Skikkelig skeiv – Ungdom med skoliose

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

De fleste som får påvist skoliose, er ungdom i en sårbar alder. Førstelinjetjenesten har lite kunnskap om skoliose, og det kan ta lang tid før man kommer inn til spesialisthelsetjenesten. Dette bidrar til at foreldre og unge googler seg frem til informasjon. Mye av det som kommer opp på disse søkene er svært subjektivt, og har ulik grad av verifisert fakta. Per nå finnes det ikke info. om skoliose samlet på et sted. Ved hjelp av filmer om skoliose ønsker SiR å samle god og kvalitativ informasjon om diagnosen på et sted, for å berolige og hjelpe unge og pårørende i en sårbar situasjon.

Målsetting for prosjektet

Filmene vil avskrekke ved å gi faktabasert informasjon om hva skoliose er, behandling, og hvordan leve med den. Ventetiden fra diagnose stilles til man er ferdig utredet og/eller behandlet, blir mindre belastende for ungdom og pårørende. Samarbeid med fagmiljø sikrer at info. er faglig forankret.

Målgruppe

Ungdommer som får, har og lever med skoliose og deres pårørende. Årlig får ca. 300 ungdommer påvist skoliose. Det er 30.000 med skoliose i Norge i dag.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Når skoliose blir oppdaget er det mange som opplever det følsomt å snakke om det. Til tross for at de ikke ønsker å ta det innover seg søker de informasjon om skoliose og behandlingsmetoder. I denne fasen søker de fakta. For å nå målgruppen og etterkomme informasjonsbehovet vil vi lage to faktafilmer. En film om hva skoliose er og en film om de behandlingsmetoder som brukes i dag. Dette vil være filmer som både henvender seg til ungdom 12-15 år og deres pårørende. Etterhvert som man aksepterer diagnosen ønsker en å vite hvordan andre har det og hvordan andre mestrer utfordringene knyttet til diagnosen. Slik informasjon finnes ikke tilgjengelig noe sted i dag. I “Å leve med skoliose” (6-8 min), vil vi følge skolioseungdommer hjemme, på skole og fritidsaktiviteter. Filmen skal ikke vise en falsk virkelighet eller glansbilde av hverdagen, men være oppløftende og samtidig ekte. Diagnosen er ikke bare en belastning for ungdommen, det er også en stor påkjenning for pårørende. Foreldre kan akkurat som ungdom oppleve at de er alene med sine utfordringer. Ryggforeningen får mange henvendelser fra foreldre til nydiagnostiserte. For å dekke dette behovet har vi lagt opp til en film “Å være foreldre til skolioseungdom” (6-8 min)

Fremdriftsplan for prosjektet

Fase 1. Oppstart, juli-aug. 22 Rekruttering ungdommer og foreldre, fagpersoner på plass. Fase 2. Utvikling, Sept. Medvirkende ungdommer og foreldre på plass. Fase 3. Alle manus og opptak ferdig, Okt.-nov. Fase 4. Postproduksjon/ ferdigstilling Nov.-des. Alle informasjonsfilmer og SoMe kampanjevideoer ferdigstilt, infopakker og nettside klare. Fase 5. Lansering januar 23 Alt materiell klart og lansert Fase 6. Sluttrapportering, juni 23

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

BAKGRUNN: Skoliosegruppa i Ryggforeningen (SiR) har erfart, gjennom mange år, at det er stor mangel på kvalitetssikret informasjon om skoliose i alle kanaler. De fleste som får påvist skoliose, er ungdom i en sårbar alder. SiR erfarer at førstelinjetjenesten har lite kunnskap om skoliose, og at det kan ta lang tid før man kommer inn til spesialisthelsetjenesten. Dette bidrar ofte til at foreldre og unge googler seg frem til informasjon i venteperioden. Før vi gikk i gang med prosjektet fantes det ikke kvalitetssikret informasjon om skoliose på norsk samlet på et sted. Målgruppen for filmene er ungdommer som får, har og lever med skoliose samt deres pårørende Målsettingen med filmene er å avskrekke ved å gi faktabasert informasjon om hva skoliose er, behandling, og hvordan leve med diagnosen. Vi ønsker også at ungdom, som nylig har fått diagnosen, venter på behandling, eller er i behandling, gjennom filmene, får innsikt i erfaringene til andre som har vært igjennom det samme.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Filmene ligger i sin helhet videre på Ryggforeningens hjemmeside og på YouTube og SiR mener det vil ha stor verdi i lang tid fremover. Vi mener også at vi, med disse filmene, har klart å lage faglig kvalitetssikrede filmer som kan avskrekke ungdom og pårørende i en vanskelig situasjon. Videre mener vi at vi har klart å samle informasjon om skoliose på norsk på et sted både ved hjelp av filmene, men også ved at vi har jobbet mye med å redigere hjemmesiden og ta inn mer informasjon. Dette var det vi ønsket å oppnå da vi søkte om midler fra Stiftelsen Dam. SiR vil fortsette med å promotere filmene som et verktøy for å nå ut til målgruppen via helsesykepleiere, fastleger og øvrige behandlere i førstelinjetjenesten da uvitenhet her forårsaker unødig frykt og engstelse. Vi ønsker å fortsette og promotere filmene fordi vi mener at økt bevissthet om skoliose bidrar til at flere unge får skoliosen tidligere oppdaget og diagnostisert og dermed kommer raskere til behandling.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2423

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble gjennomført i perioden august 2022 til februar 2023. De første to månedene ble brukt til planlegging av filmkampanjen og rekruttering av deltakere. Skoliosegruppa rekrutterte fagfolk fra Rikshospitalet og fra Sophies Mindes ortopedi til å medvirke i filmene: «Hva er skoliose» og «Skoliose og behandling». For å rekruttere ungdom og pårørende til filmene ble det sendt ut e-post til medlemmene i tillegg til at vi reklamerte for prosjektet i sosiale media og medlemsbladet «Ryggstøtten». På skoliosetreffet for barn og unge i september 2022 fikk deltakerne informasjon om filmprosjektet. Det meldte seg mange som var interesserte i å delta som informanter i prosjektet. For prosjektgruppen var det viktig å få frem et bredt utvalg av deltakere med tanke på hvilke typer behandling de hadde gått igjennom, geografisk spredning og interesser. Det var også viktig at vi hadde med representanter for begge kjønn Filmkonsulentene sto for samtalene med interessentene. Prosjektgruppen avholdt flere møter, både digitale og fysiske, for å planlegge innhold og omfang av filmene. Filmopptakene ble gjort i oktober og november 2022.

Resultater og resultatvurdering

SiR ser at det har vært økt aktivitet på hjemmesiden til Ryggforeningen. 4,5 måneder etter lansering er det i alt 2423 som har åpnet filmene via vår hjemmeside. Dette utgjør nesten 25% av antall personer i målgruppen som prosjektet planla å nå. Vi er sikre på at vi vil nå flere enn 10000 personer i målgruppen tilsammen, da filmene vil være relevante i mange år fremover. SiR har dessuten blitt kontaktet av flere ungdommer med skoliose samt deres pårørende etter filmlanseringen og Ryggforeningen har fått 18 nye ungdomsmedlemmer siden februar 2023.

Oppsummering og videre planer

Vi mener at vi, med disse filmene, har klart å lage faglig kvalitetssikrede filmer som kan avskrekke ungdom og pårørende i en vanskelig situasjon. Videre mener vi at vi har klart å samle informasjon om skoliose på norsk på et sted både ved hjelp av filmene, men også ved at vi har jobbet mye med å redigere hjemmesiden og ta inn mer informasjon. Vi ønsker å fortsette og promotere filmene fordi vi mener at økt bevissthet om skoliose bidrar til at flere unge får skoliosen tidligere oppdaget og diagnostisert og dermed kommer raskere til behandling. .

Prosjektleder

Linn Lindmo Haug

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Skikkelig skeiv – Ungdom med skoliose
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
Filmkonsulentene AS
Beløp Bevilget
2022: kr 979 000
Startdato
02.07.2022
Sluttdato
01.07.2023
Status
Under gjennomføring