Slik hører jeg – en film om ungdom og hørsel

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er at ungdom ofte opplever det krevende å informere omgivelsene om eget hørselstap. I barneårene og tidlige ungdomsår har ofte PP-tjeneste og Statped vært sentrale i dette informasjons- og opplæringsansvaret knyttet til opplæring. Foresatte har i mange tilfeller også spilt en sentral rolle her, særlig i forhold til informasjon til det sosiale miljøet utenfor skolen som idrettslag, vennemiljø etc. Etter hvert som man nærmer seg voksenlivet vil det stilles stadig større krav til at ungdommen selv informerer andre om eget hørselstap og konsekvenser av dette.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålsetningen vår er å gjøre ungdommen selv bedre rustet til å formidle til omgivelsene konsekvenser av eget hørselstap, og gjennom dette øke gruppens livskvalitet og livsmestring på ulike livsarenaer.

Målgruppe

Primærmålgruppen til prosjektet er hørselshemmede unge (13-19 år).

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1100

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

I prosjektet skal vi produsere en kortfilm (ca 10-15 minutter). Et eksternt filmselskap skal produsere filmen basert på konseptutvikling fra brukergruppen og prosjektmedarbeiderne. Filmen skal engasjere og sette i gang prosesser hos ungdommen, og vi trenger derfor en profesjonell filmfaglig kompetanse for å lykkes med dette, som supplerer vår kompetanse på hørsel og ungdomsgruppen. Filmen skal gi ungdom verktøy til å øke kunnskapen om sitt eget hørselstap, og reflektere over gode strategier for å informere omgivelsene om hørselstapet. Vi ønsker å utfordre ungdoms egen ambivalens når det gjelder å informere omgivelsene om eget hørselstap, samt å starte prosesser når det gjelder å lære mer om egen hørsel og å videreutvikle identitet knyttet til hørsel. Gjennom filmen vil vi møte ungdom som deler sine historier og som utfordrer seeren til å finne ut mer både om egen hørsel og om strategier for å informere sine omgivelser på ulike livsarenaer. Profesjonelle skuespillere vil i noen grad illustrere ulike hendelser, men vi vil hovedsakelig bruke ungdom og unge voksne med nedsatt hørsel til å spille ulike roller basert på egne erfaringer.

Fremdriftsplan for prosjektet

2022 Oppstart: aug-sept. Ideer og skisser til manus: sept.-nov. Anbudsrunde (filmselskap): nov.-des. 2023 Produksjon av filmen: jan.-feb. Publisering av filmen: mars Nyhetssak på nettsider linket til sosiale medier: mars-april Ferdigstille prosjektet: mai-juni

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

I barne- og ungdomsårene har ofte PP-tjeneste og Statped vært sentrale i informasjons- og opplæringsarbeid knyttet til hørselstilrettelegging. Etter hvert som man nærmer seg voksenlivet vil det stilles stadig større krav til at ungdommen selv informerer andre om eget hørselstap og konsekvenser av dette. Å flagge sin egen funksjonsnedsettelse oppleves imidlertid som vanskelig for mange. Primærmålgruppen til prosjektet er hørselshemmede unge (13-19 år). Hovedmålsetningen med prosjektet er å gjøre ungdommen selv bedre rustet til å formidle til omgivelsene konsekvenser av eget hørselstap, og gjennom dette øke gruppens livskvalitet og livsmestring på ulike livsarenaer. Sekundærmålgruppen er både fagpersoner som jobber med unge med nedsatt hørsel samt all ungdom og samfunnet for øvrig. Sekundærmålsetningen er økt kunnskap om hørselstilrettelegging hos personell på ulike opplæringsarenaer, i arbeidsliv, fritidsorganisasjoner, samt personer i ungdommenes egne sosiale nettverk.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det er tidlig å måle effektmål før etter at filmen til høsten har blitt brukt i de ulike instansenes kurs- og veiledningsarbeid. To kommentarer fra anonyme seere kan illustrere filmenes effekt: “Wow, det var veldig tøft gjort å være så ærlig. Stolte av dere, og jeg kjenner meg så igjen”. ” De var veldig lærerike, har hørselstap selv og har ikke lært noen ting om det, og har heller ikke snakket med noen andre som har hørselstap før, så det å se andre snakke om det samme som jeg sliter med var beroligende” En viktig bieffekt av prosjektet er at de ca. 20 ungdommene som deltok i utviklingen av filmene har formidlet at de er blitt mer bevisst eget hørselstap og egne strategier.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1000

Prosjektgjennomføring/Metode

Den mest sentrale metoden i utarbeidelsen av filmene var gjennomføringen av diverse workshops med 20 ungdommer med hørselstap. De deltok på workshops både hos HLF Utvikling as i Lier og på en workshop i lokalene til filmselskapet Magga og Anders i Oslo,som produserte filmene for oss. Gjennom workshopene satte ungdommene ord på alt fra egen identitet knyttet til hørsel til ulike strategier i hverdagen og formidling av hørselstapet til omgivelsene. Videre skisserte de en rekke ulike mulige scener og «locations» til filmene for å illustrere poengene sine. Dette ble så bearbeidet og konkretisert av filmselskapet, i nært samarbeid med ungdommene og prosjektmedarbeiderne, til de to lokasjonene «kjøretime» og «café» i filmen «Ung hørsel: Haakons dag». Erfaringsdelingen fra de seks ungdommene med nedsatt hørsel som vi møter i filmene bygger på arbeidet fra workshopene. De seks ungdommene hadde ikke manus. Sluttproduktet er likevel et resultat av arbeidet på workshopene gjennom både spørsmålene de får underveis av intervjuer samt filmselskapets klipping av en hel opptaksdag ned til ca 10 minutters film.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har etter vårt skjønn godt oppfylt resultatene vi beskrev i prosjektsøknaden ved en film av høy filmfaglig kvalitet som har blitt veldig godt mottatt. Ved dato for denne prosjektrapport (15. juni) har filmen økt trafikken til hørselspedagogene med ca. 7300 unike brukere i perioden siden publisering 25. mai (økt fra normalt ca. 400 til 7700 unike brukere). Annonsefilmen rettet mot ungdom på ulike sosiale medier ga 910 544 visninger (såkalte «impressions»: altså antall ganger annonsefilmen har vært på noens skjerm). Det er noe usikre tall pr. 15.06. for antall visninger av filmene i sin helhet. Antall visninger på youtube ligger på ca. 1000 totalt for filmene. Dette er enda ikke så høyt som vi skulle håpe men da filmene ble publisert så pass nær sommerfeieren er det først til høsten at de tas aktivt i bruk i kursvirksomhet. Det er først og fremst ved å være en inkludert del av kursene til målgruppen og fagpersoner at filmene vil bli brukt.

Oppsummering og videre planer

I prosjektet har vi produsert tre kortfilmer sammen med ungdom, fra manus til ferdige filmer. Vi har benyttet profesjonelt filmselskap; Magga og Anders, til å bearbeide manus og å produsere filmene, i nært samarbeid med ungdommen. Ved prosjektslutt blir filmene nå implementert for bruk av Statped, Hørselspedagogene, HLF med flere i ulike i kurs- og veiledningsaktiviteter om hørsel rettet mot ungdom, foresatte, lærere, PPT og andre fagpersoner. Filmene i Ung Hørsel-serien vil også brukes aktivt av Briskeby videregående skole i møte med elever og foresatte.

Prosjektleder

Per Otto R Dahl

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Slik hører jeg – en film om ungdom og hørsel
Organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as
Beløp Bevilget
2022: kr 513 000
Startdato
01.08.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet