Seksuell trakass. i og utenfor idrett

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Internasjonale studier indikerer at seksuell trakassering og overgrep forekommer hyppigere blant unge idrettsutøvere sammenlignet med ikke konkurranseaktive. Konsekvensene av opplevd trakassering kan være svært alvorlig og dårlig psykisk helse er assosiert med opplevd trakassering. Hensikten er å kartlegge omfang av seksuell trakassering i og utenfor idretten, konsekvenser, om beredskapsordninger fungerer og forslag til tiltak som kan forebygge seksuell trakassering og overgrep i og utenfor idretten. Kunnskapsgrunnlaget vil bidra til å gi grunnlag for utvikling og implementering av forebyggende tiltak. Opplevd seksuell trakassering/overgrep, psykologiske forhold og fokus på trakassering og varslingsrutiner kartlegges via prosjektspesifikt skjema og standardiserte instrumenter (måles i 1 og 3 klasse). Deltakere er totalpopulasjonen gutter (650) og jenter (450) i 1.klasse på toppidrettsgymnas og 500 gutter og 600 jenter fra i vanlige videregående. Et tilfeldig utvalg av elevene som angir opplevd seksuell trakassering/overgrep inviteres til intervju. Alle administrativt ansvarlige (rektor/inspektør) på idrettsgymnas (n=20) og vanlige skoler (N=20), samt trenere på toppidrettsgymnas forespørres om deltagelse. Kunnskapen gir et grunnlag for å vurdere nytten og effektiviteten i aktuelle beredskaps- og varslingsrutiner, noe som igjen kan legge grunnlag for tiltak og intervensjoner. Samfunnsmessig og vitenskapelig betydning; I lys av offentlig debatt om seksuell trakassering i samfunnet er det viktig å belyse omfanget på en mest mulig presis måte. Tidligere studier både innen idrett og blant ungdom for øvrig gir et uklart kunnskapsgrunnlag, og kan indikere betydelig underrapportering som ikke alene kan tilskrives skam og skyldfølelse hos de som har blitt rammet, men like mye svak metodologi knyttet til små utvalg og lav svarprosent. Det er således behov for oppdatert kunnskap om forekomsten av seksuell trakassering/overgrep både i og utenfor idretten. Et annet viktig aspekt ved studien er muligheten for å studere sammenhenger mellom seksuell trakassering og helserelaterte mål som angst, depresjon og spiseproblematikk, men også om fravær av trakassering henger sammen med positive helsefaktorer som velvære, god selvfølelse, mestring og livskvalitet. I motsetning til tidligere studier som kun baserer seg på spørreskjemadata, vil denne studien også kunne gå mer i dybden, og få frem nyanser i erfaringer knyttet til å ha blitt seksuelt trakassert/overgrep. Studiens betydning henger også sammen med dens fokus på erfaringer med varslingsrutiner ved seksuell trakassering, i hvilken grad man opplever at de fungerer etter hensikten og hvilke tiltak de som er rammet selv mener er viktige. I sum kan man dermed fylle kunnskapshull og imøtekomme et betydelig samfunnsmessig behov ved å etablere kunnskap både om omfanget av et alvorlig samfunnsproblem, men ikke minst, hva man kan se for seg av tiltak for å begrense det.

Prosjektleder/forsker

Nina Sølvberg

Hovedveileder

Jorunn Sundgot-Borgen

Detaljer
Program
Forskning (2018)
Prosjektnavn
Seksuell trakass. i og utenfor idrett
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag
Beløp Bevilget
2019, 2020, 2021
Startdato
18.03.2019
Sluttdato
05.08.2022
Status
Under gjennomføring