Spill sunt – Ungdom og gaming

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi blir kontaktet av fortvilte foreldre, skoler og hj.app som opplever at ungd mister viktige relasjoner og muligheter i livet pga dataspill. Mange ungd beveger seg i grenseland mellom givende og problematisk dataspilling. Utfordringene kan komme snikende og gjøre seg gjeldende gjennom familiekonflikter, ustabilt oppmøte på skolen, uro etc. Det er viktig at skoler og hj.app har kunnskap om dataspill, og at man kan yte god hjelp slik at ikke dette går ut over ungdommens framtid. Vi trenger gode arenaer for samarbeid mellom spes.helsetjeneste og bydeler ifht ungdom og spillavhengighet.

Målsetting for prosjektet

– Gi kunnskap til foreldre, skoler og andre som møter ungd i bydeler om problematisk dataspilling – Tilby behandling for ungd/fam som strever med problematisk dataspilling. Vi ønsker å øke deres livskvalitet ved å sikre sosiale relasjoner og hindre frafall fra skole. (30-40 nås direkte)

Målgruppe

-Ungdommer på vgs (primærmålgruppe) – Foreldre – Ansatte i vgs og bydeler som kommer i kontakt med ungdommer med risikospilling

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

250

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

– 1 ansatt prosjektleder/terapeut (p/t) i 2 år som blir knyttet til Blå Kors Poliklinikk – 1 ansatt i 20% stilling som fam.terapeut knyttet til vårt familieteam – klinikksjef i BKP blir leder for p/t som ansettes – Det opprettes referansegruppe -Opprette kontakt med 1-2 bydeler og 1-2 vgs. Inngå dialog. Finne gode arenaer og samarbeidsformer med skoler/bydeler. Der vi får kunnskap om ungdom, og de om spillavhengighet. Det hjelper ikke med håndbøker og skrifltig info.materiell dersom ikke kompetanse og kunnskap overføres på en god måte: kurs, veiledning, samtaler. – Følge opp 10 ung/familier direkte til enhver tid. Mål om å nå 30-40 ungd/fam direkte (og mange hundre indirekte) -opplegget blir ind.tilrettelagt for hver enkelt ungd. Jobbe opp mot skoler og fritidsaktiviteter samt inneha et helhetlig fokus på psykisk helse, søvnhygiene og kosthold. Helhetlig tilnærming og nettverksjobbing. Fokus på familieterapi. Nyttiggjøre seg samtaleguiden for unge spillere (utviklet av Korus Øst) og manual utviklet av Blå Kors Borgestadklinikken når det gjelder behandling av ungd med slik problematikk. MI (motiverende intervju)

Fremdriftsplan for prosjektet

Ansettelse innen feb18 Etablere referansegruppe feb18 Innhenting av kompetanse/finne skole/bydeler å samarbeide med innen april18 Finne ungd/fam innen mai18 Starte oppfølging av dissse ungd/fam (over tid) aug18-des19 Utarbeide info.materiell i samråd med skoler/bydeler des18 Systematisk informasjonsarbeid og opplæring og samarbeid med skoler/bydeler jan19-des19

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

1. Rekruttere og behandle ungdom og deres familier som strever med problematisk dataspilling. Vi ønsket å øke livskvalitet ved å sikre sosiale relasjoner og hindre frafall fra skole. 2. Øke kunnskapen om problematisk spilling ved å spre denne til familier/foreldre, skoler og andre som møter ungdommer som står i risiko for å falle utenfor i det virkelige livet. Utvikle felles arenaer med spesialisthelsetjenesten og bydeler/skoler for kompetanseutveksling. 3. Utvikle informasjonsmateriell tilpasset til bydeler og skoler som formidler kunnskap om dataspill og problemspilling.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

De kvantitative og kvalitative tilbakemeldingene vi har fått tyder på at vi i stor grad har fått til å etablere et hjelpetilbud som bidrar til å forebygge ytterligere belastninger og skjevutvikling hos ungdom med problematisk dataspilling og deres familier. Vi har etablert møtearenaer og spredt kompetanse til flere skoler i Oslo og til andre ansatte i helsetjenester og fått tilbakemeldinger på at dette fyller et kompetansehull og behov hos både foreldre, lærere og ansatte i helsetjenestene. Vi har produsert informasjonssakene i mediene, bidratt til filmer og podcast (en siste filmsnutt er under produksjon og ferdigstilles snart). Dette blir liggende åpent tilgjengelig for alle videre. Kurspresentasjonene blir oppbevart hos Blå Kors Poliklinikk og kan benyttes til kompetansespredning videre. Til slutt er det vedlagt rapport tenkt som inspirasjon til videre arbeid med ungdom med problematisk dataspilling og deres familier.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

34

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble gjennomført fra 2018 til 2020. I løpet av de første månedene etablerte vi et hjelpetiltak med tilbud om individualsamtaler til ungdom mellom 16-20 år, foreldreveiledning og familieterapi. Dette tilbudet har vi opprettholdt gjennom hele prosjektperioden. Behandlingen har blitt tilpasset etter behovet til ungdommene og deres familier og de kliniske erfaringene vi har gjort oss. Vi har etablert møtearenaer med videregående skoler, helsestasjoner og bydelstiltak i Oslo for å synliggjøre hjelpetiltaket og bidra til økt kompetanse hos de som møter ungdom i det daglige. Videre har en andel av arbeidet vært undervisning for lærere og behandlere som møter ungdom og kunnskapsspredning rettet mot foreldre og ungdom gjennom informasjonssaker, podcast, paneldebatter og film. Mot slutten av 2020 er det planlagt produksjon av en filmsnutt som synliggjør kompetansen på problematisk dataspilling i Blå Kors. Denne vil produseres av Leidar og er et samarbeidsprosjekt mellom Blå Kors Poliklinikk og forebyggingsavdelingen ved Blå Kors Norge og vil bidra til å videreføre/ivareta spill sunt som kompetanse i Blå Kors.

Resultater og resultatvurdering

Til sammen har 15 ungdommer og 19 foreldre mottatt hjelp i Spill Sunt. Vi har evaluert hjelpetilbudet ved hjelp av evalueringsskjema og tilbakemeldinger i klinisk samtale. Tilbakemeldingene vi har fått tyder på at vi i stor grad har fått til å etablere et hjelpetilbud som bidrar til å forebygge ytterligere belastninger og skjevutvikling hos ungdom med problematisk dataspilling og deres familier. Vi har etablert møtearenaer og spredt kompetanse til flere skoler i Oslo og til andre ansatte i helsetjenester. Vi bidratt til å øke kunnskap til foreldre og ungdom gjennom mediene. Informasjonssakene i mediene, filmene og podcasten blir liggende åpent tilgjengelig for alle videre. Kurspresentasjonene blir oppbevart hos Blå Kors Poliklinikk og kan benyttes til kompetansespredning videre. Til slutt er denne rapporten tenkt som inspirasjon til videre arbeid med ungdom med problematisk dataspilling og deres familier.

Oppsummering og videre planer

Målsetningen med prosjektet var å nå ut til flere ungdom med problematisk dataspilling som står i risiko for skjevutvikling og deres familier. Det ser vi ut til å ha lykkes med. Blå Kors har fått økt kompetanse på dataspilling i sin helhet og Blå Kors Poliklinikk vil fortsette å tilby behandling til ungdom og unge voksne med problematisk dataspilling videre. Vi har hele veien hatt et nært samarbeid med forebyggingsavdelingen ved Blå Kors Norge, som i etterkant av prosjektet fått økt satsning på dataspill og familier i sitt forebyggende arbeid.

Prosjektleder

Ailin Strømsholm

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Spill sunt – Ungdom og gaming
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2018: kr 2 438 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring