Skeiv rusbehandling

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Hjelpeapparatets begrepsfesting, kunnskap og bevissthet når det gjelder homoseksualitet må utvikles. Dette er nødvendig for at homofile og lesbiske klienter skal kunne regne med at tilhørigheten i den homoseksuelle populasjonen blir tematisert i behandlingen. Forskningslitteraturen viser at det foreligger en overhyppighet av alkoholproblemer blant homofile og lesbiske. Dette innebærer ikke at homoseksualitet i seg selv skaper problemer; homoseksualitet som risikofaktor forstås på samme måte som f eks kjønn, etnisk tilhørighet, alder og sosioøkonomisk status forstås innen epidemilogien generelt.

 

Inspirert av ovennevnte utviklet, gjennomførte og evaluerte vi to gruppetilbud for henholdsvis homofile og lesbiske med alkoholproblemer. I evalueringen benyttet vi et spørreskjema som målte fornøydhet og symptomtrykk før og etter gruppedeltakelse. Det semistrukturerte intervju var imidlertid den sentrale metoden.

 

Våre funn viste at de fleste av deltakerne ikke ville ha begynt i gruppebehandlingen hvis tilbudet ikke hadde henvendt seg direkte til homofile og lesbiske. Det generelle behandlingstilbudet ble assosiert med heterosentrisme, homofobi og inkompetanse. Dette er konsistent med annen forskning.

 

Deltakernes erfaringer var svært positive. De opplevde fravær av heterosentrisme og stigmatisering, og at de kunne være autentisk tilstede i behandlingen. Tilhørigheten i den homoseksuelle minoritetspopulasjonen ble adressert i gruppene, noe som redet grunnen for de terapeutiske faktorene gruppesamhold og universalitet. Videre la deltakerne stor vekt på at terapeutene hadde kunnskap om homoseksualitet og en anerkjennende holdning til hvordan den enkelte klients ressurser, bekymringer og problemer er forbundet med tilhørigheten i den homoseksuelle populasjon.

 

Det ble utarbeidet en internettside med bakgrunnsinformasjon om alkoholproblemer blant homofile og lesbiske samt en beskrivelse av gruppetilbudet (a-senteret.no). Internettsiden skal bidra til at andre vederlagsfritt skal kunne gjennomføre gruppeprogrammet på sine respektive virksomheter.


 

Prosjektleder/forsker

Haakon Holmberg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Skeiv rusbehandling
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
A-senteret
Beløp Bevilget
2007: kr 310 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
01.06.2008
Status
Avsluttet