Satelitten 2014

Søknadssammendrag

SAMMENDRAG – SATELLITTEN 2014
Bakgrunn for prosjektet:

Cathrine Moksness startet opp Gatejuristen i Oslo i august 2004. Utgangspunktet var oppdagelsen av et stort udekket rettshjelpsbehov hos en gruppe som møter utfordringer når det gjelder realisering av sine rettigheter: Folk med rusproblemer. Intensjonen var å tilby rettshjelp av høy kvalitet, hvor klientene skulle oppleve å bli møtt med respekt, likhet og omsorg.

Siden dette har Gatejuristen etablert seg i åtte byer og kan kalles landsdekkende.
Etableringen av de andre kontorene ble i stor grad muliggjort takket være støtte fra Extrastiftelsen, hvor Gatejuristen i Oslo utarbeidet en starthjelpsveileder.

Gatejuristens satellittprosjekt fikk innvilget støtte fra Helse og rehabilitering for årene 2012-2013. Vi ønsker å søke midler for et tredje år, da vi ser et stort potensiale for videreutvikling av prosjektet.

Gatejuristens mål er å nå en gruppe som ellers ikke hadde fått rettshjelp. Dette innebærer at oppsøkende virksomhet står sentralt. Vi må være der klientene våre er. Ved siden av faste saksmottakstider på kontoret, reiser gatejuristene ut til ulike botiltak, rehabiliteringssteder, fengsler og væresteder. Her holdes saksmottak, foredrag og vi sprer informasjon om Gatejuristens rettshjelpstilbud.

Det oppsøkende fundamentet i Gatejuristen, og den erfaringen Gatejuristen har tilegnet seg i sitt frivillighetsarbeid, ga grobunn for ideen om Satellitten.

Satellitten handler om å mobilisere frivillighet i mindre byer og tettsteder, hvor rettshjelpsbehovet er stort, men udekket. Grupper av frivillige skal holde saksmottak, samtidig som det faglige og administrative ansvaret ligger hos hovedkontoret.

Frivillighet er Gatejuristens største ressurs. I 2012 utgjorde de frivilliges innsats 3,36 årsverk.

Gatejuristens satelittprosjekt er nå i ferd med å etablere seg i Tønsberg, i samarbeid med et lokalt advokatkontor og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold.

Vi ser at vi ved et tredje prosjektår kan etablere satellitter i tre andre byer i Vestfold, samt Østfold, Hedmark og Troms.


Prosjektets målsetting:

Gatejuristen gir rettshjelp til en gruppe hvor rettshjelpsbehovet er stort, men udekket. Rusproblematikk finnes over hele landet og Gatejuristen kjenner til viktigheten av å være der klientene er. Vi må spre oss. Frivillighetsønsket i det juridiske miljøet i Norge åpner opp en unik mulighet for dette. Dette fordrer kompetanse om administrasjon av frivillighet, noe Gatejuristen har.


Prosjektets målgruppe:

Folk som har eller har hatt rusproblemer.


Beskrivelse av gjennomføring:

Prosjektet vil få fem hovedfaser som delvis glir over i hverandre:

Del 1: Utvikle en modell for juristene
Del 2: Starte opp satellitter i Vestfold, Østfold og Troms
Del 3: Drive opplæring og iverksetting av rettshjelpen
Del 4: Evaluere juristmodellen og inkludere denne i startveilederen
Del 5: Bistå andre som vil ta i bruk modellene og verktøyet.


Prosjektets betydning:

Vi når ut til folk som ellers ikke ville fått hjelp, samtidig som vi styrker deres livskvalitet, verdighet og mulighet for rehabilitering. I mobiliseringen av frivillighet ligger også en modell som vil gi mye rettshjelp for hver krone. Særlig vil dette gjelde ved utvikling av juristmodellen.


Framdriftsplan:

Prosjektet fortsetter sin virksomhet fortløpende i 2014.

I første halvdel av 2014 skal det utvikles en modell for juristene, samt det skal gjøres klart for å bistå oppstarte av satellitter i Vestfold, Østfold og Troms. Det skal også utvikles samarbeid og nettverk med tanke på satellittprosjektet. Den andre halvdelen av 2014 vil gå til å evaulere juristmodellen og inkludere denne i startveilederen. Gatejuristen vil også bistå andre som vil ta i bruk modellene og verktøyene. Det vil bli gjennomført et erfaringsseminar med samarbeidspartnere før utgangen av året.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Satellitten med vedlagt veileder2.pdf

Prosjektleder/forsker

Ann Kathrin Nordbø

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Satelitten 2014
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2014: kr 613 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
01.07.2015
Status
Avsluttet