Sosiale treff med fokus på brannsikkerhet for hjemmeboende eldre – Møre&Romsdal

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Jeg har opplevd brann på kjøkkenet en gang, men det gikk jo bra da (Arne, 98 år Melhus). Prosjektet retter seg mot eldre hjemmeboende innbyggere i Møre og Romsdal. Eldre hjemmeboende er spesielt utsatt for både dødsbranner og sosial isolasjon og ensomhet, og Trygghetstreff – er en sosial møteplass med fokus på brannsikkerhet. Sanitetskvinnene jobber for trygge lokalsamfunn og samarbeider med kommuner og brannvesen om Trygghetstreff. De fleste av oss vet at det er viktig å ha brannvarslingsutstyr hjemme og at det er viktig å varsle 110 når det brenner, men samtidig omkommer rundt 60 personer i brann hvert år (DSB, 2023), og eldre er overrepresentert. Vi har gjort oss noen erfaringer gjennom tidligere Trygghetstreff at det er viktig å se utstyr, løfte på og få lov til å bruke utstyr. En eldre kvinne i Levanger sa etter å ha prøvd brannslokkingsapparat for første gang; «jeg fikk det jo til jo!» I 2021 fikk vi midler fra Stiftelsen DAM til et pilotprosjekt på Romerike for trygghetstreff for risikoutsatte grupper i samarbeid med brannvesenet. Dette har vært en stor suksess i flere andre fylker, og det er stor interesse nasjonalt. Vi ser også at når fylkene får oppstartstøtte, så følger de opp på egen hånd i etterkant.

Aktivitet/tiltak/metode

Med et økende antall eldre hjemmeboende er det viktig med trygge bomiljø. Dette prosjektet handler om seks Trygghetstreff i Møre og Romsdal, og er basert på erfaringer fra andre fylker. Et Trygghetstreff er et lokalt sosialt arrangement med fokus på brannsikkerhet for eldre hjemmeboende. Frivillige er viktige samtalepartnere for gjestene underveis, og det gis brannforebyggende informasjon og praktisk demonstrasjon av brannvesenet. Grunntanken ved Trygghetstreff har vært samarbeid; mellom brannvesen, men også hjemmetjenesten, ergoterapitjenesten, hjelpemiddelsentral, eltilsyn m.m. Noen kommuner har innført forebyggende hjemmebesøk for å oppfylle ansvaret for det forebyggende helse- og omsorgsarbeidet, og bidra til økt mestring i eget liv. Et hjemmebesøk kan blant annet omhandle brannforebygging, og i Helsedirektoratets veileder oppfordres det til samarbeid med frivillig sektor. Dette prosjektet er et godt trepartssamarbeid for å gi bedre utnyttelse av ressurser og kompetanse, ved at forebyggende enhet i kommunen og brannvesen kunne nå større grupper av eldre i en førstekontakt, som de deretter følge opp individuelt senere ved ønske og behov. Prosjektet har fokus på risikoutsatte isolerte eldre i seks kommuner i Møre og Romsdal, og mange av innbyggerne er over 67 år og mottar hjemmebaserte tjenester. Brannvesenet har tett samarbeid med sine eierkommuner, og vil sammen med lederne for helse og omsorg rekruttere gjester/eldre, og frivillige i sanitetsforeningene invitere dagsentrene, pensjonistforeninger og andre organisasjoner. Målgruppen nås gjennom ulike kanaler som f.eks. Facebook, nyhetsbrev, regionale og lokale tillitsvalgte. N.K.S og Brann- og redningsetaten har gode rutiner for å ivareta personvernhensyn og GDPR. Nasjonal prosjektleder vil samle inn data fra alle lokale frivillige, og i tillegg skal vi gjennomføre evalueringer i etterkant av arrangementene og i møtene når arbeidsgruppen samles, og dette vil inngå i sluttrapporten.

Antall deltakere

350

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Dette prosjektet vil føre til at både N.K.S. og Brann- og redningsetaten og kommunen vil kunne nå ut til langt flere sårbare eldre enn ellers. I dette prosjektet ønsker vi å nå personer i kommunale boliger og de som mottar hjemmetjenester, og de som i dag ikke mottar offentlige tjenester, og på mange måter “går under radaren”. På kort sikt vil det føre til et sosialt arrangement som brukergruppen kan glede seg til, og at vi kommer risikogruppene «i tale». På lang sikt vil det forhåpentligvis ha god brannforebyggende effekt. På systemnivå, ser vi allerede at tidligere prosjekt har ført til nye samarbeidsmuligheter, nye arenaer for nettverksbygging og læringsmuligheter for kommunene der vi allerede er i gang. For N.K.S. og brannvesenet er dette forhåpentligvis starten på et godt samarbeid som videreføres etter prosjektslutt, og vi tror på en positiv effekt fordi det vil kunne føre til god og samfunnsnyttig bruk av ressurser og frivillighet. Forebyggende arbeid mot risikoutsatte grupper er et meget viktig satsningsområde.

Plan for gjennomføring

Prosjektleder hos N.K.S. er ansvarlig for å følge tidsplan, budsjett og gjennomføre aktivitetene som er beskrevet i milepælplanen. Prosjektleder rapporterer regelmessig til prosjekteier, som er avdelingsleder i N.K.S. Prosjektleder har også ansvar for å koordinere arbeidet, sammen med fylkesleder og lederne i de seks kommunene. Brannvesenet har også ansvar for kontakt og koordinering internt ved den enkelte brannstasjon. Det vil være møter med prosjektgruppen regelmessig, minst kvartalsvis. De regionale arbeidsgruppene er allerede etablert, så vi ønsker så fort som mulig å ha oppstartsmøte for å starte planleggingen av Trygghetstreffene. Da vil dato/tid/sted settes, og det vil være klart for praktisk planlegging av treffene, å jobbe med å rekruttere deltakere, samarbeid med kommunene og bestilling av utstyr. Lokal koordinator oppdaterer prosjektleder jevnlig gjennom møter i arbeidsgruppen og rapporterer etter gjennomførte treff. Prosjektleder sammenfatter resultatene og har ansvar både for økonomistyring og den endelige sluttrapporten.

Prosjektleder

Birte Skjelten

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sosiale treff med fokus på brannsikkerhet for hjemmeboende eldre – Møre&Romsdal
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
31.05.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring