SmartHørsel – digital hørselsrehabilitering

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Blant personer over 80 år regner man at 91% har nedsatt hørsel, for gruppen 65-79 er tallet 60%. Hørselsvansker legger begrensninger for kommunikasjon og sosial aktivitet. Eldre med hørselstap, som med alderen har fått redusert sine muligheter for selv å håndtere hørselshjelpemidler, trenger hjelp av pårørende eller helsepersonell til å administrere sine høreapparater. Det er ikke å forvente at disse har den nødvendige kunnskap. Pårørende og helsepersonell trenger lett tilgang til kunnskap om hørselshjelpemidler for å kunne bistå eldre med hørselsutfordringer

Målsetting for prosjektet

Prosjektet skal fremme mestring, livskvalitet og sosial deltakelse for eldre med nedsatt hørsel. Vi skal sikre tilrettelegging for gode kommunikasjonsmuligheter. Målet oppnås ved å gi pårørende og helsearbeidere lett tilgjengelig kunnskap om bruk og stell av høreapparater.

Målgruppe

Primærmålgruppen er eldre med nedsatt hørsel som benytter høreapparater og som grunnet følger av høy alder trenger hjelp til å administrere disse.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi skal produsere en applikasjon til smarttelefon for bruk og stell av høreapparat. Appen skal benyttes av pårørende og helsepersonell der de trenger rask og enkel tilgang til kunnskap om høreapparat, bruk og stell. Vi skal utforme innholdet til appen og produsere denne, teste på aktuelle brukere og til slutt distibuere informasjon om appen blant annet gjennom likepersonordningen i HLF samt annonsering i relevante medier.

Fremdriftsplan for prosjektet

Planleggingsfase 1.1.-30.4.2022 • Samarbeid etableres • Referansegruppe innspill • Planlegging innhold i app og flyer • Anbud om produksjon innhentes Gjennomføringsfase 1.5.-31.10.2022 • Produksjon av bilder, tekst og film • App produseres • Produksjon av flyer • Testing av materialet på brukere: likepersoner og ressursgruppe Sluttfase 1.12.-31.12.2022 • Annonsering • Evaluering av gjennomføring, plan for videreføring

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

SmartHørsel er en applikasjon for smarttelefon om bruk og stell av høreapparater. Ca. 91 % av eldre over 80 år har nedsatt hørsel og en stor andel av disse har høreapparater. Kunnskap om høreapparater er svært mangelfull blant helsearbeidere og pårørende slik at for eldre, som selv ikke lenger evner å håndtere apparatene, er risikoen stor for at apparatene ikke blir benyttet og den eldre blir dermed avskåret fra lyd og kommunikasjon. Dette er en kjent problemstilling i hørselsomsorgen. Appens målgruppe var i utgangspunktet helsearbeidere og pårørende, men ble i løpet av prosjektperioden utvidet til høreapparatbrukere, HLF likepersoner og andre som kan ha nytte av den. Mål for prosjektet var å utvikle appen SmartHørsel med effektmål om å hindre sosial isolasjon blant eldre med nedsatt hørsel.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har produsert, ferdigstilt og distribuert appen SmartHørsel. Prosjektmålet om å produsere en universelt utformet applikasjon til smarttelefon (en app) med veiledning og konkret instruksjon om bruk og stell av høreapparat er dermed nådd. Prosjektets effektmål om at eldre med nedsatt hørsel skal få hjelp av pårørende og helsearbeidere med bruk og stell av høreapparater for å hindre sosial isolasjon er vanskeligere å måle. Vi kan lese at appen er lastet ned ca. 2000 ganger siden publisering medio desember.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2000

Prosjektgjennomføring/Metode

Den opprinnelige prosjektplanen er fulgt gjennom hele prosjektperioden. I første periode (1.1.-30.4.2022) ble samarbeid etablert, innspill fra referansegruppe innhentet og innhold i app og flyer utarbeidet. Anbud om produksjon ble innhentet og samarbeidsparten valgt. I gjennomføringsfasen (1.5.-31.10.2022) produserte vi bilder, tekst og film og appen ble produsert. Også materiell for promotering ble produsert. Deretter betatesting for brukerrepresentanter, helsepersonell, likepersoner, leverandører og ressursgruppe, før appen ble ferdigstilt. I prosjektets sluttfase (1.12.-31.12.2022) ble appen presentert for leverandører og videre publisert ved annonsering m.m. Avslutningsvis har vi evaluert og lagt planer for videreføring.

Resultater og resultatvurdering

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra miljøer som ansees som betydningsfulle i hørselsomsorgen. Disse representerer leverandører, hørselsfaglige klinikker og miljøer og brukere. Vi vurderer at resultatet av prosjektet er i tråd med målsettingene og bidrar til å skape en bedre hverdag for landets hørselshemmede.

Oppsummering og videre planer

Vi vurderer at prosjektet har blitt svært vellykket, brukbart og nyttig for både primær -og sekundærmålgruppen.Prosjektet har stor verdi for videreføring og vil naturlig inngå som en av virksomhetens digitale ressurser i fremtiden. Vi vil søke å forbedre den i takt med behov og teknologisk utvikling.

Prosjektleder

Johanne Dahll Fossen

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
SmartHørsel – digital hørselsrehabilitering
Organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as
Beløp Bevilget
2022: kr 418 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring