Samspill: Musikkterapi til syke nyfødte

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Årlig fødes ca. 6000 barn med behov for medisinsk hjelp i tiden rett etter fødsel. Prematurfødte barn (d.v.s født før svangerskapsuke 37+0) utgjør den største andelen, har lang liggetid i nyfødtavdeling etter fødsel og kompliserte medisinske behov. Foreldrene opplever ofte stress og bekymring som kan forstyrre foreldre-barn-tilknytning, noe som er dokumentert kritiske faktorer barnets helse både i akutt sykdomsforløp og på lang sikt. Brukere etterlyser tilbud med fokus på samspill, mestring og gode øyeblikk med barnet. Musikkterapi reduserer foreldrestress og stabiliserer barnet.

Målsetting for prosjektet

Å utvikle, prøve ut og etablere et musikkterapitilbud som bidrag til det helhetlige tilbudet syke nyfødte inkludert premature barn innlagt på avdeling for nyfødte og deres foreldre får i dag. Arbeide for at tilbudet etableres som standard i norske nyfødtavdelinger.

Målgruppe

Syke nyfødte og for tidlig fødte barn innlagt ved Avdeling for nyfødte, Akershus Universitetssykehus og deres foreldre. Ca. 620-640 familier i året.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1280

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Musikkterapitilbud tar utgangpunkt i MT-modell Rhythm, Breath Lullaby (RBL). Ved hjelp av bl.a. spesialutviklede musikkinstrumenter forsøker man å gjenskape det trygge, beskyttede lydmiljøet barnet kjenner fra mors liv, med lyden av stemme, pust og hjerterytme som grunnelementer. I tillegg blir foreldrene veiledet og støttet i å bruke sang og stemme som måte å kommunisere og bli kjent med barnet sitt. Det legges store ressurser i tilpassing av internasjonal kunnskap og erfaring til norske forhold. Formidling av prosjektets erfaringer til fagmiljøer nasjonalt (nyfødtmedisin, musikkterapi) er sentralt i prosjektet. Internt vil utforming av informasjonsmateriell, internundervisning og fagdager benyttes. Undervisning for musikkterapeuter i pediatrien og personell på nyfødtavdelinger vil tilbys nasjonalt. Eksterne formidlingsoppdrag/ kurs/konferanser vil gjøres. Prematurposten blir en viktig kanal i formidling av erfaringer til brukerne. Nasjonale fagtidsskrifter blir kanal til interesserte fagfolk. Samarbeid med musikkterapiutdanningene er aktuelt, med mulighet for undervisning og praksisplasser for studenter. Populærvitenskapelige presentasjoner, massemedier, TV er andre mulige formidlingskanaler for å nå bredt ut.

Fremdriftsplan for prosjektet

Sept 17 – august 18: Kartlegging, utvikling av innhold til musikkterapi (MT) og intern utprøving på avdeling for nyfødte, Ahus. Evaluering, tilpasning av tilbud og formidling av foreløpige erfaringer. Sept 18 – august 19: ny utprøving med mulighet for utvidelse til andre nyfødtavdelinger i regionen, bred formidling av erfaringer til fagmiljøene nyfødtmedisin og musikkterapi nasjonalt, nedsette erfaringer i metodehåndbok for MT i nyfødtavdelinger.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

I Norge fødes årlig ca. 6000 barn med behov for medisinsk hjelp i tiden rett etter fødsel. Prematurfødte barn utgjør den største andelen, har lang liggetid i nyfødtintensiv avdeling (NI) og kompliserte medisinske behov. Foreldrene opplever ofte stress og bekymring som kan forstyrre foreldre-barn-tilknytningen. Musikkterapi kan redusere foreldrestress, bidra til å stabilisere barnet og støtte samspillet i familien. Målsetninger 1. Utvikle et musikkterapitilbud til familier på NI som imøtekommer brukernes behov og samtidig fungerer sammen med/er i samsvar med gjeldende medisinsk og pleierelatert omsorgsmodell. 2. Formidle erfaringer i prosjektet til det nyfødtmedisinske og musikkterapeutiske fagmiljøet skriftlig og muntlig via foredrag/undervisning og fagartikler, samt formidling til brukerne via brukerorganisasjoner som Prematurforeningen. 3. Resultater fra spørreundersøkelse samles i en egen del av prosjektrapporten, supplert av andre sentrale erfaringer fra prosjektet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

I prosjektperioden har et musikkterapitilbud blitt utviklet og gjennomført. Foreldrenes erfaringer, sykepleiernes observasjoner og prosjektleders refleksjoner beskriver tilbudet i resultatkapittelet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

73

Prosjektgjennomføring/Metode

Musikkterapitilbudet utvikles gjennom kontinuerlig dialog med familier og ansatte på avdeling NI. Deres tilbakemeldinger er grunnlag for justering av tilbudet sammen med musikkterapeutens kliniske erfaringer. Musikkterapitilbudet tar utgangpunkt i MT-modellene Rhythm, Breath, Lullaby (RBL: Loewy, 2016) og Time together (Shoemark, 2017) samt observasjonsmetoden Newborn Behavioral Observation (NBO: Nugent, 2015) implementert på NI, Ahus i 2018. I musikkterapien blir foreldre veiledet og støttet i å bruke sang og stemme som en måte å støtte og bli kjent med barnet sitt på. Formidling av prosjektets erfaringer til fagmiljøer nasjonalt er sentralt i prosjektet. Relevante fora for formidling av prosjektet er vurdert fortløpende. Internt er utforming av informasjonsmateriell, internundervisning og fagdager benyttet.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har oppnådd målet om å utvikle et musikkterapeutisk tilbud på en norsk NI. Gjennom prosjektet har foreldre rapportert om positive erfaringer for barnet, foreldrene og for dem som familie. Sykepleierne forteller om hvordan foreldre blir mer observante og kommunikative med sitt barn gjennom deltakelse i musikkterapi. Prosjektet har i tillegg oppnådd målet om å formidle erfaringer på ulike arenaer. Gjennom prosjektet har vi dog støtt på utfordringer vedrørende formidling av informasjon om musikkterapitilbudet internt, og å tilpasse tilbudet til en multikulturell avdeling i enda større grad.

Oppsummering og videre planer

I videre arbeid med musikkterapi på NI vil det være hensiktsmessig å jobbe i større grad med struktureringen av tilbudet for å integreres i avdelingens øvrige behandlingstilbud. Familiebasert avdeling er en mulig slik arena der foreldrenes viktige rolle og tilknytningen mellom foreldre og barn vektlegges. Tilbudet anbefales å inngå i en allerede etablert terapitjeneste fra avdeling BUPH. Musikkterapitilbudet på NI ved Ahus vil videreføres som prosjekt i 2020, støttet av stiftelsen Sykehusbarn med mål å etablere et fast musikkterapitilbud for syke nyfødte fra 2021.

Prosjektleder

Catharina Anne Monika Janner

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Samspill: Musikkterapi til syke nyfødte
Organisasjon
Prematurforeningen
Org.ledd
Akershus universitetssykehus
Beløp Bevilget
2017: kr 533 000, 2018: kr 633 400
Startdato
02.10.2017
Sluttdato
17.01.2020
Status
Under gjennomføring