Slik kan du identifisere fukt og mugg

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

NAAF driver en ukentlig rådgivningstjeneste på inneklima, som får alle typer henvendelser. En gjenganger er henvendelse fra privatpersoner som er bekymret for at de er utsatt for fukt og muggsopp i hjemmet. De mistenker at det er noe ved innemiljøet som gir dem helseplager – som hyppig forkjølelser, pustebesvær, forverret astma/allergi/eksem og/eller hodepine. Noen finner ikke ut av det, mens andre finner problemkilden, men vet ikke hva de skal gjøre videre. Fellesnevneren er behovet for praktisk veiledning for å identifisere og utbedre eventuelle fukt- og muggsoppkilder.

Målsetting for prosjektet

Prosjektets overordnede målsetninger er å hindre sykelighet og øke produktiviteten til beboere som er plaget av mugg og fukt i hjemmet sitt. Det tar også sikte på å forebygge helseplager som kan utvikle seg, dersom beboere oppholder seg i fukt- og muggsoppskadede rom over lengre tid.

Målgruppe

Private boligeiere og –leiere er de primære hovedmålgruppene til prosjektet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

26000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Først skal alle henvendelsene til NAAFs ukentlige inneklimarådgivning (per telefon, epost og Facebook) systematiseres ut fra tematikk og ulike problemstillinger, for å få en oversikt over de mest vanlige henvendelsene. På bakgrunn av dette kan vi utarbeide fukt- og muggsoppguiden for brukerne ut fra identifiserte tematiske områder og gjennomgangen i boligen av typiske fukt- og muggsoppkilder i ulike typer rom. Tiltakene som foreslås vil deles inn i tiltak man kan gjøre selv og tiltak som krever faglig bistand. Websiden må kvalitetssikres av fagpersoner og testes av brukere. Brukerne rekruttes via NAAFs medlemsblad, lokal/regionslag/regionssekretærer og rådgivningstjenesten. For at den endelige guiden skal bli mest mulig brukervennlig og være til hjelp også for de som ikke har enkel Internett-tilgang, skal det nettbaserte materiellet kunne lastes ned som PDF. Siste fase i prosjektet blir å markedsføre fukt- og muggsoppguiden til omverden. Vi skal utvikle et postkort som informerer kort om verktøyet. Dette postkortet skal sendes til alle landets NAV/bolig-kontorer (ca. 455), legekontor og helsestasjoner (ca. 2905), for å nå brukere på de tjenestearenaene de ferdes.

Fremdriftsplan for prosjektet

Kvartal 1: Tematisere og kartlegge eksisterende materiell Utvikle fukt- og muggsoppguiden for Internett Kvartal 2: Fortsette utvikling av fukt- og muggsoppguiden Kvalitetssikre, utteste og justere Kvartal 3: Realisere fukt- og muggsoppguiden i pdf- og nettversjon Kvartal 4: Markedsføre guiden og formidle erfaringene

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektets overordnede målsetninger var bidra til å redusere sykelighet og gi økt livskvalitet til beboere som er plaget av fukt og mugg i hjemmet ved å utarbeide en visuell informasjonsplattform og praktisk verktøy som de selv kan bruke. Det tar også sikte på å forebygge helseplager som kan utvikle seg dersom beboere oppholder seg i fukt- og muggsoppskadede rom over lengre tid. Målgruppe er boligeiere, beboere og leietakere. Bakgrunn for prosjektet var å gjøre noe informativt og praktisk med dette folkehelseproblemet. Folkehelseinstituttet sier at fukt og muggsoppskader er ansett som den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet. Rådgivningstjenesten til NAAF trengte en nettside som inneholder gjenkjennbare råd og tips slik at de som opplever fukt- og muggsopp-problemer kan få ideer til å påvirke bosituasjonen i eget hjem.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektet var etterlengtet, noe jeg merket jeg ved rådgivningen til personer som slet med fukt og muggsopp i boligen. Da prosjektet var kommet i gang ble også materiell oversendt personer som ringte rådgivningstjenesten. Det var nyttig for prosjektet å videreformidle verktøy i utviklingsfasen til personer som opplevde fukt og muggsopp eller var blitt syke grunnet fukt og muggsopp. Denne dialogen og uttestingen i utviklingsfasen var ikke planlagt, men var en verdifull ressurs til prosjektet som jeg tror har bidratt til å økt kvalitet og brukervennlighet. Media kontaktet NAAF flere ganger i 2018 om fukt og muggsopp-problematikk i boliger I 2018. Denne kontakten har bidratt til at prosjektet har nådd oppsatte mål. Av medier kan nevnes: Aftenposten, Dagsavisen, Adresseavisen, Hus og Bolig, Stavanger Aftenblad, NRK, DinSide og Newswire AS. Tilbakemelding fra Aftenposten var at saken om mugg og sopp på badet, ble en kjempesuksess i Aftenposten, med over 80.000 sidevisninger.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1500000

Prosjektgjennomføring/Metode

Spørsmål og svar gitt i rådgivningstjenesten ble gjennomgått og det ble utarbeidet en kjøreplan for gjennomføring av prosjektet. For nettsidene ble det utarbeidet manus med bilder, tekst og tips. Vi startet med ute, kikket på bygningen utvendig og vandret inn i boligens ulike etasjer og rom. Fukt og mugg er et vanskelig tema for de fleste så prosjektgruppa valgte å utarbeide elleve korte filmsnutter og fukt og muggsopp i boligen. Vi etablerte samarbeid med Folkehelseinstituttet, Mycoteam (som er ledende på innen dette området) og SINTEF Byggforsk om deltakelse i enkle informasjonsfilmer. Hver filmsnutt bestod av løsningsorientert dialog mellom to fagpersoner. Det var må å ikke bruke fremmedord. Prosjektleder og prosjektmedarbeider hadde arbeidsmøter i NAAFs lokaler og flere Skypemøter der vi arbeidet i samme dokument. SINTEF og Mycoteam stilte bilder til fri disposisjon. Nettside for prosjektet ble etablert, og hver side inneholder tekst, bilder med ulike fukt- muggsoppskader i boliger. Hvert tema ble avsluttet med løsningsorientert og tips. Linker til kvalitetssikrede veiledere og utvalgte blader i Byggforskserien der leserne kan hente mer informasjon ble også innarbeidet.

Resultater og resultatvurdering

Nettsiden fukt og muggsopp med filmer og brukervennlig verktøy for å gjøre noe med problemet er blitt godt mottatt av de som kontakter i rådgivningstjenesten. Tema har også vakt interesse i medier og organisasjoner. Fagstoff fra prosjektet har dannet grunnlag for flere artikler. I Aftenposten, Norges største papiravis har saken om mugg og sopp på badet, vært en kjempesuksess med over 80.000 sidevisninger. De inviterte NAAF til å lage oppfølgeren: Fra tak til kjeller. 5 områder i huset du bør passe på for å unngå fuktskader. Samarbeid med forskningsmiljøet har vært nyttig for prosjektet og forskningsinstitusjonen. Utsagn fra en SINTEF-blogg: Grep som jeg tror har bidratt til vellykket formidling, og rådgivningstjenesten til NAAF har sikret oss en «jording», vi har kunnet ta utgangspunkt i ekte spørsmål fra målgruppen, og teste ut veiledningsmateriell og sjekklister mot sluttbruker fortløpende. Samarbeid med NAAF gir oss mulighet til å designe og gjennomføre prosjekter som oppleves som n

Oppsummering og videre planer

I regi av Standard Norge er NAAF med på å utarbeide en ny standard for utbedring av vannskader. Sammen med SINTEF Byggforsk vil vi søke Extrastiftelsen om midler for å gjennomføre prosjekt «Vannskade uten helseskader». Rundt 60 000 vannskader rammer privatpersoner hvert år. Et ytterligere antall utbedres av profesjonelle uten at det tas hensyn til muggsoppvekst og andre forhold som kan gi helsebelastning. Dette kan påvirke inneklimaet i boligen lenge etter at vannet har tørket opp. En standard på dette området kan bidra til at færre får helseplager fordi arbeidet som utføres får økt kvalitet.

Prosjektleder

Kai Gustavsen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Slik kan du identifisere fukt og mugg
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 479 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet