Spørsmål og svar om inneklima (FAQ)

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er den eneste organisasjonen i Norge som gir gratis råd om inneklima til innbyggere via ukentlig inneklimarådgivning. Gjennom de siste årene har rådgivningen registret ca. 3000 anonymiserte spørsmål innkommet inn per telefon og epost. Spørsmålene viser at det er et stort behov for tjenesten. Henvendelser har økt etter at Folkehelseinstituttet har lagt ned sin bistand på område inneklima og det er nå vanskeligere for innbyggerne å hente kvalitetssikret kunnskap. For å gjøre noe med dette, ønsker NAAF i samarbeide sammen med ulike forskningsmiljøer og eksperter på området å systematisere, gruppere og bearbeide innkomne spørsmål slik at det som folk lurer mest på blir enkelt tilgjengelig på nett. Svarene skal begrunnes faglig og gi tips til handling slik at målgruppen selv kan gjøre egne tiltak for å bedre inneklima. Noe som kan redusere familiens, brukere, ansattes helseproblemer bidra til egenmestring og kunnskap. Flere av tiltakene vil i tillegg føre til mindre energibruk og dermed lavere utgifter. Tjenesten vil også avlaste rådgivningstjenesten og likemannsarbeidet i NAAF generelt, da andre rådgivere i NAAF ved tvil om inneklimaproblemer kan henvises publikum til «spørsmål og svar om inneklima» for ytterligere fordypning og selvhjelpstips.

Aktivitet/tiltak/metode

1. Systematisere, gruppere og bearbeide registrerte spørsmål stilt inneklimarådgivningen. For hver spørsmål utarbeides det faglige svar, samt at konsekvenser av å gjennomføre eller ikke gjennomføre tiltak blir forklart. 2. Målgruppen for prosjektet er de som mistenkes at boligen, barnehagen, skolen eller arbeidsplassen gir sykdom eller uhelse. En “ofte stilte spørsmål tjeneste om inneklima” (FAQ) vil avlaste andre som betjener rådgivningstelefonen. Det kan henvises til FAQen dersom sykdomsbildet kan skyldes inneklimaproblemer. FAQen kan brukes av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i arbeid med universell utforming. 3. Evaluering av den ikke-digitale versjon utføres sammen med medlemmer i NAAFs Region Nord og – Vest. For den digitale versjonen vil antall klikk være en måte å måle bruk på. Direkte tilbakemeldinger fra privatpersoner, media vil også være å et mål på anvendelse. Medieovervåkning Retriever vil kunne kartlegge medieomtale. NAAFs råd og veiledningstjeneste vil registrere antall henvendelser som videreføres til verktøyet. 4. Det er ingen utstrakte behov for vurdering av sikkerhet eller personvernhensyn i dette prosjektet. Alle spørsmål som brukes i utviklingsprosessen vil være anonymisert og brukere av nettsider vil også være anonyme. Hver enkelt som tar i bruk veiledningen digitalt, blir å regne som anonyme da det ikke skal registreres personopplysninger. I den grad det i bruksfase vil foregår kommunikasjon mellom brukerne og de som står bak utviklingen vil de generelle GDPR-reglene gjelde, herunder også lagring av personopplysninger. 5. I dag finnes spørsmålene i formatene Word og Excel. En utfordring vil være å gruppe disse et oversiktlig format for prosjektet slik at det kan forenkles til brukervennlig spørsmål-/svar-bank for brukerne. Spørsmålene må grupperes slik at det blir håndterbart. En utfordring blir også å presentere dette utviklingsarbeidet slik at medlemmer i Regionene ønsker å delta med sine innspill i utviklingsfasen.

Antall deltakere

8

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektet vil gi rask tilgang til tilpasset kunnskap om inneklima og inneklimaproblemer. Det vil si at problemstillinger forklares på en enkel og pedagogisk måte, samtidig som det er faglig korrekt. Det gis konkrete forslag til løsninger slik at beboere selv kan gjennomføre tiltak der dette er mulig. Dette bidrar til å gi økt brukerkompetanse og mestring. Tre eksempel på aktuelle spørsmål blant de tre tusen i spørsmålsbanken: 1. Når det regner mye blir det fuktig i kjelleren. 2. Vi har kjøpt ny leilighet og synes det er vanskelig å regulere temperaturen i rommet. 3. Det er så tørt inne i den nye boligen at legen har foreskrevet astmamedisin til min kone. Spørsmålene skal besvares med tekst og illustrasjoner slik at de som spør selv i størst mulig grad selv kan gjøre noe for å løse problemet eller gjøre konkrete og målrettede bestillinger av handverks-/fagtjenester. Dette kan bidra til økt mestringsfølelse og følelse av kontroll over egen tilværelse og arbeidsmiljø. Denne tjenesten vil også avlaste rådgivningstjenesten i NAAF generelt. Andre rådgivere i NAAF ved tvil om inneklimaproblemer kan henvises publikum til «spørsmål og svar» for ytterligere fordypning og selvhjelpstips. Det er et betydelig etterslep i vedlikehold i av boliger og næringsbygg. Dette prosjektet kan bidra til å redusere skader og konsekvenser og dermed være positivt både privat- og samfunnsøkonomisk. NAAF har 30 aktive brukerrepresentanter og over 60 likepersoner som ofte gir tilbakemeldinger til administrasjonen at inneklima er et aktuelt tema blant befolkningen. Våre tillitsvalgte får spørsmål om inneklima ved ulike sammenhenger. Brukerrepresentanter trenger verktøyet når de deltar i ulike brukerutvalg og bidrar med innspill. FFO kan bruke FAQen i arbeid med universell utforming.

Plan for gjennomføring

1. Systematisere de 3000 spørsmålene som er registrert. Spørmålene gjennomgås og gis faste stikkord. Deretter grupperes spørsmålene etter stikkord. 2. Like spørsmål slås sammen slik at totalt antall reduseres til anslagsvis mellom 150 og 200. 3. Svar utarbeides for hvert av disse spørsmålene. Hver svar inneholder forklaring, tips til løsning og eventuell bestilling av tjeneste. Der hvor det er relevant brukes illustrasjoner for å forklare. Svar skal også inneholde referanser og eventuelt tips til hvor mer informasjon kan finnes. 4. Uttesting. Evaluering av første utkast vil utføres av medlemmer i NAAFs Region Nord og – Vest. Det vil bli utarbeidet et spørreskjema som oversendes alle deltakerne etter en Teamspresentasjon av metoden. Denne evalueringen er viktig da innspill vil danne grunnlag for design og utforming av nettversjonen. 5. Innarbeide FAQ på NAAFs nettside. En slik tjeneste vil også avlaste rådgivningstjenesten i NAAF generelt, da andre rådgivere i NAAF ved tvil om inneklimaproblemer kan henvises publikum til «spørsmål og svar» for ytterligere fordypning og selvhjepstips. Arbeisformen for prosjektmedarbeiderne vil være via Teams slik at reise- og timekostnader reduseres. Dette er også gunstig for klimaet. Det utarbeides en arbeids- og framdriftsplan som sikrer at alle planlagte aktiviteter gjennomføres innenfor tidsrammen.

Prosjektleder

Kai Gustavsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Spørsmål og svar om inneklima (FAQ)
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 300 000, 2025: kr 100 000
Startdato
01.02.2024
Sluttdato
31.01.2025
Status
Under gjennomføring