Samklang i alderspsykiatriske helsetjenester

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Antall eldre over 67 år vil fordobles fram mot 2050. Eldre med alderspsykiatriske lidelser( bl.a demenslidelser, Alzheimers, angst og depresjon) vokser i takt med denne utviklingen. For fremtidens helse- og omsorgstjenester vil dette nødvendiggjøre økt samhandling og utv av ens behandlingsfokus i hele helsetjenestekjeden (St.meld. 47 2008-2009).

De nasjonale føringene (Omsorgsplan 2015) foreskriver økt bruk av ulike former for miljøbehandling/ikke-medikamentelle behandlingstilbud i demensomsorgen. Pleie og behandlingstilbudet til målgruppen er likevel i for stor grad preget av inaktivitet i pasientgruppen og utstrakt bruk av vanedannende medikamenter. Likeledes har 1. og 2. linjen ulike fokus og målsetninger for sin tjenesteyting. Dette gir et fragmentert og suboptimalt tj tilbud til målgruppen.

2. Prosjektets målsetning
«Samklang»

ønsker å utvikle en modell for samarbeid mellom helsenivåene som gir felles fokus,

felles praksis og felles klinisk blikk i 1. og 2.linjen. Dette gjennom utvikling av musikkterapi som felles

lokus og fokus for utredning og behandling.

En slik samarbeidsmodell skal fremme helhetlige pasientforløp og vil ha som målsetning å koordinere og samordne;
• utredningspraksis i spesialisthelsetjenesten
• form og innhold på kunnskapsoverføringen (klinisk) til 1.linjen
• fag- og tiltaksutvikling i 1.linjen

Vi ønsker å utv større grad av samsvar og konsistens i det totale helsetilbudet gitt til pasientgruppen.

Dette vil kunne være ett viktig bidrag for å i større grad sikre pasientenes behov for koordinerte og sammenhengende tjenester på tvers av helsenivåene som etterlyst i Samhandlingsreformen (St.meld.nr.47, 2009:21).


3. Prosjektets målgrupper

Pasientmålgruppen er eldre (67+) med behov for institusjonalisert pleie og omsorg med særlig fokus på alderspsykiatriske pasienter.

Videre er både spesialisthelsetjenesetilbudet ved NKS Olaviken og pleie og omsorgstjenestene ved fylkets sykehjem målgruppe for utvikling av forbedrede rutiner/praksis på området.

4. Gjennomføring
Tverrfaglig prosjektdeltagelse fra NKS Olaviken sammen 5 pilotsykehjem i fylket. 2 arbeidsgrupper under faglig ledelse av musikkterapeuter; fokus 1. linjen og 2.linjen. Samutvikling skjer i felles workshops ledet av prosjektleder.

Ressursgruppe med repr fra 1.

og 2.linjen, forsknings-og utdanningsinstitusjon, Griegakademiet, UiB

og det nevromedisinske miljø, Haukeland Universitetssykehus.

5. Prosjektets betydning
Musikkterapi har stort potensiale for eldre i omsorg både ift kommunikasjon og dialog, fysisk stimulering, kognitiv stimulering, sosial stimulering og atferdsregulering.

Prosjektet vil videre skape en samarbeidsarena og møtepunkt mellom helsenivåene som vil kunne fungere som en dynamo også for kommende samarbeid og videreutvikling av forbedre tjenester til en voksende målgruppe. Erfarings- og kompetanseflyten mellom institusjonene og nivåene anser vi for nødvendige for utviklingen av fremtidens helsetjeneseter med endrede rolle- og ansvarsfordelinger

6. Framdriftsplan

Fase 1- Oppstart og utvikling
1. Rekruttere ny musikkterapeut (nov 10)
2. Felles oppstartsmøte

(medio jan 11)
3. Start utvikling Olaviken (praksis døgnavdeling) (medio jan)
4. Gjennomføre kartlegging av musikktilbud i sykehjemmene (mars-mai 11)
5. Utvikling tverrfaglig utredningsrapport inkl
bruk av film/Marte Meo (aug-nov 11)
6. Ressursgruppemøter (Jun og nov 11)

Fase 2 Drift- og formidling
1. Anvende ny tilbakeføringspraksis i 4 pilotsykehjem (fra nov 11)
2. Gjennomføre opplæring i pilotsykehjem, revidere opplegget (fra jan 12)
3. Arrangere opplæringsseminar (x2) (mai 12)
4. Presentasjon nasjonal alderspsykiatri konferanse, Bergen (Apr 12)

Fase 3. Oppsummering
1. Artikkelutarbeidelse (apr-mai 12)
2. Sluttrapport (Ferdig innen 30.06.12)

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

For å oppnå hovedmålsettingen, var det nødvendig å spesifisere utviklingsbehov og utviklingsmuligheter. Ettersom NKS Olaviken er et spesialisthelsetjenestetilbud, skal vi utøve og formidle spesialiserte tjenester til primærhelsetjenesten. Erfaringer med klinisk musikkterapi på Olaviken er grunnlag for formidling og samarbeid med primærhelsetjenesten. En ønsket å oppnå 2 modeller for systematisk anvendelse av bruk av musikk på tvers av helsenivåene. Sentralt for måloppnåelse er videre utvikling av form, hyppighet og grad av systematikk, og inkluderer kartlegging – interaksjon – dokumentasjon og formidling (sirkulært). Dette er intern tilrettelegging for musikkterapeutisk prosess i en spesialisthelsetjenestekontekst. Etter samtaler med representanter fra pilot-sykehjem ble det kartlagt behov for formidling rundt bruk av musikk i primærhelsetjenesten. Dette var et ledd i å systematisere og faglig styrke bruk av musikktiltak i primærhelsetjenesten i fylket (Hordaland). For hver enkelt sykehjem ble det laget en individuell formidling i form av kurs/ foredrag og seminar tilbudt. Utviklingen av tverrfaglig samarbeidsnotat er essensielt for pasientoverføring til primæthelsetjenesten

Antall personer i målgruppen

100

Oppsummering

NKS Olaviken anser prosjekt Samklang som vellykket i forhold til delmål 1 og 3. Når det gjelder delmål 2 viser det seg at institusjonene er avhengige av ildsjeler for å kunne drive musikkterapitiltak videre etter at Samklang ble avsluttet. Dessverre ser det ut for at slike «ildsjeler» ikke finnes alle steder. Da vil systematisering og konsekvent gjennomføring av foreslåtte tiltak falle ut. Når sykehjemmene i tillegg ikke har tilgang på egen musikkterapeut, viser det seg at det er utfordrende å systematisk følge opp

Sluttrapport/artikler (pdf)

Samklang sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Simen Krogstie Lagesen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Samklang i alderspsykiatriske helsetjenester
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2012: kr 361 000, 2013: kr 168 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet