Satelitten

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som jobber oppsøkende og gir gratis rettshjelp til folk med rusproblemer, og rettshjelpen ytes i stor grad av frivillige advokater og jurister. Dette er Gatejuristens særpreg og det som skiller oss fra et advokatkontor, og gjør at vi når folk som ellers ikke vill ha få rettshjelp. Gatejuristens erfaring er at vi må være der hvor våre klienter er. Det er derfor vi ønsker å starte opp et satellittprosjekt utenfor Oslo, hvor en lokal gruppe av frivillige kan nå en gruppe klienter vi ellers ikke ville ha nådd.

2. Prosjektets målsetning
Målet med Gatejuristens satellittprosjekt er å utvikle en modell og nødvendig verktøy som kan bidra til en god geografisk spredning av tilbud om gratis rettshjelp til rusavhengige slik at vi kan nå mange som i dag ikke får vår hjelp. Gatejuristens erfaring er at vi må være der hvor våre klienter er. Det er derfor vi ønsker å starte opp et satellittprosjekt utenfor Oslo, hvor en lokal gruppe av frivillige kan nå en gruppe klienter vi ellers ikke ville ha nådd.

3. Prosjektets målgruppe
Folk med rusproblemer i en by utenfor Oslo på østlandsområdet.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Målet med Gatejuristens satellittprosjekt er å utvikle en modell og nødvendig verktøy i løpet av en prosjektsperiode på to år. Det vil bli ansatt en prosjektleder i en halv stilling. Rettshjelpen vil bli ytt av frivillige i en by utenfor Oslo og driften vil skje fra Gatejuristen i Oslo.

Prosjektet vil få fem hovedfaser som går over to år:
Del 1: Utvikle en modell for å kunne starte opp konkret rettshjelp.
Del 2: Utvikle nødvendig verktøy.
Del 3: Drive opplæring og iverksette rettshjelpen.
Del 4: Evaluere modellen og lage en startveileder som kan brukes av andre som vil innføre en tilsvarende modell.
Del 5: Bistå andre som vil ta i bruk modellen og verktøyet.

5. Prosjektets betydning
Effekten av tiltaket vil bli økt tilgjenglighet. Det vil si at flere vil kunne få oppfylt sine rettigheter ved at vi når flere rusavhengige. Det blir god spredning av rettshjelpstilbudet over hele landet. Samtidig vil dette være en modell som vil gi mye rettshjelp for pengene fordi den frivillige innsatsen blir stor.I første omgang ønsker vi å teste ut en modell i regi av Gatejuristen i Oslo, men på sikt vil modellen og verktøyet kunne brukes av alle gatejuristene.

6. Framdriftsplan
I 2012 skal følgende gjennomføres:
Første halvår:
•Tilsette medarbeider som kan starte umiddelbart.
•Finne en egnet by for oppstart av et gatejurist- satellittprosjekt.
•Utvikle en modell for oppstart av rettshjelp.
•Utvikle nødvendig verktøy.
•Ferdigstille alle nødvendige tiltak for å starte rettshjelp, herunder skaffe egnede lokaler for oppstart.
•Gjennomføre erfaringsseminar med samarbeidspartnere med en gjennomgang av verktøykassen før sommeren.

Annet halvår:
•Rekruttere, lære opp og ta i bruk frivillige.
•Starte rettshjelp. Iverksetting av rettshjelpsvirksomhet gjennom Satellittprosjektet.
•Utvikle samarbeid og nettverk.
•Gjennomføre erfaringsseminar med samarbeidspartnere før utgangen av året.

I 2013 skal følgende gjennomføres:
Første halvår:
•Videreføre rettshjelpsvirksomhet gjennom Satellittprosjektet.
•Oppsummere erfaringer fra rettshjelpen, evaluere og videreutvikle modellen for å gjøre den mer målrettet, effektiv og med god kvalitet.
•Skrive førsteutkast til startveileder.
•Videreutvikle samarbeid og kontaktnett bl.a. med sikte på å stimulere andre til oppstart andre steder.
•Gjennomføre erfaringsseminar med samarbeidspartnere før sommeren.

Annet halvår:
•Videreføre rettshjelpsvirksomhet gjennom Satellittprosjektet.
•Ferdigstille startveileder
•Stimulere andre til oppstart.
•Gjennomføre erfaringsseminar med samarbeidspartnere før jul.
•Arbeide for å spre modellen videre etter prosjektet er avsluttet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Statusrapport Satellitten januar 2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Ann Kathrin Nordbø

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Satelitten
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2012: kr 577 000, 2013: kr 612 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
30.06.2014
Status
Avsluttet