Senior Arena

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Eldre mennesker er en forsømt og ofte glemt gruppe innenfor psykiske helsetjenester. Svært mange eldre får i dag ikke oppfylt sine rettigheter til en forsvarlig behandling. De påklager sjelden vedtak og har i liten grad sterke pårørende og pressgrupper som ivaretar dem. Senior Arena vil være med på å styrke og fokusere på rettssikkerhet, kvalitet og forsvarlighet for denne gruppen. Senior Arena vil kunne bistå behovet for at psykisk helsehjelp identifiseres og følges opp for den som har behov for det.

Målsetting for prosjektet

Å fasilitere for deltagelse i frivillige foreninger og lag i kommunen, og kommunens kultur- og aktivitetstilbud. • Å gi sømløs og riktig hjelp til seniorer over 55 år, i form av samtaler, rådgivning, behandling og praktisk hjelp, samt sømløs overgang til hjelpeapparatet for øvrig.

Målgruppe

Seniorer 55

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet er et samarbeid med kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og kommuner der vi vil prøve ut Senior Arena-modellen. Sentrene skal være lavterskeltilbud som har en forebyggende og koordinerende rolle, er lett tilgjengelige, ha lang åpningstid og samarbeidsavtaler med, og sømløs overgang til, behandlende, hjelpende og oppfølgende instanser og tilbud. Sentrene er bemannet av profesjonelle og frivillige som arbeider tett sammen . Modellen tar utgangspunkt i at det er den enkeltes behov som skal være styrende. Prosjektet i praksis: 1- Hverdagssamtaler om noe som er viktig ‘å lufte ‘ for den enkelte. En samtale kan være nok. Du kan få hjelp til å skrive søknader, hjelp til pc-bruk osv. 2- Hverdagssamtaler – «dette har jeg lyst til å snakke mer om, det kjennes viktig ut for meg, kan vi ta en samtale til? » Eller en serie samtaler? Du kan få hjelp til å finne og oppsøke møteplasser. 3- Helse, rettighets/jusproblematikk – på SeniorArena får du hjelp til å komme i kontakt med, eventuelt også følge til; NAV, jurist, helsetjenester, hjemmesykepleie og andre offentlige tjenester 4- Sømløs overgang til spesialisthelsetjeneste og andre institusjonaliserte tjenester

Fremdriftsplan for prosjektet

2019: Forberede, implementere og igangsette i Vestby kommune. Rekruttere og lære opp frivillige. Igangsetting følgeforskning. Løpende utvikle i Porsgrunn 2020: Utvikle konseptet, forberede etablere seniorArena i 2 flere kommuner. Evaluering/justering av modellen i piloter. Prosjektpresentasjon konferanser, Politisk arbeid med sikte på forankring i Statsbudsjettet. 2021.: Erfaringsseminarer. Forskningsevaluering.. Rapportering. Politisk arbeid.

Prosjektleder

Aud Karin Bjørn

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Senior Arena
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2019: kr 450 000, 2020: kr 680 000, 2021: kr 575 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring