Sammen rundt bordet.

Søknadssammendrag

1. Familier med presset økonomi, psykiske og eller rusrelaterte problem representerer vår tids største folkehelseutfordring. Helse og økonomi er ulikt fordelt mellom ulike grupper i befolkningen. Grupper med lav sosioøkonomisk status er de med mest ugunstig kosthold. Familier som sliter har også ofte utfordringer knyttet til relasjonskompetanse. Følelsesmessig isolasjon og stigmatisering ekskluderer mange fra fullverdig livsutfoldelse og aktiv samfunnsdeltakelse. Studier viser at det som har størst betydning for psykisk helse for barn og unge er det støtte- og belastningsnivået som foreldrene opplever i hverdagen. Psykiske helseproblemer kan derfor best forebygges ved å nå de familiene der foreldrene har lite sosial støtte fra familie og venner og som er lite integrert i arbeidsliv og nærmiljø. Forskning viser også at tidlig intervenering i et barns liv er det som predikerer best resultat. – Disse familiene trenger ofte lang tid og mye omsorg for å etablere gode relasjoner til hjelpeapparatet. Det kommunale barnevernet har ikke kapasitet til å etterfølge dette behovet. Hamar kommune har inngått en intensjonsavtale med Barnas Stasjon Hamar om å samarbeide om dette prosjektet. 2. Målsetting med prosjektet er å nå fram til 10-14 familier fordelt på to grupper over to år. Gruppetilbudet er basert på ukentlige treff på gården Nordsvea i Vang. Det skal jobbes for å a) Styrke gode relasjoner mellom barn og foreldre b) Bygge nettverk mellom familier c) Styrke båndet mellom familiene og lokalsamfunnet. 3. Målgruppa er risikoutsatte småbarnsfamilier med barn i alderen 0-12 år som er tilknyttet det kommunale barnevernet. 4. Alle familiene utarbeider en samarbeidsavtale med barnevernet og Barnas Stasjon som omfatter ansvarsfordeling og endringsmål. Disse evalueres ukentlig av familiemedlemmene og hvert halvår sammen med barneverntjenesten. Som virkemiddel for “de gode opplevelsene” og etablering av “de gode relasjonene” bruker vi gården og aktivitetene som naturlig knytter seg til den. Familiene har egen parsell på gården for bearbeiding og dyrking av egne urter og grønnsaker som blir benyttet i kveldens høydepunkt: Felles måltid rundt felles bord. Familiene fordeler ansvar og arbeidsoppgaver på omgang. Ernæring og kosthold vil være gjennomgående tema ved å lage enkel, billig og sunn mat. Vi ser levende læring gjennom tilberedelse av et måltid som et berikende læringsrom som rotfester og knytter barn og foreldre sammen – og som knytter de ulike familiene sammen. Gode relasjoner bygges også gjennom gode samtaler. Vi vil gi plass til problemhistoriene og yte hjelp til at barn og foreldre kan se seg selv adskilt fra alle utfordringene som kan prege mye av familiene og tilværelsen. Det er forskjell på å “ha” et problem og å “være” et problem. Samtidig vil vi lete etter alt som “virker” hos den enkelte og i familiene. Familiene innlemmes i det etablerte ferie- og aktivitetstilbudet ved Barnas Stasjon Hamar, med langsiktig tilgang til fellesskap og fagfolk. 5. Empowerment og systematisk brukermedvirkning (KOR) sikrer at endringsprossesser får varighet ut over prosjektperioden. Prosjektet når fram til de minste barna og barn som lærer seg å lage og å like sunn mat, får en omsorg som varer livet ut. Videre vil vi kunne vekke bevissthet og begeistring i kommunen rundt forebyggende nettverkstiltak som Barnas Stasjon. En av målsettingene i samhandlingsreformen er å forebygge mer for å reparere mindre. Vi forventer ved utgangen av prosjektperioden å kunne underbygge vår påstand om at forebygging gir inntjening på samfunnsnivå. 6. Høsten 2013 vil vi i samarbeid med barneverntjenesten rekruttere aktuelle familier og utarbeide samarbeidsavtaler. Ansatte som ikke er utlært i KOR (klient- og resultatstyrt praksis) får opplæring i slik praksis gjennom kollegaveiledning og kurs. Gruppe 1 har oppstart januar 2014. Famiiene opparbeider egen parsell og klargjør for dyrking av urter og grønnsaker til bruk i matlagingen våren 2014. Tiltaket evalueres i april og november. Nye familier rekrutteres og samarbeidsavtaler utarbeides

høsten 2014. Gruppe 1 overlapper gruppe 2 gjennom info.møte og Juletrefest på låven. Oppstart for gruppe 2 blir i januar 2015.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport SRB.pdf

Prosjektleder/forsker

Kjærsti Bakke

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Sammen rundt bordet.
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 224 000, 2015: kr 242 000
Startdato
23.04.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet