggende arbeidet . Man vet at tidlig rusdebut er forbundet med større risiko. Målsetting for prosjektet: Målsettingen for prosjektet er å styrke kampen mot cannabis blant ungdom i Oslo og omegn. Mer definert målgruppe er ungdom i alderen 16-19 år i tilknytning til videregående skoler og fritidsklubber i Oslo og Akershus. Man vil gjennom prosjektet jobbe for å nå ut til flere ungdommer med kunnskap gjennom skolering og rekruttere flere aktivister til UMN, slik at man sammen kan jobbe forebyggende blant ungdom. En tabell med målene for prosjektet og måloppnåelse er i den fullstendige rapporten.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det er to oversikter i tabellform for måloppnåelse der de oppsatte målene står som gjennomført dersom målet helt ble nådd. Tabeller kan ikke legge sinn her. Dette gjelder blant annet etablerte nettverksgrupper, antall deltatt på kurs (skolering), antallet ungdommer aktivisert og antall nye medlemmer vervet til UMN. Se også antall i målgruppen nådd. På alle disse områdene ble målene nådd. Bl a. antall nye medlemmer ble overoppnådd, pga. at prosjektet kunne gå over to år. Fra oppsummeringen legger vi også inn noen tall her: Kjerneaktivister: 25 ungdommer 2018, 27 ungdommer 2019. Medlemmer: 380 nye medlemmer 2018, 383 nye medlemmer 2019. Antall kurs 2018- 2019: 5 (deltakere kurs totalt: 398). Antall skoleringer 2018 – 2019: 5 Antall nye grupper/lag: 2018-2019: 14

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

6538

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektgjennomføring: Prosjektet var et samarbeidsprosjekt. Resten av arbeidet ble gjennomført i regi av UMN med støtte fra en ansatt i Actis OA. Ung til ung: Arbeidet ble initiert ved at ungdom i kjerneaktivistgruppa henvendte seg til sine miljø og dannet nettverk på egenhånd, holdt stand, dro på skolebesøk og gjennomførte andre arrangementer. Noen eks på hva som ble gjennomført: • stands på merkedager/i storefri • skolebesøk m/foredrag om cannabis oa • henge opp plakater i nærmiljøet • organisere temadager, oppmuntre til skolearbeid om temaet • diskusjons- og debattarrangement • samarbeide med lokale aktører Vervekontrakter: Vi rekrutterte ungdommer som hadde store nettverk til å «jobbe» med rekruttering. De mottok et honorar for å gå ut blant ungdom og snakke med dem om cannabis og samtidig rekruttere til UMN. Kursing UMN kurset alle deltagerne i løpet av prosjektet, delvis i samarbeid med FMR. Det ble laget et eget opplegg for de som ble valgt ut til å være super-rekrutterere. Det ble produsert følgende materiell for prosjektet: • Standmateriell roll ups m.m.). • Plakater og annet ressursmateriell • Hettegensere med trykk • T-skjorter med trykk • Handlenett

Resultater og resultatvurdering

Se tabellene i rapporten. Vurderingen av resultatet kan enkelt oppsummeres som svært vellykket. Som det går fram av tabellene som oppsummerer mål og tiltak, ble de fleste tiltak planlagt i prosjektet gjennomført og målene for det meste oppnådd fullt ut. Noen tiltak kunne ikke gjennomføres og en del endringer av tiltakene og prioritering av dem er gjennomgått i den fullstendige rapporten Kjerneaktivister: 25 ungdommer 2018, 27 ungdommer 2019. Medlemmer: 380 nye medlemmer 2018, 383 nye medlemmer 2019. Antall kurs 2018- 2019: 5 (deltakere kurs totalt: 398). Antall skoleringer 2018 – 2019: 5 Antall nye grupper/lag: 2018-2019: 14

Oppsummering og videre planer

Samarbeid Mot Narkotika har vært et meningsfullt prosjekt for Actis i Oslo og Akershus. Vi har kunnet støtte opp om en av våre viktigste organisasjoner i kampen mot narkotika. UMN økte sitt medlemstall gjennom sosiale medier, skolebesøk, foredrag og stands. Vi har i 2019 klart å få til like mange aktiviteter som i 2018. Vi har også klart å holde medlemstallet på over 500. Erfaringer som ble gjort gjennom dette prosjektet kommer UMN til å ta i bruk i sitt videre folkehelse- og forebyggende arbeid. UMN har fått hevet sin kompetanse til å videreføre det gode arbeidet som ble gjort.

Prosjektleder

Mark Daniel Chapman

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Samarbeid mot narkotika Oslo og Akershus
Organisasjon
Actis
Beløp Bevilget
2018: kr 550 000
Startdato
01.05.2018
Sluttdato
15.12.2019
Status
Under gjennomføring