Sømløs reise og deltakelse for unge og eldre

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Øvre Eiker idrettsråd er et ulønnet idrettsråd i Øvre Eiker kommune. Idrettsrådet jobber som mellom ledd og stimulator for nye og etablerte samarbeid og aktiviteter for barn og unge, flyktninger, voksne og pensjonister. Øvre Eiker idrettsråd jobber tett med kommunens tjenester innen NAV, Barnevern og familiesenter gjennom kommunens frivillighets koordinator for å inkludere og øke deltakelsen blant sårbare grupper som : lav inntektsfamilier, flyktninger, barn eller familier som trenger bistand fra gjennom barnevernet, deltakere innunder kommunens familiesenter og deltakere i NAV. Videre jobber rådet i dialog med kommunens lavterskeltilbud for psykisk helse ” Ung Arena”. Øvre Eiker idrettsråd har jevnlig dialog med kommunens eldreråd og ungdomsråd og rådet for funksjonshemmede. De siste to årene har idrettsrådet fått i gang tilbud som all idrett for voksne, fallteknikk kurs for eldre, sommerskole for barn og unge i samarbeid med 4 breddeklubber, etablering av samarbeid og økt e-sport satsing samt inkludering av norskundervisning i sommerskolen for voksne ukrainere sommeren 2022. Øvre Eiker idrettsråd mottok gullvaffelen fra Viken idrettskrets for sitt arbeid og utvidede samfunnsansvar juni 2022. Prosjektets bakgrunn vil gi betydelig økt folkehelsegevinst fysisk og mentalt.

Aktivitet/tiltak/metode

Eksisterende tilbud /aktiviteter som eksisterer og inngår i dette prosjektet: Energitanken (allidrett for ungdom) Allidrett for 60+, ( støttet av DAM) Fallteknikk kurs for eldre ( støttet av DAM) E -sport med fysisk aktivitet, Lavterskel skytetrening med skytterklubb. Logistikk løsning med lokal frivillighets korps der vi inkluderer voksne frivillige inn i prosjektet med nødvendig kompetanse på transport og skolering. Målgruppen: barn og ungdom som i sårbare grupper som ønsker mer aktivitet og hindres av transport eller ressurser til kjøring, Eldre 60+ som hindres i deltakelse grunnet logistikk utfordringer, økonomi eller fysiske hindre for å komme dit selv. Eldre ressurser som har ønsket kompetanse og ønsker å være med i frivillig korpset for å bidra med transportkjøring, rutelogistikk etc. Måloppnåelse: Økt antall nye deltakere inn i de eksisterende aktivitetstilbudene fra medlemsklubbene med rapport fra klubbene. Registrert antall turer og brukere av logistikk tilbudet. Utvikling av eldre frivillige som ønsker å være med som prosjekt frivillig til logistikk tilbudet og samfunnets betydning for opprettelse av møteplass med hovedvekt på eldre menn med sterkt nytte verdi med egne ressurser. TILLEGGSOPPNÅELSE: Økt mulighet for frivilligkorpset til å benytte økte ” inntekter” tilbake til ivaretakelse av egne tilbud for eldre hjemmeboende og beboere på kommunens eldresenter. Sikkerhet: Eksisterende fysiske aktiviteter har fullforsikring av sine deltakere gjennom aktivitetsavgift. Logistikk løsning har forsikring som ivaretar passasjer og frivillige sjåfører i prosjektet. Sjåfører gjennomgår skolering for å være frivillige inn i løsningen. Påmelding til tjenesten: Det opprettes digital påmelding for transporten som ligger innenfor GDPR regelverket og ivaretar dette for arrangør, deltaker og pårørende. Utfordringer: Små utfordringer oppstarten av tjenesten i et nytt trepart samarbeid med søker, kommune og frivilligkorpset på forventings og forankret ansvarsfordeling.

Antall deltakere

2000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Deltakere: Prosjektet vil senke terskelen til økt deltakelse på et bredt utvalg av eksisterende lavterskel tilbud innen ulike idrettstilbud som krever minimal forhåndskunnskap uten ekstra kostnad og etablere et bærekraftig transport tilbud som det i dag ikke finnes. Lang sikt: Økt varig deltakelse i organisert aktivitet og uformelle sosiale møteplasser der alle kan finne sin plass. Målgruppen: Tilbudet vil øke inkluderingen av deltakere i eksisterende tilbud og være inkluderende for målgruppen som i dag står utenfor. Prosjektet vil løse ” hovedårsaken som meldes fra ungdomsråd og eldreråd som hinder for deltakelse i tilbud og aktiviteter. Målgruppen vil skape relasjoner og nye bekjentskap på tvers av alder og samfunnslag i kommunen. Lang sikt: Styrke folkehelsen i kommunen ved økt aktivitet og styrking av folkehelse arbeidet for å motvirke psykisk helse på tvers av generasjoner i målgruppen. Befolkningen/Samfunnet: Prosjektet vil gi økt frivillig deltakelse og tilhørighet for en gruppe som ønsker å bidra inn men i dag står utenfor med riktig kompetanse og ressurser. Vi har økt tilflytting til kommunen vår og en økende befolkning som i dag ønsker å bidra inn, men ikke finner sin plass. Prosjektet vil gi en unik effekt ved at prosjekteier samarbeider med et god etablerte og eksisterende frivilligkorps for kommunens eldre innbyggere slik at menneskelige ressurser har god felles utnyttelse og det økonomiske grunnlaget i prosjektet blir brukt to ganger. En gang inn i prosjektet Sømløs Reise for unge og eldre OG en gang til inn i tilbud og aktiviteter for hjemmeboende eldre og pasienter på kommunens dag og eldresenter for turer og sosial omgang. Samfunnet: Hindre ensomhet og utenforskap bredt i befolkningen.

Plan for gjennomføring

Utvikling av tiltaket: Øvre Eiker idrettsråd har forankret et god dialog med kommune og frivillighetskorpset . Idrettsrådet vil drive prosjektet framover med de eksisterende medlemmene, kommunen og frivillighetskorpset som eget prosjekt og forankre god framdrift, ivaretakelse av medvirkning og ivareta trygghet og brukeropplevelser for de involverte for å sikre god effektoppnåelse. Det er allerede forenlige skisser på hvordan dette skal driftes i praksis. (Øvre Eiker idrettsråd er hovedansvarlig for utviklingen med støttepartnere i Øvre Eiker kommune og frivillighetskorpset) Rekruttering av deltakere: Deltakere inn i eksisterende tiltak skjer ute i klubbene gjennom deres flater samt kommunens familiesenter, barnevern, NAV og kommunens lavterskel tilbud for unge ” Ung Arena) Informasjon hos kommunens pensjonistforeninger. Rekruttering av frivillige logistikk behov rekrutteres gjennom frivillighetskorpset og gjennom brukere av kommunens frivillighets sentral samt andre uformelle møteplasser i kommunen. Gjennomføring av aktiviteter: Gjennomføre en piloteringsfaste før fullskala gjennomføring. Tett og god dialog med strategiske samarbeidspartnere gjennom korte oppsummeringsmøter gjennom prosjektperioden. Lydhøre på brukeropplevelser gjennom prosjektperioden. Rapportering på antall brukere av tjenesten hvert kvartal. Økt andel brukere av eksisterende tilbud gjennom medlemsrapportering og oppmøterapportering fra medlemmene gjennom rapportering på medlemstall og korte skriftlige besvarelser på utviklingen av deres tilbud hvert halvår gjennom perioden. Rapportskriving: Øvre Eiker idrettsråd er ansvarlig for rapport skriving av prosjektet.

Prosjektleder

Hanne Lyngaas

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sømløs reise og deltakelse for unge og eldre
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 220 000, 2024: kr 150 000
Startdato
10.01.2023
Sluttdato
20.06.2024
Status
Under gjennomføring