Samhandling om kommunal hørselsomsorg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hørselstap er blant de vanligste helseproblemer blant eldre, men ofte lavt prioritert og underrapportert i helse- og omsorgstjenesten. Hørselsbaserte rehabiliteringstiltak vil kunne bety mye for eldres mestring av praktiske og sosiale funksjoner i hverdagen. Dagens tjenestetilbud framstår imidlertid dårlig organisert, ufullstendig og lite sammenhengende både fra bruker- og behandlerperspektiv. Eldre klarer ikke finne fram i systemet. Økt samhandling mellom det offentlige tjenesteapparat og likepersontjenesten vil bedre tilgjengeligheten, og gi mer samordnet og tilpassede ytelser til brukerne.

Målsetting

Hovedmål: Utvikle en tverrfaglig samhandlingsmodell for hørselsbaserte rehabiliteringstjenester tilrettelagt hjemmeboende eldre med nedsatt mobilitet.

Målgruppe

Personer med hørselsfaglig kompetanse og virke innenfor 1.linjetjenesten, 2.linjetjenesten og likepersontjenesten i Oslo kommune.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Et tverrfaglig og tverretatlig hørselsfaglig team innenfor 1.linjetjenesten, 2.linjetjenesten og Likepersontjenesten vil utarbeide en samhandlingsmodell for hørselbaserte tjenester tilrettelagt eldre med nedsatt mobilitet. Modellen for kvalitetsforbedring består av 5 faser; forberede, planlegge, gjennomføre,evaluere og følge opp. Fasene vil evalueres enkeltvis og i sammenheng, både ved bruk av ulike analyseverktøy og intervju. Modellen som utarbeides vil testes ut ved bruk av en pilotgruppe som rekrutteres gjennom Oslo Kommune (Gerica). Pilotgruppen vil bestå av hjemmeboende eldre (80 år+) som mottar omsorgstjenester. Brukergruppens behov, ønsker og nytte av rehabiliteringstiltakene vil følges opp og evalueres. Erfaringer fra selve utarbeidelse av samhandlingsmodellen, samt den praktiske gjennomføringen, vil munne ut i en offentlig rapport. Denne vil gi føringer for hvordan fagpersoner og likepersoner kan samhandle om mål og tiltak til beste for eldre som er i behov av ulike hørselsbaserte rehabiliteringstiltak.

Fremdriftsplan

Start Slutt Milepæl/aktivitet 09/20 12/20 Fase 1. Forberede samhandlingsmodellen 01/21 04/21 Fase 2. Planlegge. Utarbeide prosedyrer. Forberede pilotering. 04/21 09/21 Fase 3. Gjennomføre. Implementere ytelser. 10/21 04/22 Fase 4. Evaluere. Sammenstille funn og erfaringer. 05/22 08/22 Fase 5. Følge opp. Forankre og formidle resultat. Rapport.

Prosjektleder/forsker

Jorunn Solheim

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Samhandling om kommunal hørselsomsorg
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000, 2021: kr 1 000 000
Startdato
01.09.2020
Sluttdato
31.03.2023
Status
Under gjennomføring