Slik har jeg det

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Over 500 000 barn og unge lever med allergi og / eller astma i Norge. Noen har lette matallergier, mens andre kan oppleve livstruende allergisjokk bare ved å få i seg spor av nøtter. Hele 25% av barn i Norge har eller har hatt astma før de fyller 16 år. Det er uttrykt et stort behov, både fra privatpersoner og organisasjoner, for informasjonsfilmer som kan bidra til økt kunnskap på dette feltet. Særlig i målgruppa skolebarn er nytten av slike filmer stor – ikke minst mtp. aksept og forståelse for utfordringene knyttet til allergi og astma.

Målsetting for prosjektet

Målsettingen er å lage en filmserie for nett som skal bidra til økt forståelse for hvordan det er å leve med astma og allergi, og samtidig gi opplæring og informasjon om viktige temaer på området, for eksempel i bruk av EPI-Pen.

Målgruppe

Primærmålgruppen er barn i skolealder, både de som lever med allergi og / eller astma, og de som lever rundt dem.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

NAAF har i dette prosjektet inngått samarbeid med Film Föniks AS.Film Föniks har produsert dokumnetar- kort- og undervisningsfilmer i over 15 år. Selskapet har spesialisert seg i å lage filmer som kommuniserer ofte komplekse problemstillinger, på en nyttig, morsom og forståelig måte, og selskapet har laget mye innhold for skolebarn, særlig gjennom samarbeid med Gyldendal Undervisning (salaby.no). Film Föniks vil ha hovedansvaret for produsere filmene, mens NAAF vil ha hovedansvaret for det faglige innholdet og distribusjon av filmen. Det er nedsatt en prosjektgruppe bestående av fire personer fra fagmiljøet, som vil følge prosjektet tett gjennom hele perioden.

Fremdriftsplan for prosjektet

JAN 18: Oppstartsmøte, manusutvikling, casting og forarbeid. FEB 18: Opptak og klipp. MARS: 18 Etterarbeid og ferdigstilling. OKT 18: Spørreundersøkelse kvalitativ måloppnåelse NAAF

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Over 500 000 barn og unge lever med allergi og/eller astma i Norge. Hele 25% av barn i Norge har eller har hatt astma før de fyller 16 år. Det er uttrykt et stort behov både fra privatpersoner og organisasjoner for informasjonsfilmer som kan bidra til økt kunnskap på dette feltet. Behovet for – og ideen til – denne filmserien har blitt meldt inn fra fire sentre i RAAO (Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet), som er en regional kompetansetjeneste og et regionalt behandlingssenter innenfor fagområdet astma, allergi og overfølsomhet. Målet med prosjektet har vært å lage god og lett tilgjengelig informasjon om disse sykdommene, fortalt av barna selv. I tillegg håper vi at skoler kan benytte seg av filmene, både for egen læring og som informasjon til elevene.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

De ferdige filmene formidler det ønskede budskapet på en lettfattelig måte for målgruppen. Prosjektets effekt vil først vise seg fullt etter noe tid. Filmene ble produsert i løpet av 2018, men vil først distribueres og nå ut til publikum i 2019 og påfølgende år.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

50000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet har løpt i hele 2018, med oppstart i januar. Gjennom gode dialoger mellom Filmkonsulentene og NAAF valgte man å benytte seg av et virkemiddel hvor barna selv skulle fortelle om sin hverdag. Det var derfor viktig å finne passende hovedpersoner til filmen, innen alle sykdomsgruppene. Det ble tidlig lagt en tidsplan, skrevet manus og gjort avtaler med barn og foreldre om intervjuer og filming. Prosjektet har hele veien vært preget av god dialog, slik at alle har blitt holdt oppdatert og informert i henhold til tidsrammen. Etter at filming var gjennomført ble det klippet et første utkast til filmen, basert på manus. Ettersom dette skal fungere som en informasjonsfilm var det viktig at informasjon om utredning, medisin og behandling som vises i filmene ble fremstilt på korrekt måte.

Resultater og resultatvurdering

De ferdige filmene formidler et viktig budskap om allergi og astma. Hovedpersonene forteller på en lettfattelig måte hvordan de mestrer hverdagene. Å benytte barna som formidlere vil gjøre filmene mer tilgjengelige for målgruppen.

Oppsummering og videre planer

Filmene vil ligge tilgjengelig på NAAFs nettsider, og vil også bli publisert på Gyldendals opplæringsportal, Salaby. Her vil elever, lærere og foresatte kunne se filmene og løse tilhørende oppgaver, for på den måten å lære mer om sykdommene som filmene forteller om.

Prosjektleder

Hogne Skogesal

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Slik har jeg det
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Filmkonsulentene AS
Beløp Bevilget
2018: kr 695 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
29.12.2018
Status
Under gjennomføring