Ses offline?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

Internett skaper uante muligheter for barn og unge til å få informasjon om sex, uttrykke seg og teste ut grenser. Barn flest er klar over risikoer i tilknytning til egen nettbruk, og barn som har vært utsatt for krenkelser og overgrep på nett er ofte villige til å ta risikoer fordi de kan få umiddelbar oppmerksomhet og bekreftelse – andre igjen har vansker med å sette grenser og har en dårlig selvfølelse. Redd Barna opplever at fagfolk etterspør materiell som tematiserer

barns atferd på nettet. I Sverige har Ungdomsstyrelsen utviklet et metodemateriell som et av mange tiltak i en offentlig tiltaksplan for å trygge barn på nettet. Metodemateriellet legger til rette for at barn og unge selv skal reflektere, diskutere og dele erfaringer omkring spørsmål knyttet til identitet, seksualitet og grensesetting, både på nettet, offline og via mobiltelefon. Redd Barna mener at det er behov for tilsvarende materiell i Norge og har fått tilltatelse til å oversette materiellet.

2. Prosjektets målsetting

a) Øke fagfolks kunnskap om ungdoms nettatferd og unges utsatthet på nettet
b) Legge til rette for dialog med barn og unge om integritet, grenser, sex og relasjoner, for å styrke barnas forutsetninger for å bruke nettet på en trygg måte


3. Prosjektets målgruppe

Barn og unge er målgruppe for materiellet gjennom at voksne får verktøy til å ha en dialog med barn og unge om deres relasjoner på nettet.

4. Beskrivelse av gjennomføring

Det vil utarbeides en norsk versjon av publkasjonen Ses offline? Metodmaterial om unga, sex och internet. Materiellet vil distribueres til skoler, fritidsklubber og barnevernsintitusjoner.

5. Prosjektets betydning

Prosjektet vil bidra til at ansatte som arbeider med barn får tilgang til materiell som de etterlyser for å kunne tematisere nettatferd med ungdom. Vi har tro på at dette kan være ett av mange virkemidler for å styrke barnas selvfølelse, bevissthet om egne grenser og voksnes ansvar for å trygge barn. På lang sikt vil dette bidra til å forebygge at barn utsettes for krenkende atferd på nettet.

6. Framdriftsplan

Redd Barnas rådgiver for nettrelaterte overgrep, Kaja Hegg, vil være prosjektleder og ha administrativt ansvar for å gjennomføre prosjektet. Publikasjonen er allerede ferdigutviklet og godt faglig fundert. Redd Barna vil engasjere en person til å oversette heftet til norsk og tilpasse til det norske forhold. Personen som engasjeres skal ha erfaring med å arbeide med fagtekster, samtidig som han/hun skal ha kompetanse med å formidle budskap på en lettlest måte. Vi vil ikke oversette teksten som relaterer seg til filmer som er laget i tilknytning til materiellet, men vil vi ha en henvisning til at filmmateriellet finnes. Veilederen skal også inneholde henvisning til andre aktuelle veiledere og lenker til fagmiljøer i Norge. Vi vil gjenbruke mye av designen fra det øvrige materiellet som vi har utviklet i forbindelse med annet nettvettmateriell og rapporter om nettrelaterte overgrep. Dette vil gi alle rapportene et felles uttrykk og bidra til gjenkjennelse hos våre målgrupper. Rapporten skal trykkes i 1000 eksemplarer og distribueres til skoler og til fritidsarenaer og til fagmiljøer som er knyttet til barnevernet. Publikasjonen vil også publiseres på vårt nettsted om trygg nettbruk (http://nettvett.reddbarna.no ).

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0634.pdf

Sluttrapportsammendrag

Internett skaper uante muligheter for barn og unge til å få informasjon om sex, uttrykke seg og teste ut grenser. For at barn og unge skal ta i bruk slike muligheter på en positiv og trygg måte er det avgjørende at de blir bevisste på hvordan de presenterer seg selv på nettet og at de er bevisste på sunne og usunne relasjoner. I Sverige har Ungdomsstyrelsen utviklet metodeheftet Ses offline? som inneholder mange aktiviteter og oppgaver som legger til rette for en dialog mellom unge og voksne om temaer som identitet, seksualitet og grensesetting, både på nettet og offline. Prosjektet gikk ut på å utarbeide en norsk versjon av Ses offline? og på den måten bidra til og både å øke voksnes kunnskap om unges nettatferd og å gi dem konkrete verktøy for å legge til rette for aktiviteter og samtaler om integritet, grenser, sex og forhold på nettet. Redd Barna var prosjektansvarlige og engasjerte en tekstansvarlig som oversatte teksten og en jurist som kvalitetssikret lovgivningen. Videre engasjerte vi en grafisk designer som arbeidet med at metodeheftet skulle bli fengende, oversiktlig og lettlest. Metodeheftet ble trykket opp og distribuert til skoler, fritidsarenaer og barnevern. Den blir i hovedsak distribuert til Redd Barnas samarbeidsparter som arbeider med opplæring og kontakt med skoler, for å sikre at den faktisk tas i bruk. Den vil også brukes i forbindelse med Redd Barnas foredragsvirksomhet og interessepolitisk arbeid. Den er publisert på Redd Barnas hjemmesider www.reddbarna.no og Redd Barna vil dermed fortsette arbeidet med å gjøre publikasjonen kjent og arbeide for at stadig flere voksne tar ansvar for å trygge barn på nettet.

Prosjektleder/forsker

Kaja Hegg

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Ses offline?
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2011: kr 200 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
01.07.2011
Status
Avsluttet