Seriespill i nord

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn for prosjektet
Det er i dag nesten 2.000 registrerte funksjonshemmede fotballspillere i Norge. Disse er organisert i nær 100 lag i over 80 klubber over hele landet, men med en konsentrasjon av lag i de mer befolkningstette områdene.
Disse lagene har ukentlige treninger og deltar også i serie- og cupspill. Organiseringen av denne delen av fotball-Norge er underlagt breddeavdelingen i NFF, men hvor kretsene har det organisatoriske ansvaret for aktiviteten på overordnet nivå.
Den store begivenheten er den årlige Landsturneringen som i år avholdes for 21. gang. Den samler lag fra hele Norge, men økonomien setter begrensinger for mange. Spillergruppen er avhengig av å bo på hotell, og mange må også ha med ledsager og da blir utgiftene betydelige.
Det er en gledelig økning at lokale cuper starter opp en klasse for utviklingshemmede og det gir spillerne et tilbud som er nærmere sitt hjemsted.
Hovedaktiviteten er de regionale seriene. Det spilles i dag serier i store deler av landet; Stjerneserien i Hordaland, Trøndelagsserien, Østlandsserien, Akershusserien, Vestfoldserien og vi har i år greid å få etablert seriespill I Møre og Romsdal og området rundt.
Det er innlysende at jo større avstander mellom lagene jo større utfordringer er det å få til seriespill.
Seriene organiseres ved at man har spilledager der flere kamper spilles, og arrangementet går på omgang mellom de deltakende lag. Dette er svært populært blant spillerne og det legges også stor vekt på det sosiale rundt kampdagene og alle serier har en fest og bankett etter siste serierunde.
Nord-Norge har større utfordringer enn andre. Avstandene er lagene vant med, men kostnadene har vært uoverkommelige mht. seriespill og

for deltakelse i Landsturneringen.

2.Prosjektets målsetting
NFF har det siste året arbeidet for å få til et seriespill-tilbud også i de nordlige regioner, og våre kretser er positive og interessen fra lagene er enorm.
Vi søker følgelig her om økonomisk bidrag til å kjøre en forsøksordning med tre serierunder i region nord i 2012 og vil her beskrive i detalj hvordan dette er tenkt gjennomført og hvilke kostnader dette vil medføre


3.Prosjektets målgruppe
Utviklingshemmede i de tre nordligste fylkene
4.Gjennomføring
I dag finnes det lag i Nordland, Hålogaland og Troms fotballkrets, disse har ingen tilbud om organisert seriespill eller felles turneringer i egen region. Kretsene ønsker nå og få i gang et organisert opplegg for disse lagene, det kan være enkeltstående turneringer eller seriespill hvor man møtes over flere helger. Sannsynlig vil det beste være å arrangere tre enkeltstående turneringer pr. år. Turneringene legges til Bodø, Harstad og Tromsø med kretsene som arrangør og en eller to lokale klubber som medhjelpere. På hvert sted arrangeres det en to dagers turnering med 4-6 kamper (2×15 min) pr. lag og det legges inn et sosialt tiltak på kvelden dag 1.
Det er forholdsvis stor nivå forskjell mellom lagene slik at de må deles inn i to puljer for å ivareta jevnbyrdighet.

5.Prosjektets betydning.
Det vil bety mye for å beholde de spiller som i dag er aktive, men som kun trener uten å få et tilbud om å spille kamper. Det vil også være en svært viktig faktor i det pågående arbeidet med å etablere nye lag i denne regionen.

6.Framdriftsplan.
2011 – forberede seriespill, bistå klubber og lag i forberedelsen og praktiske løsninger som for eksempel samkjøring med buss til spill sted. Bruke seriespilltilbudet aktivt ut mot nye miljøer for å starte opp lag.
2012 – igangsette historiens første seriespill i Nord-Norge med minimum tre spilledager. Evaluere etter siste serieomgang
2013 – fortsette seriespillet.
2014 – fortsette seriespill og evaluering, samt innhenting av nye midler for å makte å ha seriespill også i årene framover.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet har blitt gjennomført med administrativt hovedsete i Hålogaland FK med mange møter med de andre nordnorske kretsene. Dette har vært en viktig strukturering av arbeidet og vil være helt avgjørende for å få en fortsatt god framdrift. Felles planlegging med økt og bedret kunnskap om eksisterende lag har medført en utvidet tilbud til lagene i regi av kretsene både direkte og via påtrykk på turneringsarrangører. De geografiske avstandene gjorde at et fast seriespill viste seg å være umulig å gjennomføre, men i prosessen var det en klar bedring i kommunikasjonen mellom kretsene og klubbene. Egne klasser ble opprettet i turneringer i Innstranden, Alta og Narvik. Landsturneringen 2013 i Tromsø var et krafttak og ble et naturlig høydepunkt i prosjektet og som virket mobiliserende på hele landsdelen og på de eksisterende lagene so også deltok på de påfølgende turneringene i 2014 og 2015.

Antall personer i målgruppen

200

Oppsummering

Gjennom prosjektet har vi synliggjort behovet for møteplasser og steder hvor aktiviteten kan foregå. Da får vi mange gode lokale turneringer, og får mer kunnskap om både trening, kamp og ikke minst å rekruttere de «riktige» trenere/ledere til denne gruppen. Vi har lyktes med å få , økt aktivitet med flere lag. Klubbene starter å få til en struktur. Her har noen klubber kommet svært langt, med god og økt aktivitet. Flere ordinære turnering har opprettet egne klasser og det vil støttes videre for å øke aktiviteten,

Sluttrapport/artikler (pdf)

NFF-sluttrapport Extra-stiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Henrik Lunde

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Seriespill i nord
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 150 000, 2013: kr 150 000, 2014: kr 150 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet