Sosial og aktiv fritid

Søknadssammendrag

Mennesker med psykiske helseutfordringer faller ofte utenfor viktige samfunnarenaer. De isolerer seg, fullfører ikke utdanningen og står utenfor arbeidslivet. Dette har store virkninger for samfunnet, men kan også ha betydelige konsekvenser for individet. Under covid-19 epidemien vil mennesker med psykiske lidelser kunne isolere seg ytterligere, oppleve forverret tilstand og ha økt behov for hjelp og bistand.

Stiftelsen Fontenehuset Trondheim er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker med psykiske helseutfordringer. Vi tilbyr arbeidsrettet rehabilitering og tilrettelegger for overgang til studie eller ordinært arbeid. Tilbudet er åpent alle hverdager i ordinær arbeidstid.

Prosjektet «sosial og aktiv fritid» er et supplement til det eksisterende tilbudet og skal bidra til å hjelpe mennesker i målgruppen til økt fysisk og sosial aktivitet på fritiden, i en hverdag preget av covid-19. Prosjektet skal foregå i et trygt miljø hvor deltagelse ikke begrenses av betalingsevne. Det overordnet målet med prosjektet er økt livskvalitet i form av mindre isolasjon og utenforskap under epidemien. Delmål er at medlemmene skal bli mer aktive, gjenoppta kontakten med andre, etablere nye relasjoner, tilegne seg sosiale ferdigheter, utfordre seg selv og få økt mestringsfølelse.

Prosjektperioden er ti måneder (09.2020-06.2021) og består av en ukentlig aktivitet etter arbeidstid, samt fire helgeutflukter med overnatting. Det skal investeres i turutstyr som skal lånes ut til medlemmer, under og etter prosjektperioden. Prosjektet er brukerstyrt og skal organiseres av medlemmer og ansatte i fellesskap. Fontenehuset samarbeider med kommune- og spesialhelsetjenesten, NAV og andre frivillige organisasjoner for å rekruttere nye medlemmer.

Det forventes at prosjektet «sosial og aktiv fritid» vil bidra på en positiv måte i rekrutteringsarbeidet. Prosjektet er viktig for å redusere ensomhet og bedre den psykiske helsen til målgruppen under epidemien, og det planlegges for en videreføring av tiltaket etter endt prosjektperiode.

Prosjektleder

Berit Doseth

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Sosial og aktiv fritid
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
Kr 290.000
Startdato
18.08.2020