Sosial støtte og psykisk helse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Mange brukarar av psykiske helsetenester slit med samansatte problemstillingar. Personar som erfarar psykiske problem over tid har ofte fleire sosiale problem. Til dømes er dårleg økonomi, lite sosialt nettverk, og einsemd nokre av problema som går igjen. Forsking viser at psykiske problem som depresjon og angst aukar i tråd med mindre sosial støtte. Sosial tilhørighet, og det å motta sosial støtte i form av venskap, praktisk støtte, informasjon og kjærleik veit vi er grunnleggande menneskelege behov. Denne studien vil undersøke kva som kan fremme og hemme sosial støtte i kommunal praksis, samt utforske sosial støtte i to ulike kontekstar, der dei sosioøkonomiske skilnadane er dokumentert store. Psykisk helseteneste hjå to bydelar i Oslo utgjer forskningskonteksten. Studiens hovedmål er å utforske kva som fremmar og hemmar sosial støtte i kommunal psykisk helseteneste. Erfaringar med dette frå brukarar, ansatte og frivillege vil legge grunnlaget for den forskningsbaserte kunnskapen. I tilegg vil ein sjå om det er statistiske skilnadar når det kjem til grad av sosial støtte brukarane av tenestane har i dei to ulike bydelane. Den forskningsbaserte kunnskapen som blir utvikla gjennom dette prosjektet kan bidra til å utvikle tenestene, i form av auka kunnskap om korleis ein kan legge til rette for sosial støtte i praksis, samt identifsere hinder for sosial støtte. Studien har inkludert personar som har eigenerfaring med psykiske helsevanskar frå starten av; frå utvikling av tema og forskingsspørsmål, og til integrering av erfaringskompetanse vidare i prosjektet, gjennom blant anna eigen medforskar med eigenerfaring. Studien er forankra i eit samarbeid mellom Høgskulen i Søraust-Noreg, Mental helse, Oslo kommune, Universitetet i Stockholm og Yale University. Forskingsprosjektet blir gjennomført som eit tre-årig Ph.d.-prosjekt med oppstart januar 2018 og avslutning desember 2020.

Prosjektleder/forsker

Knut Ivar Bjørlykhaug

Hovedveileder

Bengt Karlsson

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Sosial støtte og psykisk helse
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Beløp Bevilget
2018, 2019, 2020
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
08.11.2021
Status
Avsluttet