Sisterhood evaluering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I 2017 mottok N.K.S. midler fra Stiftelsen Dam og Sparebankstiftelsen til å starte opp Sisterhood som en av våre basisaktiviteter (2018/HE1-213622). Sisterhood er et forebyggende, lavterskel gruppetilbud for jenter i alderen 12 til 22 år. Jentegruppene møtes to timer i uken gjennom et helt skoleår; annenhver gang samtaler jentene rundt et bestemt tema, og annenhver gang deltar de på en sosial aktivitet. All aktivitet er gratis for deltakerne, og selv om alle jenter mellom 12 og 22 kan delta, har vi et eksplisitt mål om å inkludere jenter fra lavinntektsfamilier.

Målsetting

N.K.S. ønsker at Sisterhood skal være et kvalitativt godt drevet lav-terskel tilbud for unge jenter over hele landet. Evalueringsrapporten skal inneholde anbefalinger til hvilken type kursing og oppfølging frivillige gruppeledere etterspør for å drive aktiviteten på best mulig måte.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er unge jenter som deltar i Sisterhood-grupper over hele landet, samt de frivillige gruppelederne som leder aktivitetene.

Antall personer i målgruppen

150

Beskrivelse av gjennomføring

Innhente anbud og inngå kontrakt med ekstern samarbeidspartner. N.K.S. og ekstern partner samarbeider om å utarbeide intervjuguide og spørreskjemaer. N.K.S. og ekstern partner samarbeider om å rekruttere informanter, avholde intervjuer og gjennomføre datainnsamling. Gjennomføre analyse av data og utarbeide rapport med konkrete anbefalinger. Bruke anbefalinger fra rapporten til å oppdatere og videreutvikle kurs og materiale for opplæring av frivillige. Utvikle oppfriskningskurs for frivillige og erfaringsutveksling-seminarer. Tilpasse metodikken basert på resultater fra evalueringen. Spre informasjon om Sisterhood til andre organisasjoner, institusjoner m.m. Jobbe for videreføring av prosjektet og oppretting av Sisterhood-grupper over hele landet.

Fremdriftsplan

N.K.S. vil engasjere en ekstern bidragsyter til å benytte kvalitative og kvantitative intervjuer og analysere funnene som viser seg gjennom datamaterialet. Funnene vil sammenstilles i en rapport som gir konkrete anbefalinger for videre drift av prosjektet. Prosjektleder i N.K.S. vil bistå med rekruttering av frivillige deltakere og gruppeledere, samt bistå ved besøk til lokalforeninger.

Prosjektleder/forsker

Cathrine Holst Salvesen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Sisterhood evaluering
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Vi vil innhente anbud
Beløp Bevilget
2020: kr 526 000, 2021: kr 176 000
Startdato
17.08.2020
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring