Sjåførsjekken

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1) På bakgrunn av mistanken om at yrkessjøfører er en høyrisikogruppe i forhold til å utvikle sykdom, skade og sosiale problemer, ønsker man å kartlegge helsetilstanden for å iverksette helsefremmende tiltak. Det er tiltak som sjåførene langt på vei kan iversette selv og redusere risikoen for helsesvikt. Vi sikter til aktivitet, sunnere kosthold og røykeslutt. Siden sjåførene i liten grad har bedriftshelsetjeneste gjennom sin arbeidsgiver, og at det i liten grad er tilrettelagt for pausesteder, er dette prosjektet av stor betydning å få gjennomført. 2) Hovedmål: Forebygge helseproblemer hos yrkessjåfører som på sikt kan føre til helsesvikt og redusert livskvalitet. Delmål:- Fremskaffe datagrunnlag om risikofaktorer og sykelighet som kan gi et representativt bilde av helsetilstanden blant yrkessjåfører.

– Fremme kompetanse og skape motivasjon blant sjåførene om hva som er forebyggbart gjennom egeninnsats.

– Sikre enkeltpersoner mot sykdommer, skader, sosiale problemer, for tidlig død og andre trusler mot liv og helse. 3) Yrkessjåfører av tyngre kjøretøy. 4) Sjåføren blir tilbudt en helseundersøkelse som består av målinger av blodtrykk, kolesterol, blodsukker, spirometri, BMI i tillegg til å besvare noen spørsmål relatert til levevaner. De får råd og informasjon som gir øket kompetanse i forhold til egen helse. Prosjektet vil ha stor helse-betydning for en stor yrkesgruppe uten egen bedriftshelsetjeneste. Det omfatter tiltak som sjåføren selv kan iverksette med liten egeninnsats som gir stor helsegevinst. Dette er et forarbeid for et senere forskningsprosjekt i samarbeid med Arbeidsmedisinsk avd. ved St.Olav. Prosjektet er viktig for veisikkerheten generelt, og dermed for mange liv. 5) Innen des 08: Gjennomføre 22 kontroller. Innen oktober 09: Gjennomføre 22 kontroller. Innen des 09: Evaluere prosjektet i samarbeid med Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs i Trondheim.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_1_0035.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag
Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) hadde begge i 2004 foretatt undersøkelser om sjåførenes arbeidsdag. I 2007 besluttet partene å gå sammen om å søke Stiftelsen Dam om midler til å foreta en større undersøkelse av sjåførenes helse, røyke- og kostvaner for å finne ut om dette kunne relateres til ulykker.
Stiftelsen Dam bevilget kr. 460.000,-. Prosjektet ble påbegynt i januar 2008 og avsluttet 31. desember 2010.
Undersøkelsene ble lagt til naturlige stoppesteder for lastebilsjåførene. Steder som ble brukt var veikroer, bensinstasjoner, ferger og terminaler. Vi brukte kontrollstasjonene til Statens Vegvesen når det var kontroll i de områdene vi skulle. Flere av LHLs regionale busser i hele landet med bemanning ble benyttet til prosjektet.

Ved hjelp av et fast spørreskjema, fikk prosjektet informasjon om sjåførenes døgnrytme, kosthold, mosjon, røyking, alkoholvaner og sosiale forhold. Hver enkelt sjåfør fikk også en helsesjekk av en sykepleier på stedet med et skriftlig resultat av sjekken.
Helsesjekken av sjåførene omfattet måling av blodtrykk, blodsukker, totalkolesterol, spirometri og BMI, og dette ga viktig informasjon om deres helsetilstand.
Sjåførsjekken har vært godt mottatt av de 373 sjåførene som har vært kontrollert.
Mange sjåfører forteller at det er lenge siden de har vært på helsesjekk. Sjåførene gir uttrykk for at de kan lite om riktig kosthold og om det å ivareta sin egen helse. Flere sjåfører har blitt oppfordret til å søke lege etter å ha vært inne hos sykepleieren på Sjåførsjekken.
Vi som har deltatt i prosjektet, sitter igjen med inntrykk av at prosjektet har fått mange sjåfører til å åpne øynene for hvor viktig det er å ta vare på sin egen helse.
Alle resultatene blir nå lagt inn i et dataprogram for analyse. Arbeidet med analyseringen av resultatene fra Sjåførsjekken utføres på Glitreklinikken i Hakadal.

Prosjektleder/forsker

Jan Jacobsen

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Sjåførsjekken
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Yrkestrafikkforbundet i samarbeid med LHL
Beløp Bevilget
2008: kr 460 000
Startdato
03.01.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet