Sansesvikt hos eldre

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Syn- og hørselsvikt øker med alder

Bakgrunn: Syn- og hørselsvikt øker med alder. Få studier har undersøkt sansesvikt hos eldre innlagt på sykehus og blant de som får kommunale hjemmetjenester. Det er ikke publisert fallforebyggende studier bestående av en systematisk kartlegging, enkle syn- og hørseltester, vanlige og rimelige tiltak og undervisningsprogram relatert til forbedring av syn og hørsel, og henvisning til spesialister.

 

Målsetting: Denne var å kartlegge utbredelsen av sansesvikt, undersøke sammenhengen mellom sansetap og dagligdagse aktiviteter (IADL), og fall, og sosiale aktivitet blant eldre som fikk helsetjenester. Et annet mål var å utforske effekten av tiltak for å bedre syn og hørsel på fallfrekvensen året etter et hoftebrudd.

 

Metode: To studier var observasjonelle, prospektive og multinasjonale (artikkel I og II) og en studie var observasjonell, prospektiv og utført på et sted (artikkel III). Alle tre studiene var utarbeidet for å studere prevalens og undersøke assosiasjoner. En kontrollert intervensjonsstudie ble gjennomført for å evaluere effekten av tiltak for å bedre syn og hørsel på fallfrekvens (artikkel IV).

 

Resultater: Studiene viste at sansesvikt er svært vanlig og økende med alder. Hos eldre som fikk hjemmetjenester var forekomsten av syn-, hørsel- og kombinert sansesvikt henholdsvis 35%, 37%, 18% (N=3793, gjennomsnittsalder 82 år, artikkel II). Tilsvarende tall blant eldre innlagt på medisinsk avdeling var 32%, 48%, 20% (N=770, gjennomsnittsalder 84 år, artikkel I). Blant eldre som hadde hatt hoftebrudd var tallene 46%, 69%, 30% (N=332, gjennomsnittsalder 84 år, artikkel III).

 

Å se og høre bra, har betydning for helsa og livskvaliteten. Våre studier viser at sansesvikt kan gi redusert mulighet til å leve selvstendig, fallulykker og å være mindre utendørs på grunn av frykt for å falle. Nylig oppstått synssvikt kan resultere i mindre sosial aktivitet.

 

Tiltak vi gjennomførte for å bedre syn og hørsel blant eldre med hoftebrudd; det vil si systematisk vurdering, enkle sansetester og øreskylling, stell av høreapparater, brillevask, undervisning og henvisning til spesialister; reduserte ikke antall fall året etter innleggelsen (artikkel IV).

 

Vitenskapelig betydning og implikasjoner for praksis: Sykepleiere bør rutinemessig kartlegge syn og hørsel til eldre når de innlegges på sykehus og er mottakere av kommunale hjemmetjenester. Henvisning til spesialist kan være påkrevet når syn og hørselsvikt avdekkes. Spesiell oppmerksomhet må gis til de med kombinert sansesvikt siden de har begrenset mulighet for å kompensere synstapet med hørsel og visa versa. Sykepleiere og annet helsepersonell har særlig ansvar overfor eldre som har både kognitiv svikt og sansesvikt og i særdeleshet når pårørende som kan tale deres sak mangler. Sykepleiere må ha kompetanse og ferdigheter i bruk og daglig vedlikehold av sansehjelpemidler, kunne tilpasse lyd, lys og miljø og kommunisere med eldre med sansesvikt. Likeledes er det viktig å motivere, støtte og veilede i bruk av hjelpemidler.

 

Videre planer: Samhandlingsreformen har som mål å bedre kommunale helsetjenester til eldre, deriblant tidligere oppfølging av problemer og rehabilitering. Syn og hørsel svikt er viktig i så henseende. Randomiserte studier for å undersøke effekten av optimalisering av sansefunksjon på falltendens, IADL og livskvalitet blant hjemmeboende eldre, er nødvendig.

 

Doktorgradsvhandling:

Grue EV (2010) Vision and hearing impairment in old age. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-284-3 No. 879.

 

Artikler:

Grue EV, Ranhoff AH, Noro A, Finne-Soveri H, Jensdóttir AB, Ljunggren G, Bucht G, Björnson LJ, Jónsen E, Schroll M & Jónsson P “Vision and hearing impairments and their associations with falling and loss of instrumental activities in daily living in acute hospitalized older persons in five Nordic hospitals.” Scand J Caring Sci., Epub før trykking 12. November 2008. [I]

 

Grue EV, Finne-Soveri H, Stolee P, Poss J, Sörbye LW, Noro A, Hirdes JP & Ranhoff AH “Recent loss of vision – a health hazard with consequences for social life: a study of home care clients in 12 countries.” European Journal of Public Health, innsendt 20. mars 2009. [II]

 

Grue EV, Kirkevold M & Ranhoff AH “Prevalence of vision, hearing, and combined vision and hearing impairments in patients with hip fractures.” Journal of Clinical Nursing, under trykking desember 2008. [III]

 

Grue EV, Kirkevold M, Mowinchel P & Ranhoff AH (2009) “Sensory impairment in hip-fracture patients 65 years or older and effects of hearing/vision intervention on fall frequency.” Journal of Multidisciplinary Healthcare, nr. 2, s. 1-11. [IV]

Prosjektleder/forsker

Else Vengnes Grue

Hovedveileder

Anette Hylen Ranhoff

Detaljer
Program
Forskning (2003)
Prosjektnavn
Sansesvikt hos eldre
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2004: kr 460 000, 2005: kr 480 000, 2006: kr 485 000
Startdato
01.03.2004
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet