Sans og Samling

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1) Bakgrunn: De eldre i Alvdal kommune har få tilbud om aktivisering sosialt, kulturelt og for fysisk aktivitet. Mange eldre er ensomme og isolerte med lange avstander til tjenesteapparatet i kommunesentrum. Mange har mistet ektefelle og sitt sosiale nettverk. Andel personer over 80 år øker år for år og utgjør stadig større andel av befolkningen. Kommunen må i større grad fokusere på tjenester overfor eldre både i og utenfor institusjon. Kommunens økonomi er begrenset til å oppfylle lovens krav. Det er lite rom for satsing på tiltak utover det strengt nødvendige pleie og omsorgstilbudet. Ved Solsida Omsorgshjem bor eldre og syke. 36 ordinære plasser og 14 plasser i skjermet enhet for mennesker med demens. I tillegg gis hjemmesykepleie og hjemmehjelp til de som trenger det. Lokallagene av LHL, Nasjonalforeningen, Revmatikerne og Frivillighetssentralen går i samarbeid med kommunen for å gi økte tilbud om ulike aktiviteter til de eldre.
2) Hovedmålet er å skape økt trivsel, livskvalitet og fremme helse for eldre og deres pårørende i kommunen. De eldre skal gjennom sosiale-, mosjons- og kulturelle tiltak oppleve positivt fellesskap, bedre helse og en mer meningsfull alderdom. Delmål:
1. bygge en sansehage i tilknytning til Solsida Omsorgshjem.
2. innrede et rom ved institusjonen med interiør som seterstue.
3. etablere samlinger på for eldre med tilbud om fysisk aktivitet.
4. arrangere tilstelninger med sosiale og kulturelle aktiviteter som kunstutstillinger, sang- og musikkarrangement i samarbeid med kommunens kulturskole, Alvdal Mannskor og andre sang og musikk grupper i bygda.
5. videreutvikle transporttjenesten for eldre uten bil i kommunen for å hente og bringe til samlingene.
3) Målgruppe: Beboere på Solsida Omsorgshjem, Eldre hjemmeboende, Pårørende
4) Prosjektets betydning: Forskning viser at kulturelle og sosiale opplevelser øker trivsel og livskvalitet og fremmer helsen til eldre. Vi mener prosjektet vil medføre det samme for våre målgrupper og at målet blir nådd. Innsatsen til frivillige, er uvurderlig i prosjektet. De utgjør det kulturelle og sosiale ”limet” i bygdesamfunnet og er viktig del av velferdssamfunnet. De frivillige vil også få utbytte av prosjektet. Å oppleve at noen trenger de, er den sterkeste motivasjonen for de frivillige. Største gevinst har likevel målgruppen for prosjektet som i dag er understimulert. Det viser erfaring fra sansehager og etablering av seterstue i nabokommunene( jfr. 2004/3/0141). De eldre har blomstret opp og trives mye bedre enn før tiltakene ble iverksatt. Småkommunene i regionen lærer av hverandre, og har utstrakt interkommunalt samarbeid. Dermed får prosjektet betydning også for nabokommunene og deres eldre.
5) Framdriftsplan: År 2010: innen 15.februar: Detaljene i planleggingen er ferdig. Anbud om graveoppdrag for grunnarbeidene er levert og entreprenør er valgt.
Innen 1.juli: Grunnarbeidene er utført. Beplantning er foretatt og hagen er opparbeidet. Vaktlister for de frivillige organisasjoner for vedlikehold av hagen er satt opp og arbeidet gjøres sammen med eldre som vil delta.
Innen 1.september: Samlinger er gjennomført og planlagt videre for høst/vinter 2010/11. Barnehager og skoleklasser besøker de eldre i sansehagen. Kulturskolen, sangkor og musikkgrupper underholder.
År 2011: Innen 1.februar: Plan for samlinger med kulturelt, sosialt og annet aktivitetsinnhold er planlagt med de frivillige som arrangører. Servicetjenesten henter og bringer målgruppen. Innredet rom ved Solsida som seterrom. Aktivitør har utvidet tilbud hver torsdag for beboere og hjemmeboende eldre.
Innen 1.august: Brukere av hjemmetjenesten får opphold med overnatting på en seter hvor en ansatt i hjemmesykepleien er budeie om sommeren. Buss blir leid for utflukt med servering til en seterdal i kommunen.
6) Søkt beløp: År 2010 søkes kr. 450 000,-, år 2011 søkes kr. 400 000,-.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0314.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet «Sans og Samling» (2009/3/0314) har resultert i en flott sansehage og seterstue i tilknytning til Solsida omsorgsheim i Alvdal kommune. I tillegg har det vært en rekke sosiale og kulturelle samlinger for eldre hjemmeboende og beboere på sykehjemmet. Sansehagen ble offisielt åpnet med stor kulturell tilstelning for 160 frammøtte den 20.juni 2012. Her ble alle givere og frivillige takket.
LHL Alvdal er eier av prosjektet som i hovedsak er finansiert av Extra-stiftelsen Helse og Rehabilitering med kr 850 000,-. I tillegg er det gitt betydelige midler som pengegaver og utstyr i sansehagen og i seterstua. Kommunen har også delfinansiert prosjektet med kr 300 000,-.
Prosjektet har vært et inter-sektorielt samarbeid mellom flere frivillige organisasjoner og enkeltpersoner, mellom 7 ulike entreprenører / private næringsdrivende og flere enheter i kommunen. De samarbeidende frivillige organisasjoner er: lokalforeningene av Nasjonalforeningen, Revmatikerforbundet og prosjekteier LHL Alvdal. De private næringsdrivende har lagt ned mange gratis arbeidstimer i grunnarbeidet i hagen og seterstua. Arbeidet har vokst fram takket være en betydelig dugnadsinnsats samt de eksterne midlene og gavemidlene. Prosjektet har resultert i en god porsjon livskvalitet og helsefremmende aktivitet for både aktører og målgrupper.
De frivillige, som har til dels betydelig snekker- og annen praktisk kunnskap har langt på vei, og innenfor de økonomiske rammene, selv bestemt tiltakene i etableringen av sansehagen. De sosiale og kulturelle samlingene vil videreføres takket være bistand fra frivillige hjelpere fra nyåret 2013.

Prosjektleder/forsker

Kåre Dalen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Sans og Samling
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Samarbeid med Alvdal Kommune, Enhet Pleie, Rehabilitering og Omsorg
Beløp Bevilget
2010: kr 450 000, 2011: kr 400 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet