Søkelys på bostedsløshet blant personer på Oslo S

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Sporet er Kirkens Bymisjons oppsøkende og tilstedeværende arbeid på Oslo S. Vi er åpent for alle, har fire faste ansatte og over 50 frivillige. Sporet ser primært etter og oppsøker de som ikke skal reise. Vår plassering kombinert med vår fagkompetanse gir oss unik innsikt i utfordringer mennesker vi møter har. Da ofte mennesker som befinner seg i sårbare situasjoner. Det kan være mennesker med dårlig psykisk helse eller med rusutfordringer, mennesker i livskrise, flyktninger, fattige tilreisende eller unge som trenger bistand. Vi erfarer at tematikken bostedsløshet ofte går igjen hos de vi møter. Mange trenger både akutt overnatting og et stabilt hjem. Å mangle et trygt sted å bo er en enorm kilde til stress og psykisk og fysisk uhelse. Å ikke få dekt basalbehovet søvn kan gjøre det svært vanskelig å ta tak i egen situasjon. Hvert fjerde år telles bostedsløse i Norge. Mange vi møter er en del av denne statistikken. Men vi antar at flere går under radaren, vi møter flere som ikke har kontakt med hjelpeapparatet. Med prosjektet vil vi kartlegge livssituasjoner og årsakene som ligger bak. Hvorfor oppholder mange seg på Oslo S? Har de ikke eller benytter de seg ikke av et bosted? Det er grunn til å tro at det er et gap mellom livssituasjoner folk står i og tilbudene som finnes.

Aktivitet/tiltak/metode

Sporet tilbyr samtaler, veiledning og informasjon om hjelpeapparatet. Vi bistår i enkeltsituasjoner og gjennom oppfølgingsarbeid over tid. Vi er i anskaffelse av nytt statistikk- og journalsystem og følger retningslinjer tilknyttet personvern (GDPR). I dette prosjektet skal vi: Kartlegge Med prosjektet skal vi kartlegge bostedsløshet blant de Sporet møter gjennom vinteren 2022/2023. Hvorfor er de ikke i kontakt med hjelpeapparatet? Hva gjør at kontakt med hjelpeapparatet kan være vanskelig? Vet de om tilbud eller finnes det ikke nok og tilpassede botilbud? Utarbeidelse av kartleggingsskjema, involvering og opplæring av frivillige vil foregå i oppstarten av prosjektet. Utarbeide rapport Med kartleggingen som grunnlag vil vi utarbeide rapport. Rapporten vil gi en oversikt over livssituasjoner, årsaker og behov. Den vil også inneholde løsningsforslag: Hva må til for at botilbud blir lettere å benytte? Hva kan Sporet bidra med i denne sammenheng? Vi antar også at gjeldene botilbud ikke er utfyllende – Hvordan bør nye akutte og permanente boligløsninger se ut? Arrangere fagseminar, påvirkning Rapporten vil lanseres på et seminar som setter søkelys på tematikken bostedsløshet. Her vil vi drøfte funnene med relevante politikere og aktører. Det er vanskelig å forutse respons på formidlingsarbeidet. Vi vil bruke vårt nettverk, involvere relevante politikere underveis og aktivt synliggjøre rapporten og fagseminaret. Evaluere Sporet legger stor vekt på brukermedvirkning. Vi vil evaluere ved bruk av kvalitative undersøkelser med deltagerne i kartleggingen og Sporets frivillige. Dette gjøres fortløpende og prosjektet justeres ut ifra tilbakemeldingene. Vi vil dokumentere respons fra politikere og aktører, og legge vekt på ansvarliggjøring og muligheter for endring. Målgruppen Alle Sporet er i kontakt med som av ulike grunner er bostedsløse, det er på vegne av de vi ønsker at endring skal skje. Med prosjektet vil vi engasjere relevante politikere og aktuelle aktører.

Antall deltakere

150

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Bostedsløshet er en av de mest ekstreme formene for sosial eksklusjon i samfunnet. Prosjektet vil skape større bevissthet og økt oppmerksomhet rundt tematikken, dens mange former og komplekse utfordringer. Større allmenn oppmerksomhet vil være med på å skape politisk press for endring. Færre bostedsløse vil på sikt skape mer likeverd i samfunnet, bidra til å utjevne fattigdom og redusere risikoen for utnyttelse. På kort sikt vil målgruppen oppleve seg forstått. Det kan gi håp om endring når en aktør tar tydelig stemme på vegne av en gruppe. På lang sikt håper vi at prosjektet vil bidra til at færre oppholder seg på Oslo S, at flere har en stabil bosituasjon. Egen bolig gir trygghet og bedre fysisk og psykisk helse. Å kunne disponere bolig, med mulighet til å dusje, vaske klær og hvile ordentlig, kan på sikt føre til at man kan ta tak i andre utfordringer som å skaffe seg jobb. Å være med på å avdekke og være en aktiv aktør som setter tematikken hjemløshet på agendaen vil skape engasjement og motivasjon for Sporets frivillige og ansatte. Prosjektet vil gi oss mulighet og kapasitet til å jobbe aktivt med politisk påvirkning som på lang sikt kan bidra til at alle får en reell mulighet til å sove trygt inne. Prosjektet vil gi oss mulighet til å ta en aktiv rolle på fagfeltet og legge til rette for samarbeid med andre relevante aktører som er opptatt av å sikre gode botilbud for mennesker i utsatte situasjoner. Prosjektet vil gjøre at vi står sterkere sammen gjennom erfaringsutveksling og faglig samarbeid og i felles påvirkningsarbeid. Prosjektet kan også føre til at Sporet etablerer sterkere samarbeid med andre aktører som gjør at vi sammen kan tilgjengeliggjøre de tilbudene som finnes.

Plan for gjennomføring

Oppstart prosjekt medio november 2022-Desember 2022 – Ansvarlig: Prosjektleder Sette prosjektgruppa, ansvarsavklaring. Planlegge kartlegging, utvikle kartleggingsskjema. Involvering og informasjon ansatte og frivillige. Ansette ekstravakt Kartlegging Desember 2022-Februar 2023 – Ansvarlig: prosjektgruppe og frivillige Kartlegging, samtaler og oppfølging av gjester Oppsøkende arbeid på stasjonen Observere hva som skjer når stasjonen åpner kl 3.45, mange kommer inn for å sove Registrere, dokumentere og utarbeide statistikk Utarbeide rapport og utvikle løsningsforslag Mars 2023 -August 2023 – Ansvarlig Prosjektleder Bearbeide kartleggingen, systematisere behovene Utrede relevant rammeverk og argumentasjon Innspillsmøter med aktuelle aktører og politikere På bakgrunn av kartleggingen: utvikle løsningsforslag og aktuelle tiltak Ferdigstillelse, design og trykk av rapport Fagseminar, lansering av rapport August 2023-November 2023 – Ansvarlig Prosjektleder Samarbeid med aktuelle aktører Utarbeide faglig innhold seminar Nettverksbygging, invitere bredt til seminaret Gjennomføre fagseminar i november Dokumentere respons og følge opp initiativ og forpliktelser Evaluering – fortløpende og desember 2023, Ansvarlig Prosjektleder Dokumentere og samle alle kvalitative undersøkelser. Dokumentere, samle respons og virkning av formidlingsarbeidet. Analysere evalueringene. Evaluere arbeidsprosesser i prosjektgruppen. Sluttrapport for prosjektet.

Prosjektleder

Marte Borkenhagen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Søkelys på bostedsløshet blant personer på Oslo S
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2022: kr 41 000, 2023: kr 359 000
Startdato
25.11.2022
Sluttdato
01.04.2024
Status
Under gjennomføring