Sertifisert Mosjonsmisjonær

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Vi vet med sikkerhet at ved økt alder, reduseres normalt sett aktivitetsnivået betydelig, og behovet for helsetjenester øker. Vi taper både beinvev og muskelmasse. De gunstige effektene av fysisk aktivitet er vel dokumentert, men likevel ser vi at alt for mange eldre lever veldig inaktive liv. Denne inaktiviteten får store fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser og resulterer blant annet i at funksjonstap skjer raskere enn nødvendig. Alle eldre kan bli sterkere, stødigere og mer selvhjulpne av regelmessig trening og fysisk aktivitet – og på den måten få bedre livskvalitet. Vi som jobber med eldre har et stort ansvar her – på tvers av yrkesgrupper. Vi må innse at i dag er det alt for stort gap mellom teori og praksis. Målet er å tette dette gapet ved å lære opp ansatte og frivillige som jobber på dagsenter for eldre. De skal bli “Sertifisert Mosjonsmisjonær”. Prosjektet formidler kunnskap og motivasjon. Alle får tilgang til et digitalt treningsverktøy som er utviklet av fysioterapeut og tilpasset mennesker med nedsatt funksjon. Treningsfilmer med instruksjon fra fysioterapeut på storskjerm, gjør det lett å implementere regelmessig styrke- og balansetrening. Gruppetrening skal skape godt samhold og sosial deltakelse, bedre fysisk og psykisk helse, økt mestring og livskvalitet.

Aktivitet/tiltak/metode

Innhold/aktivitet: – Oppsøkende virksomhet/rekruttering rettet mot ledere, ansatte og frivillige som jobber på dagsenter i hele Norge. – Dagsentrene får tilgang til et digitalt treningsverktøy utviklet av fysioterapeut og tilpasset mennesker med nedsatt funksjon. – Opplæring av ansatte/frivillige med tema fysisk aktivitet og eldre. Alle gjennomfører undervisningsopplegg med fysioterapeut og blir uteksaminert som “Sertifisert Mosjonsmisjonær”. – Oppfølging i kombinasjon med utprøving. Alle deltakere (ansatte/frivillige) møtes jevnlig på Teams i brukerforum. For at alle skal føle seg trygge og ivaretatt. – Implementering. Enhetsledere i de respektive kommunene blir tatt med i prosessen. En god forankring i ledelsen er viktig med tanke på videreføring etter prosjektperioden. Målgruppe: Ledere, ansatte og frivillige som jobber med eldre på dagsenter i Norge. Ved å rette tiltakene mot denne målgruppen, når vi ut med viktig folkehelsearbeid til et stort antall eldre, inaktive dagsenter brukere i hele Norge. Måloppnåelse: Økt kunnskap og bevissthet om betydningen av fysisk aktivitet og trening hos alle som jobber med de eldre på dagsenter. Innføre daglig styrke og balansetrening ved hjelp av tilpassede treningsfilmer og en fysioterapeut på storskjerm. Skape motivasjon og begeistring Evaluering på baseline og i etterkant av deltakelse. Vi vil måle nytteverdien av opplæringen for deltakerne og vi ønsker å kartlegge tilbud om aktivitet/trening på dagsentreret før og etter oppstart av prosjektet. Vi skal ta i bruk Survey Monkey for å innhente relevant informasjon. Evalueringen er anonym og GDPR vil ivaretas. Vi har gjennomført et forprosjekt i liten skala (våren 2023) for å luke ut sannsynlige utfordringer. Tilbakemeldinger fra brukere (både ansatte, frivillige og eldre) har ført til flere forbedringer som øker sjansene for å lykkes nå. Vi opplever at de ansatte er veldig begeistret og takknemlig for tiltaket. Vi har sett hvor viktig det er å få med lederen på laget.

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Forventet virkning for ansatte/frivillige på dagsenteret: – Økt kunnskap og fokus på fysisk aktivitet og eldre – på tvers av yrkesgrupper – Økt trygghet og motivasjon – En meningsfull arbeidshverdag med mer aktivitet – Godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb. – Lett for de ansatte/frivillige å gjennomføre styrke- og balansetrening med høy kvalitet. – Stolthet knyttet til sertifisering og kompetanseheving Positive effekter for de eldre på dagsentrene: – Redusert inaktivitet vil bremse funksjonstap – Regelmessig styrke og balansetrening vil vedlikeholde funksjonsnivået – Bedre balanse vil føre til økt trygghet og redusere risiko for fall – Regelmessig aktivitet og trening vil føre til mestring og bedre livskvalitet – Trening og fysisk aktivitet fører til bedre bevegelse i ledd og til sterkere muskulatur. Økt dose aktivitet er derfor er den aller viktigste medisinen for mange som lever med smerter i muskulatur og ledd. – Gruppetrening og aktivitet vil skape samhold og gode opplevelser i nuet. – Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv På lang sikt: Opplegget er laget i tråd med gjeldende anbefalinger. Dette er et supplement til nasjonale program som “Sterk og stødig” og “Basis” som er rettet mot samme målgruppe. Vi gjør det enda enklere å gjennomføre treningen med god kvalitet, da det er en erfaren fysioterapeut som står for opplegget. Stor grad av brukermedvirkning i alle ledd gjør at vi treffer målrettet. Dette er et bærekraftig tiltak som krever lite og gir mye. Formidling av de positive effektene vil øke sjansen for videreføring etter prosjekt. Det er realistisk å tenke at ordningen med “Sertifisert Mosjonsmisjonær” kan komme for å bli.

Plan for gjennomføring

Trinn 1: Rekruttering av deltakere (oktober 2023) Prosjektleder er ansvarlig. – Rekrutteringen foregår målrettet ved hjelp av e-post (og eventuelt telefon) til alle kommuner/dagsenter/frivilligsentraler. Leder vil bli adressert. – Vi tar imot påmelding til et oppstartsmøte/informasjonsmøte i form av et webinar. Det skal være enkelt å melde seg på. Leder skal være involvert i påmelding da dette sikrer god forankring. Trinn 2: Kartlegging av aktivitetsnivå på dagsenter før oppstart (november 2023) – Vi vil gjennomføre en kartlegging på hvor mye, og hva slags, fysisk aktivitet og trening som blir gjennomført på dagsenter før prosjektet starter. Trinn 3: Gjennomføring av aktiviteter (desember 2023- september 2024): Fysioterapeut/prosjektleder er hovedansvarlig – Arrangere webinar for alle påmeldte – Alle får tilgang til det digitale treningsverktøyet utviklet av fysioterapeut og tilpasset mennesker med nedsatt funksjon – Lære opp alle deltakere(ansatte/frivillige) parallelt med utprøving. Metodikken er klar. Fire digitale samlinger på Teams med ulike tema: 1) Fysisk aktivitet og eldre (innledning): Hvorfor og hvordan 2) Bruk av digitalt treningsverktøy: Kom i gang 3) Instruktørrollen: Hvordan lykkes 4) Implementering: Fra teori til praksis 5) Eksamen: Bli “Sertifisert Mosjonsmisjonær” Fysioterapeut er levende opptatt av formidling og sørger for at engasjementet smitter over på alle deltakerne. Vi arrangerer digitale brukerforum regelmessig gjennom prosjektperioden. Dette sikrer stor grad av brukermedvirkning. Trinn 4: Evaluering og rapportskriving (september 2024) – Alle deltakere/kommuner fyller ut et spørreskjema. – Rapportskriving og evaluering – Prosjektleder er ansvarlig Vi vil sørge for sterk brukermedvirkning i alle led

Prosjektleder

Ragna Sigmo Skipstad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sertifisert Mosjonsmisjonær
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
2023: kr 76 000, 2024: kr 324 000
Startdato
15.10.2023
Sluttdato
15.10.2024
Status
Under gjennomføring