Seniorkafe på tvers av ulike kulturer

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Ensomhet har hatt et økende fokus igjennom coronakrisen, og ramme alle aldersgrupper, fra studenter, ungdommer, voksne og seniorer. Ensomhet er en subjektiv opplevelse som er et resultat av dårlig kvalitet på mellom-menneskelige relasjoner (Wright, 2007 s. 24), og beskriver som en tilstand som oppstår når det oppstår en ubalanse mellom uønsket kontakt opp mot faktisk kontakt (Peplau & Perlman, 1982; Cacioppo & Patrick, 2008). Vår erfaring er at seniorer ønsker et aktivitetstilbud der kan møte andre mennesker som de kan snakke med og i fellesskap gjøre ulike aktiviteter. Vi tilbyr et trygt rusfritt fellesskap for brukere og mennesker som er pårørende. Flere av våre frivillige og gruppeledere ønsker å gi tilbake til sårbare eldre, gjennom å lage og utvikle et rusfritt aktivitetstilbud i samarbeid med seniorsenteret på Grønland. Sammen skal vi skape positive opplevelser på tvers av kjønn, religion og kulturell bakgrunn gjennom et fast ukentlig aktivitetstilbud. Tidligere rusmiddelavhengige gir tilbake til samfunnet gjennom å lage et aktivitetstilbud i et fellesskap med prosjektleder og ansatte på seniorsenteret på Grønland.

Aktivitet/tiltak/metode

Mål: Utvikle en møteplass for sårbare eldre på tvers av kulturer, gjennom fast ukentlig aktivitet på Grønland seniorsenter i Oslo. Tilbudet driftes av en gruppeleder fra A-larm og frivillige fra A-larm. Sammen skal de tilby en fast ukentlig lavterskel tilbud med ulike aktiviteter som piano, historiefortelling og andre aktiviteter for å fremme tilhørighet og fellesskap for målgruppen. De frivillige har erfaring fra rus, enten som tidligere rusmiddelavhengige eller som pårørende, som vil gi tilbake og gjøre frivillig arbeid for andre i en sårbar situasjon. Frivillige i A-larm rekrutteres av A-larm, og får opplæring i arbeidet og følger gjeldende instrukser i aktiviteten i tråd med Grønland seniorsenter. Deres hovedmål er å se deltakerne, servere mat og bidra i underholdningen, gjennom at de skal sørge for at deltakeren får gode opplevelser og opplever et fellesskap på tvers av kulturer. I samarbeid med Grønland seniorsenter, vil det være en fast dag i uka hvor A-larm tilby en åpen dag med ulike aktiviteter og et lite måltid. Grønland seniorsenter stiller med lokaler og bistår i rekruttering av deltakere som kan være aktuelle. Aktivitetene formes i samarbeid med deltakerne av tilbudet, og det vil bli utarbeidet en aktivitetsplan med aktivitet for uka. Målet er at deltakeren skal delta aktivt i tilbudet, og ikke bare være passive mottakere. I tillegg så vil de frivillige med sin egenerfaring få en opplevelse av å bidra tilbake til samfunnet gjennom frivillig innsats for å gi andre mennesker en god opplevelse. Hver gang har et fast opplegg med dagens aktivitet, og avsluttes med en liten matbit, da mat ofte smaker bedre sammen med andre enn når en spiser hjemme alene. De frivillige og gruppeleder skal: •Møte deltakere av tilbudet med respekt og åpenhet. Vise tillit og bidra til å etablere trygge relasjoner. Opptre ryddig og høflig i møte med brukene. Det blir ikke delt sensitiv informasjon, lov om personvern følges. Kartlegging gjennom enalyzer som er frivillig.

Antall deltakere

80

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

1. For den enkelt deltaker: Et fast ukentlig aktivitetstilbud som kan utvikle nye nettverk og motvirke ensomhet. 2. Skape nye relasjoner og vennskap på tvers av kulturer og for målgruppen 1) For gruppen frivillige fra A-larm; gi noe tilbake til andre mennesker, som er et viktig ledd i tilfriskningsprosessen, og det gir mestring i form av en gir noe tilbake som medmenneske og ikke gjennom merkelappen “tidligere rusmiddelavhengig”. 2) For brukergruppen: integrering på tvers av kulturer og generasjoner som gir nye perspektiver i kombinasjon med aktivitet som fysisk aktivitet, et felles måltid og masse humor. Samskaping på tvers av ideell sektor og kommunal sektor gjennom frivillige fra A-larm får en mulighet til å bidra med aktivit som kan fremme folkehelsen hos de som kommer til det faste ukentlige tilbudet. For mennesker med rusutfordringer er frivillighet et viktig ledd i deres tilfriskningsprosess gjennom å gi tilbake og oppleve mestring i det frivillige arbeidet.

Plan for gjennomføring

Prosjektet deles inn i tre hovedfaser Fase 1: Oppstart og rekruttering (01.01.2023-01.07.2032) Rekruttering av frivillige som skal få opplæring og innføring i rutiner og selve gjennomføringen av den ukentlige aktiviteten i samarbeid med Grønland seniorsenter. Informasjon ut til aktuelle sårbare eldre om fast ukentlige tilbud. Fase 2: Faste ukentlige aktiviteter (01.07.2023-01.11.2024) Brukerundersøkelser, aktiviteter (sang, historie, kurs, seminar og annet som gruppen ønsker), faste dager og samlinger med de frivillige. Faglig påfyll Delevaluering 15.12.2022 og plan for videre gjennomføring etter endt prosjektperiode. Fase 3: Avslutning og evaluering (01.12.2024-31.12.2024)

Prosjektleder

Birgitte Brekke

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Seniorkafe på tvers av ulike kulturer
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring