Sang – med språket i vranglås

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Noen Afasiforeninger har gjennomført arrangementer for afasirammede og pårørende med fokus på sang og musikk.Dette har vist seg å være svært vellykket. Man forbauses over hvor lett en afasirammet blir med i allsang, og hvor stor glede sang og musikk utløser. Når en person rammes av afasi, blir verden snudd på hodet, for den rammede og for nærpersonene. Det muntlige språket er vår viktigste redskap for raske avklaringer, gi uttrykk for følelser, oppklare misforståelser og for å delta i samfunnslivet. For den rammede og familien er faren for sosial isolasjon
til stede, da den vanlige sosiale omgangsform blir for belastende. I familie og vennekrets føles det tungt når man i gitte situasjoner ikke ser hvordag den afasirammede kan inkluderes som før i «samtalen rundt bordet». I slike situasjoner kan sang og musikk bidra til å vekke minner, glemme negative tanker, øke selvfølelsen ved å kunne synge/nynne med, se at man mestrer. I særdeleshet ser man gleden hos eldre mennesker når gamle, kjente sanger tas frem. De hadde i sin tid mye sang på skolen, og sangtekstene måtte pugges. Mye av sangtekstene kommer derfor automatisk hos mange afasirammede. Gamle barnesager synges nå som før, og er godt egnet som sosialt samlende aktivitet der barn er tilstede. Å lytte til musikk gir positiv distraksjon fra kjedsomhet, og kan motvirke ensomhet og depresjon. Bevegelse til musikk gir følelse av å være i aktivitet. Avspenningsøvelser til musikk gir
indre ro og tilfredshet.
Gode erfaringer fra slike opplegg gjør at Afasiforbundet i Norge ønsker å utarbeide et kurskonsept til bruk i lokale afasiforeninger. Deltagere fra to eller tre afasiforeninger inviteres til weekend-kurs på Toneheim Folkehøgskole, der fasilitetene er tilrettelagt for vår målgruppe. Musikkpedagog vil ha det faglige ansvaret for opplegget og egnet materiell. Etter første samling skal materiellet bearbeides, og resultere i et komplett kursopplegg som lett kan gjennomføres som samlet kurs,
eller deles opp i flere bolker. Kurskonseptet blir gjennomført og evaluert, eventuelt justert etter første samling høsten 2009. Kursperm utarbeides og utprøves i annen samling høsten 2010. Til annen samling bør noen av kursdeltagerne være nye.

2. Prosjektets målsetting
Nyorientering mot meningsfylte aktiviteter for afasirammede og deres sosiale nettverk. Motvirke isolasjon og depresjon. Utarbeidelse av kurs-konsept ved hjelp av erfarne musikkpedagoger / instruktører.

3. Prosjektets målgruppe
Afasirammede og pårørende, samt tillitsvalgte i de deltagende afasiforeningene som representanter for Afasiforeningene i Norge.

4. Prosjektets betydning
Prosjektet vil sette fokus på positiv samhandling i ulike situasjoner for afasirammede, pårørende og øvrig sosialt nettverk .
Musikk er et «verdensspråk» uavhengig av generelle språkferdigheter.
Musikk er et lite kostnadskrevende element i afasirehabiliteringen som gir positiv uttelling på det personlige plan. Graden av afasi er ikke betydningsfull når det handler om å ha glede av musikk, det være seg som aktiv deltager i allsang eller som lytter. En afasirammet kan alene , eller sammen med familie / venner, overvære konsertarrangementer og oppleve deltagelse på den sosiale arene uten å være avhengig av språklige ferdigheter. Verdien i prosjektet ligger i å vise hvilken glede og hvilke positive muligheter musikkaktiviteter representerer.
Kurskonseptet er tidløst, og kan meget vel formidles til andre relevante
grupper. Det ferdige konseptet vil være lite ressurskrevende i bruk. Det vil heller ikke nødvendigvis kreve spesialkompetanse hos de som ønsker å benytte opplegget.

5. Framdriftsplan
Prosjektet vil gå over to år inkludert for- og etterarbeid. Det er lagt opp til to weekend-samlinger,

høst 2009 og høst 2010.
Tidsramme for samlingene vil være fra fredag kveld til søndag.
Justering av kursopplegget og produksjon av den endelige kurspermen vil gjennomføres i tiden mellom de to weekend-samlingene.
ettermiddag.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0019.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet «Sang – med språket i vranglås» er avsluttet etter en prosjektperiode på to år.
Ideen til prosjektet var erkjennelsen av at sang og musikkaktiviteter er viktige elementer i afasirehabilitering. Afasi er vedvarende språk- og kommunikasjonsvansker som rammer plutselig og uventet etter ervervet skade i hjernen. Man ønsket med prosjektet å sette fokus på verdien av ulike former for sang- og musikkaktiviteter der afasirammede er representert, for fagmiljøer i rehabiliteringssituasjoner og i alle sosiale sammenhenger. Prosjektets sluttprodukt er et opplegg til inspirasjon som enkelt kunne tas i bruk, uten at musikkfaglig bakgrunn var nødvendig. Opplegget er utprøvd i to prosjektsamlinger der afasirammede og pårørende/nærpersoner utgjorde referansegruppe.
Det var svært positivt å registrere at deltagerne i referansegruppene deltok med iver i alle aktiviteter, funksjonsnedsettelser til tross. I referansegruppene var det personer i rullestol, med ulike ganghjelpemidler og med lammelser i deler av kroppen. Dette var ikke til hinder for å delta i aktiviteter som ringdans, polonaise og bevegelser til musikk.
Det ferdige produktet består av et spiralisert hefte med sangtekster i storskrift, og et idéhefte med tilhørende CD. Sangtekstene er et tematisert utvalg av kjente sanger. Ideheftet inneholder forslag til aktiviteter knyttet til musikk, med enkle illustrasjoner og forklaringer.
Opplegget bør ha overføringsverdi til andre grupper av mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser og i eldreomsorg. Vi vil aktivt bidra til å gjøre opplegget kjent.

Opplegget er omtalt på Afasiforbundet i Norges hjemmeside (www.afasi.no), og bøkene er tilgjengelige både via forbundets nettbutikk og sekretariat.

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Brekken

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Sang – med språket i vranglås
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Beløp Bevilget
2009: kr 225 000, 2010: kr 125 000
Startdato
01.09.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet