SE MEG!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Bidra til en utvidet og forbedret forståelse, terapi og hjelp til seksuelt overgrepsutsatte og traumatiserte. presentasjonen gir en annerledes og mer fenomennær beskrivelse av terapien enn det som vanligvis presenteres av terapi med denne målgruppen. Dette prosjektet er erfaringsbasert, og den er målbar i effekt, siden klienten med et elendig utgangspunkt og ekstrem traumehistorie er den som gjennom sin dialog med terapeuten beskriver prosessen, og hun har fått et annet og bedre liv enn andre med tilsvarende traumeproblemstikk og utgangsdiagnoser før behandling.

Målsetting for prosjektet

forebygge psykiske helseplager øke kunnskap om terapi ved alvorlig overgrepshistorikk Belyse norsk helsevesen, barnevern, rusomsorg og psykisk helsevern Bidra til å løfte frem erfaringsbasert kunnskap Forfatterne har ikke kjennskap til at det tidligere er skrevet en lignende bok.

Målgruppe

Mennesker som har vært utsatt for overgrep og traumer. pårørende og for fagpersoner innen barnevernfeltet, rusomsorgen og psykisk helsevern.høyskolepensum

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Utarbeidelse av bokmanus. Dele ut bøker til interesse – og brukerorganisasjoner. Lanseringsseminar.

Fremdriftsplan for prosjektet

01.06.17 – 30.10.17 Innledning og oversikt over innhold i bok. Utarbeidelse kap. 1, 5 og 6 01.11.17 – 01.06.18 Utarbeidelse av kap. 2,3, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Bearbeidelse av manus. 01.07.18 Manus leveres forlag. Høst/vinter 2018 Bokutgivelse. Vinter 2018/2019 Lansering. 2019 Videreføring av prosjekt/planlegging og gjennomføring av foredrag

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for dette prosjektet et boken «Slipp meg fri – om terapien etter seksuelle overgrep» av Atle Austad og Angelica Kjos. Boken gir en unikt innblikk i den terapeutiske prosessen etter seksuelle overgrep. Overordnet målsetting med prosjektet har vært å bidra til å forebygge psykiske helseplager ved å gi økt innsikt i terapi i forhold til seksuell overgrepsproblematikk og opplæring/bevisstgjøring når det gjelder tilnærminger som kan fungere godt i terapien med denne problematikken. Det har også vært et mål å gi håp til både utsatte, pårørende og hjelpeapparatet. Dette skulle nås igjennom å tilgjengeliggjøre boken for personer og organisasjoner som kan ha nytte av den i sitt arbeid, igjennom et lanseringsarrangement og gratis utsendelse av boken. Målgruppen inkluderer både personer som selv har opplevd overgrep og deres pårørende, fagpersoner og “hjelpere” som jobber med denne tematikken, bruker- og interesseorganisasjoner og studenter ved relevante studieretninger.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målene om å bidra til økt kunnskap om terapi ved overgrepshistorikk samt å løfte erfaringsbasert kunnskap på en måte som gir håp og inspirasjon er i stort grad oppnådd igjennom dette prosjektet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

10000

Prosjektgjennomføring/Metode

Boken ble lansert høsten 2019, og fikk svært gode kritikker. Igjennom prosjektet har Redd Barna kjøpt 1000 bøker som er blitt distribuert gratis boken til studiesteder, krisesenter, sentre mot incest og seksuelle overgrep og andre relevante organisasjoner og aktører. Flere av mottakerne har innlemmet boken i sine bibliotek for brukere/studenter, slik at både ansatte, brukere og studenter kan lese dem. Redd Barna gjennomførte to ulike arrangement i tilknytning til boken, et bokbad i Trondheim 21 januar 2020 og et seminar med bokbad og panelsamtale i Oslo 13 februar 2020. I overkant av 200 personer deltok på seminarene.

Resultater og resultatvurdering

Både arrangementene og tilbakemeldingene fra mottakere av boken er at de opplevde det som både gripende og inspirerende, og fikk nyttig og relevante råd til hvordan man kan avdekke og hjelpe barn utsatt for overgrep, og hva som er viktig for god behandling og rehabilitering.

Oppsummering og videre planer

Kunnskapen og erfaringene fra prosjektet og boken tar Redd Barna med seg videre i vårt kontinuerlige arbeid for barns rett til beskyttelse. På samme måte håper vi innsikten fra boken vil være til hjelp og nytte for alle aktørene og organisasjonene som har mottatt den, og at kunnskapen implementeres og spres videre i deres virke og profesjonsutøvelse, slik at den bidrar til bedre avdekking av vold og overgrep mot barn, og bedre hjelp til barn som er utsatt.

Prosjektleder

Silje Vold

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
SE MEG!
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2018: kr 435 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Avsluttet