Sommerleir for unge pårørende

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Ved å arrangere en sommerleir ønsker vi å gi et tilbud til en målgruppe som relativt sett ikke har like mange tilbud som sykdomsrammede ofte har. Inspirasjon til prosjektet kommer fra en undersøkelse Ung Kreft gjennomførte våren 2016 hos brukerne av sitt tilbud «Ung Pårørende». Dette er et gratis samlingsbasert samtale- og aktivitetstilbud til unge pårørende til kreftrammede mellom 15-35 år. Resultatene styrker vår oppfattelse av pårørendetilbud som et viktig og nyttig virkemiddel for målgruppen, og likepersonsaspektet vektlegges av flere.

Målsetting for prosjektet

1. Bidra til at målgruppen får bearbeidet erfaringer og finner fornyet styrke i sin situasjon 2. Etablere en arena for målgruppen som åpner for møte med andre med liknende erfaringer

Målgruppe

Målgruppen er unge pårørende til kreftrammede mellom 15-35 år. Både pårørende til avdøde og pårørende til overlevende er i målgruppen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

40

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Utforming av innhold og metode skal gjenspeile målsettingen med sommerleiren. Ved valg av metode er vårt mål å øke kunnskap om hvordan langvarig krise, stress og sorg påvirker unge mennesker og å tilrettelegge for gjensidig støtte og anerkjennelse fra andre i samme situasjon. Sosialt innhold Den felles sosiale rammen rundt sommerleiren skal være limet som fremmer inkludering, tilhørighet og samhandling. Måltid og utvalgte faste fellesaktiviteter vil gjøres med alle samlet og gjennom dette tilrettelegge for et godt sosialt samhold. Samtidig ønsker vi variasjon i type aktiviteter for å tilby reelle valgmuligheter ift preferanser Faglig innhold Her planlegger vi et intervensjonsprogram som vektlegger foredrag, gruppesamtaler og likemannstøtte basert på beste praksis innen krise, traume og sorgteori. Samtalegruppene vil ta utgangspunkt i tema fra plenumsforedrag. Foredragene vil handle om vanlige krise- og traumereaksjoner, mestring av langvarig stress og uvisshet, samt hvordan alvorlig sykdom påvirker familiesamspill, utdannelse og jobb. I samtalegruppene får de unge reflektere rundt sine egne tanker, følelser og erfaringer med andre i samme situasjon.

Fremdriftsplan for prosjektet

Sommerleiren er planlagt før skolestart i august 2019 med 5 dagers varighet. De frivillige er spydspissen som gjør dette mulig, sammen med fagpersoner som bidrar inn med tilrettelegging av det faglige programmet og med faglige ekspertise. Alle som deltar i sommerleiren; de pårørende, likepersoner og fagpersoner vil bli involvert i evaluering av sommerleiren.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Vårt ønske var at sommerleiren skulle bidra til bedre «psykisk helse» blant ungdom som er pårørende eller har mistet nære i kreft. Dette gjennom tre målsettinger: 1. Bidra til at målgruppen får bearbeidet erfaringer og finner fornyet styrke i sin situasjon. 2. Bidra i prosessen med å bearbeide sorg, savn og dårlig samvittighet. 3. Etablere en arena for målgruppen som åpner for møte med andre med liknende erfaringer. Målgruppen er unge pårørende mellom 15-35 år. Både pårørende til avdøde og pårørende til overlevende er i målgruppen. Ung Kreft ønsket å arrangere en sommerleir for unge pårørende til kreftrammede mellom 15-35 år sommeren 2019. Ved å arrangere en sommerleir ønsket vi å gi et tilbud til en målgruppe som relativt sett ikke har like mange tilbud som sykdomsrammede ofte har. Sommerleiren skulle være et tilbud uavhengig av geografisk tilhørighet, og imøtekomme behov som Ung Kreft har kartlagt blant målgruppen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Ut i fra de målene vi hadde satt ser vi på dette som et vellykket prosjekt. Ut i fra evaluering internt og fra deltagerne ser vi på det som vellykket, og at behovet hos våre deltakere har blitt dekket. Vi ønsket å få til en større faglig evaluering etter oppholdet, men vi så på dette som vanskelig praktisk og hadde mangel på riktige verktøy å bruke for å få denne prosessen god og riktig. Likevel føler vi at de tilbakemeldingene vi har fått viser at vi har dekket et udekket behov, og gitt en støtte og en erfaringsplattform til en målgruppe som ellers ikke ville hatt det.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

30

Prosjektgjennomføring/Metode

Ellen Claussen og Marie Gravråk samarbeidet godt fra desember 2018/januar 2019 rundt planleggingen av leiren. Ellen sto for den faglige delen. Marie sto for koordinering og planlegging med leirsted og deltagerne. Vi fikk også med oss frivillige fra Ung Kreft sitt eksisterende tilbud Ung pårørende. Det ble 5 herlige dager på Sørmarka Konferansehotell med 23 deltagere. Det var et variert opplegg med mye aktivitet hver dag. Det var en god variasjon i felles samlinger, mindre gruppesamtaler, store og små aktiviteter, og flere en-til-en samtaler. VI opplevde at deltagerne fikk en trygghet hos de ansvarlige og frivillige, men også hos hverandre. På mange områder så vi det som positivt med variasjon i deltagere både når det gjelder alder, kjønn og pårørendesituasjon, men så det også som en utfordring i visse stunder. Selv om dette var noe utfordrende under leiren lærte vi mye av det, og ser på oss som bedre forberedt til senere gjennomføringer. Etter gjennomføring av leiren har ansvarlig sendt ut evalueringsskjema, samt opprettet en felles facebookgruppe for alle deltagere slik at de kan holde kontakten etter leiren.

Resultater og resultatvurdering

Ut ifra målsettingen vi hadde satt for sommerleiren har vi oppnådd de resultatene vi ønsket. Ved å evaluere sommerleiren godt mellom de som var ansvarlige og evaluering fra deltagerne har vi helt klart bidratt til at målgruppen har fått bearbeidet sine erfaringer og fått fornyet styrke i sin situasjon. VI har også etablert en arena hvor de kan møte personer i lignende situasjon og holde kontakten også etter leiren. Vi tror mange av deltagerne var noe usikre på hva de kunne forvente av leiren. Det er et nytt tilbud som ikke er kjent. Vi mener vi har hjulpet mange personer som ikke ville hatt et tilbud uten denne leiren. Da ville de ikke kunne gått igjennom de prosessene de har gjort i en trygg ramme hos oss.

Oppsummering og videre planer

Vi ser tilbake på en veldig vellykket leir for både ansvarlige og deltagere. Vi har lært mye gjennom både planleggings- og gjennomføringsprosessen. Vi har i løpet av leiren fått bekreftet det vi allerede har vist at unge pårørende trenger et bedre tilbud, og at de sitter med mange utfordringer på lik måte som den som er kreftrammet. Derfor ønsker vi å arrangere sommersamling i 2020 også, og fremover om vi får finansiering til det. Vi har fortsatt den gode kontakten med Ellen Claussen, slik at vi kan forsikre oss om et godt fagligtilbud også videre.

Prosjektleder

Marie Otterbeck Gravråk

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Sommerleir for unge pårørende
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2019: kr 424 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
13.12.2019
Status
Under gjennomføring