Samhandling om kommunal hørselsomsorg

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Hørselstap er blant de vanligste helseproblemer blant eldre, men ofte lavt prioritert og underrapportert i helse- og omsorgstjenesten. Hørselsbaserte rehabiliteringstiltak vil kunne bety mye for eldres mestring av praktiske og sosiale funksjoner i hverdagen. Dagens tjenestetilbud framstår imidlertid dårlig organisert, ufullstendig og lite sammenhengende både fra bruker- og behandlerperspektiv. Eldre klarer ikke finne fram i systemet. Økt samhandling mellom det offentlige tjenesteapparat og likepersontjenesten vil bedre tilgjengeligheten, og gi mer samordnet og tilpassede ytelser til brukerne.

Målsetting for prosjektet

Hovedmål: Utvikle en tverrfaglig samhandlingsmodell for hørselsbaserte rehabiliteringstjenester tilrettelagt hjemmeboende eldre med nedsatt mobilitet.

Målgruppe

Personer med hørselsfaglig kompetanse og virke innenfor 1.linjetjenesten, 2.linjetjenesten og likepersontjenesten i Oslo kommune.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Et tverrfaglig og tverretatlig hørselsfaglig team innenfor 1.linjetjenesten, 2.linjetjenesten og Likepersontjenesten vil utarbeide en samhandlingsmodell for hørselbaserte tjenester tilrettelagt eldre med nedsatt mobilitet. Modellen for kvalitetsforbedring består av 5 faser; forberede, planlegge, gjennomføre,evaluere og følge opp. Fasene vil evalueres enkeltvis og i sammenheng, både ved bruk av ulike analyseverktøy og intervju. Modellen som utarbeides vil testes ut ved bruk av en pilotgruppe som rekrutteres gjennom Oslo Kommune (Gerica). Pilotgruppen vil bestå av hjemmeboende eldre (80 år+) som mottar omsorgstjenester. Brukergruppens behov, ønsker og nytte av rehabiliteringstiltakene vil følges opp og evalueres. Erfaringer fra selve utarbeidelse av samhandlingsmodellen, samt den praktiske gjennomføringen, vil munne ut i en offentlig rapport. Denne vil gi føringer for hvordan fagpersoner og likepersoner kan samhandle om mål og tiltak til beste for eldre som er i behov av ulike hørselsbaserte rehabiliteringstiltak.

Fremdriftsplan for prosjektet

Start Slutt Milepæl/aktivitet 09/20 12/20 Fase 1. Forberede samhandlingsmodellen 01/21 04/21 Fase 2. Planlegge. Utarbeide prosedyrer. Forberede pilotering. 04/21 09/21 Fase 3. Gjennomføre. Implementere ytelser. 10/21 04/22 Fase 4. Evaluere. Sammenstille funn og erfaringer. 05/22 08/22 Fase 5. Følge opp. Forankre og formidle resultat. Rapport.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn: Prosjektet har utgangspunkt i et stadig økende behov for hørselsrehabiliteringstjenester i en aldrende befolkning, og et tjenestetilbud som kan oppleves uoversiktlig både for brukere og behandlere. Det har vært rapportert lite samhandling mellom aktører innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten samt likepersontjenesten, som alle møter eldre med hørselstap gjennom sitt arbeide. Målsettingen har vært å utvikle en modell for tverrfaglig samhandling, som eksempel på hvordan helse- og hørselsfaglige instanser kan samhandle om tjenester rettet eldre med hørselsrelaterte rehabiliteringsbehov Prosjektets målsetting har både vært knyttet til utviklingsarbeid (hovedformål) og en kartlegging (delmål). Hovedformål: Utvikle en tverrfaglig samhandlingsmodell for hørselsrehabiliteringstjenester tilrettelagt hjemmeboende eldre. Delmål: Pilotere modellen og derigjennom kartlegge hvilke behov, ønskede ytelser og utbytte hjemmeboende eldre har for hørselsrehabiliteringstjenester.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målsettingen i prosjektet er langt på vei oppnådd gjennom opprettelsen av en felles digital tverrfaglig arena/plattform samt etablering av en løsning for elektronisk samhandling på tvers av journalsystemer. Med dette har man både fått en arena for faglig utveksling og en løsning egnet for samhandling om brukere/pasienter. Det har imidlertid vist seg vanskelig å få på plass felles rutiner og prosedyrer for hørselsrelaterte tilbud og tjenester mellom ulike instanser/forvaltningsnivå. Muligens fordi dette griper inn i organisatoriske og strukturelle forhold ved de enkelte arbeidsplasser, men også fordi fagpersoner har forskjellige arbeidsoppgaver og kompetanse på hørsel. At store deler av helsevesenet er presset på tid og kapasitet, noe som også gjelder innenfor hørselsfeltet, utfordrer alt endringsarbeid. På den annen side er det innhentet mye nyttig informasjon om eldres behov, ønsker og nytte av hørselsrelaterte rehabiliteringstjenester gjennom pilotering av samhandlingsmodellen.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

100

Prosjektgjennomføring/Metode

I prosjektet er det tatt utgangspunkt i Modell for kvalitetsforbedring og tjenestedesign (Konsmo et al.2015) i utvikling av en tverrfaglig samhandlingsmodell for hørselsrehabiliteringstjenester. Modellen tar utgangspunkt i fasene 1)Forberede 2)Planlegge, 3)Utføre, 4)Evaluere, 5)Følge opp. Disse fasene ble fulgt gjennom hele prosjektet. Helseetaten i Oslo la til rette for at modellen kunne prøves ut i praksis gjennom tilgang til et randomisert utvalg av tjenestemottakere (80 år+) som hadde mottatt omsorgstjenester siste halvår. Gjennom piloteringen ble det høstet praktiske erfaringer knyttet til samhandling, men også innhente nyttig informasjon over hva eldre har, ønsker og tar i bruk av hørselsrehabiliteringstjenester. Dette ble kartlagt gjennom fasene 1) Behov, 2) Ytelser, 3)Utbytte.

Resultater og resultatvurdering

Det er etablert en tverrfaglig digital møteplass for aktører innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og likepersontjenesten, hvor også eksterne samarbeidspartnere kan inviteres inn. Den tverrfaglige plattformen, SAM/Tverrfaglig nettverk/Syn og hørsel, har bidratt til å styrke samarbeidet mellom fagmiljøer gjennom å dele informasjon om tilgjengelig kompetanse, ressurser og tjenester innen hørselssektoren. Det er også åpnet for bruk av en elektronisk løsning som gjør det mulig å samarbeide på tvers av journalsystemer i henhold til krav om personvern, informasjonssikkerhet og dokumentasjon man som helsearbeider må forholde seg til. Ved å prøve ut tverrfaglig samhandling i praksis gjennom rekruttering av brukere via Oslo kommunes journalsystem Gerica, fikk man nyttige erfaringer både hva angår faglig samarbeid og verdifull innsikt i behovet for ulike hørselsrehabiliteringstiltakstjenester hos brukere/pasienter.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har gjennom flere tiltak lagt til rette for økt tverrfaglig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og likepersontjenesten i Oslo kommune. Gjennom prosjektet har man også kartlagt kontakt- og knutepunkter i hørselsrehabiliteringsfeltet. Det er synliggjort et stort og udekket behov for hørselsrehabiliteringstjenester blant eldre. Det er lagt stor vekt på å orientere samarbeidspartnere og fagmiljøer gjennom hele prosjektet. Både via e-post, tverrfaglige møter, landsdekkende fagseminar, foredrag og gjennom publisering av artikkel. Arbeidet vil fortsette.

Prosjektleder

Jorunn Solheim

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Samhandling om kommunal hørselsomsorg
Organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000, 2021: kr 1 000 000
Startdato
01.09.2020
Sluttdato
31.03.2023
Status
Avsluttet