Se film – samtal om filmen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Afasi er en ervervet språk- og kommunikasjonsvanske, som oftest forårsaket av hjerneslag. Hjerneslag er i dag den største årsaken til ervervet funksjonshemming i Norge. Vi vet at funksjonshemming generelt og afasi spesielt er medvirkende årsak til at personer i mange tilfeller isolerer seg. De vegrer seg for å gå ut og sosiale sammenkomster er spesielt utfordrende.
Afasiforbundet i Norge er en brukerorganisasjon for personer med afasi og andre former for ervervede kommunikasjonsvansker og gjennom våre lokalforeninger ønsker vi blant annet å gi et sosialt tilbud i trygge omgivelser til alle i vår målgruppe. Dessverre ser vi at mange lokalforeninger sliter med drift og rekruttering og vi tenker de kan ha behov for nye ideer til aktiviteter som spesielt kan være interessante for nye og yngre medlemmer. Foreningene har etter vår erfaring stort behov for inspirasjon til videre arbeid. I den forbindelse ønsker vi å utarbeide et kurs i hvordan foreningene kan bruke film som en felles aktivitet.
Målsetting: Gi lokalforeningene inspirasjon til å bruke filmkvelder som aktivitet og på den måten kunne være et mer aktuelt tilbud også for flere yngre medlemmer.
Målgruppe: Medlemmer av Afasiforbundets lokalforeninger.
Beskrivelse av gjennomføring: Prosjektet tenkes gjennomført som et todagers seminar, lørdag ettermiddag til søndag etter lunsj. I denne tiden legges det opp til at deltakerne skal få innføring i hvordan man kan samtale om film med personer med afasi. Det vil bli utarbeidet et hefte med støtteark (kopioriginaler) som danner utgangspunkt for samtalene. Støttearkene er bygd opp med stikkord og bilder som skal gjøre det lettere for personer med afasi å sette seg inn i hva filmen handler om i forkant av filmen, stoppe opp for å oppsummere handlingen underveis og vurdere filmen i etterkant. Under seminaret ser vi det som viktig at deltakerne får prøvd ut opplegget gjennom at de ser to filmer. Dette er grunnen til at seminaret er lagt over to dager. Spesielt for personer med afasi, som er i målgruppen for seminaret, vil det være svært krevende dersom man skulle se to filmer på en dag. I tillegg til støttearkene ønsker vi også å gi deltakerne en oversikt over noen filmer (10-20) som kan egne seg på filmkvelder i de lokale afasiforeningene.
Etter seminaret drar deltakerne tilbake til sine respektive lokalforeninger. Hensikten er at de så skal implementere filmkvelder som en aktivitet hjemme i sine foreninger.
Prosjektets betydning:Lokalforeningene er Afasiforbundets viktigste organisasjonsledd og vi mener derfor at det er svært viktig å finne fram til tiltak som kan inspirere til videre arbeid og ikke minst rekruttere flere medlemmer til et tilbud som vi mener mange flere kunne ha glede av. Med utgangspunkt i dette mener vi at det er viktig at forbundet sentralt har mulighet til å tilby denne typen kurs i ledd i arbeidet med inspirasjon og rekruttering.
Framdriftsplan:
Utarbeiding av kursmateriell og annonsering: juni 2014
Seminar: september/oktober 2014
Publisering i Afasiposten og på nett: desember 2014
Rapportering: desember 2014

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Se film samtal om filmen.pdf

Prosjektleder/forsker

Karianne Berg

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Se film – samtal om filmen
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 130 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet