Se hva jeg kan!

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn for prosjektet
Amalie er ei multifunksjonshemmet jente født med store funksjonsnedsettelser. Da Amalie kom til verden ble foreldrene informert om at hun sannsynligvis ville ha meget liten evne til bl.a læring og hukommelse. Amalie er nå ei aktiv jente på 12 år. Hun går i vanlig skole og har vist verden at hun både kan og forstår mye mer enn det noen kunne forestille seg da hun var liten.
Skolen har tidligere erfart at tradisjonell ?terping? og trening i enerom ikke har fungert for Amalie. De la derfor om kursen og har valgt å inkludere henne i de aktiviteter hvor hun er interessert og har mulighet for å oppleve mestring og positive opplevelser ? uavhengig av klassetrinn. Amalie går på en skole hvor man har vektlagt hennes deltakelse på tvers av trinn og aldersgrupper. Amalie ?surfer på den gode bølge? hvor hun kan være med på andre trinns aktiviteter, uavhengig av hva som gjøres på eget trinn.

Teamsamarbeid og informasjon i hele lærerkolleget har vært særlig viktig for å kunne lykkes med denne løsningen. Med segregerte tilbud mister man mulighetene for å oppleve en god inkludering og andre elever å se opp til. De aller fleste multifunksjonshemmede elever mangler i tillegg talespråk. De mister også muligheten for språkstimulering når de plasseres i ?skjermede? tilbud. Amalie skal over i ungdomsskolen høsten 2009. Vi ønsker også å beskrive overgangen til nye skole, og se om det er mulig å videreføre barneskolens åpne linjer mellom trinnene i ungdomsskolen.

Vi ser derfor nytten av å kunne beskrive denne prosessen for at andre også skal kunne se mulighetene ? og det eleven kan lære. Og dermed kanskje heller velge å inkludere på en god måte enn å segregere.

2.Prosjektets målsetting:
Å overføre kunnskap til foreldre, lærere og rektorer om hvordan kommunisere med og integrere denne elevgruppen, samt gi innspill på aktiv deltakelse og ferdigheter selv når begrensningene ofte er det første man blir opptatt av.

3.Prosjektets målgruppe:
Alle som har et mulitfunksjonshemmet barn eller en elev med store sammensatte vansker som kan tenkes å dra nytte av å se hva et barn kan tas med på, samt få tips og innspill om at god kommunikasjon og integrering nytter! Med forslag om hvordan dette kan gjennomføres.

4. Prosjektets innhold og betydning:
Vi ønsker å lage en dvd for å dokumentere det gode arbeidet som er lagt ned rundt Amalie.
Dokumentasjonen skal kunne være til inspirasjon og nytte for enheter og kommuner som ønsker å gi et tilbud til multifunksjon elever integrert i ordinær skole. Dette inkluderer overgangen mellom barne- og ungdomsskolen.
Samtidig ønsker vi å skape et nettverk for personalet i prosjektgruppa sammen kombinert med en studietur til tilsvarende miljø i Oslo-området.

5.Framdriftsplan:
Januar- mars 2009 Oppstart av arbeidet, planlegging, utforming av skisser.

April ? mai 2009 Gjennomføring av studie/nettverkstur for prosjektgruppa.

Mars ? juni 2009 + Opptak av video
august ? oktober
2009

Oktober ? desember 2009 Redigering og utarbeidelse av DVD

Desember 2009 Skriftlig rapport fra arbeidet

Kvartalsvis i prosjekt-
perioden Økonomirapport/status.Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0111.pdf

Sluttrapportsammendrag

«Se hva jeg kan!» en dokumentarfilm om inkludering og deltakelse i skolen for ei jente med multifunksjonshemming.

Amalie er ei multifunksjonshemmet jente født med store funksjonsnedsettelser. Hun har, sammen med sine medelever, klart å vise verden at hun både kan og forstår mye mer enn det noen kunne forestille seg. Skolen har tidligere erfart at tradisjonell «terping» og trening i enerom ikke har fungert for henne. De la derfor om kursen og valgte å inkludere henne i de aktiviteter hvor hun er interessert og har mulighet for å oppleve mestring og positive opplevelser – uavhengig av klassetrinn. Prosjektet startet som en tilmeldt individsak ved Trøndelag kompetansesenter.

Etter en tids arbeid så vi hvilken flott jobb som ble gjort i opplæringssituasjon, noe vi mente burde dokumenteres slik at også andre opplæringsmiljø kunne få tilgang på samme kunnskap.

Målsettingen for prosjektet har vært å beskrive prosessen som skolen og foreldrene har vært gjennom, for at andre også skal kunne se mulighetene – og ikke bare utfordringene med å ha så sterkt funksjonshemmede elever i sin skole. Og dermed kanskje heller velger å inkludere på en god måte enn å segregere disse elevene.


Prosjektgjennomføring, resultater og videre arbeid
Prosjektet ble gjennomført etter oppsatt framdriftsplan. Vi kom raskt i gang med samarbeidet med firmaet som bistod oss med det filmtekniske. Samtidig jobbet både personalet i skolen, foreldrene og personalet på kompetansesenteret med å gå gjennom eksisterende videoopptak og bilder. Det var særlig viktig med godt samarbeid med familien, slik at familiens privatliv ble ivaretatt og respektert. Filmen var ferdig redigert og klar for første visning i midten av oktober 2009. Den ble ferdigstilt i desember 2009. Parallelt med dette arbeidet ble studieturen for personalet rundt Amalie gjennomført i mai 2009.

Prosjektet ble gjennomført slik tiltenkt. Et av momentene som vi ikke hadde tenkt på før vi startet med prosjektet var den positive effekten det hadde på overgangen til ny skole for Amalie. Vi ser at det er stor interesse for filmen, og bestillingslisten var lang allerede før den var klar for salg.

Nå blir det vår oppgave å sørge for at innholdet formidles til både studenter på lærer-, vernepleier- og førskolelærer utdanninger, samt på aktuelle fagkonferanser. Det tenkes at det kan foreleses om emnet samtidig som filmen vises i ulike fora.

Vedlegg og sluttprodukter:
– DVD: «Se hva jeg kan – Inkludering og deltakelse i skolen»; Produksjonsselskapet Klipp og Lim

Prosjektleder/forsker

Hanne Almås

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Se hva jeg kan!
Organisasjon
ISAAC Norge
Org.ledd
Trøndelag kompetansesenter
Beløp Bevilget
2009: kr 330 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet