Språklek

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Målgruppen vår er elever ved Stakkevollan med kort botid og minoritetsbakgrunn. De føler seg ofte utenfor og blir fort gjenstand for negativ oppmerksomhet fordi de ikke forstår hvordan de skal forholde seg til lek med de andre barna i skolegården. De har få arenaer foruten skolen for å lære normene og regler for lek, eller deltakelse i aktiviteter. Det er behov for et et prosjekt som henvender seg til denne målgruppen, med utgangspunkt i erfaringsbasert læring gjennom lek, aktivitet og språkutvikling, som kan støtte dem på veien til å bli bedre inkludert i sitt nye nærmiljø.

Målsetting for prosjektet

20 frivillige involvert i prosjektet 20 barn fra målgruppen involvert i prosjektet 40 barn og voksne i sekundærmålgruppen deltar i aktiviteter Gjennomføre månedlig aktiviteter for barn i målgruppen, sammen med andre barn fra skole og nærmiljø 2 større turer i nærmiljøet for familier og frivillige

Målgruppe

Målgruppen er barn med minoritetsbakgrunn og kort botid i Norge, og deres familier.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Redd Barnas frivillige spiller en sentral rolle i gjennomføringen av dette prosjektet, og det vil være behov for å rekruttere en større base med frivillige som kan engasjeres inn mot dette prosjektet spesifikt. For prosjektperioden ønsker vi å legge opp til en gruppe med frivillige som har ukentlige aktiviteter med barna i innføringsklassen, i tett samarbeid med en prosjektkoordinator tilknyttet Redd Barna sitt regionkontor i Tromsø. Prosjektkoordinator vil også få ansvar for å arrangere to større aktiviteter per semester som også vil inkludere barnas familier. Her vil det også være mulig å invitere inn flere familier etter behov. Dette vil foregå i dialog med andre organisasjoner som jobber med integrering lokalt og Flyktningtjenesten. Gjennom kontakt med andre organisasjoner vil familier med minoritetsspråklig bakgrunn bli bedre kjent med muligheter i nærmiljøet, i tillegg til at de har en naturlig møteplass for å bli bedre kjent med norske familier. Samtidig vet vi at terskelen for å delta første gang kan være høy, og dette prosjektet vil som sådan bidra til å senke denne terskelen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Jan / Feb – Etablerer samarbeid med Stakkevollan skole om bruk av lokaler etc. Mar / Apr / Mai – Ukentlig aktiviteter kommer igang samtidig som det planlegges for første fellesaktivitet med andre elever på skolen Jun / Juli – Sommerfest og familietur Aug/sept/okt – Fortsetter aktiviteter på skolen Nov / des – Familietur og fellessamling for alle deltakere og frivillige som har deltatt i prosjektperioden

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetning: Redd Barna frivillige ønsket å tilby aktiviteter med fokus på språklæring for barn med kort botid, samt gjøre det enklere for barna og familiene deres å delta på aktiviteter med andre familier i nærmiljøet. Prosjektet ønsket å bidra til at barn med minoritetsbakgrunn unngikk å bli satt utenfor på grunn av manglende forståelse for sosiale koder i lek og læring, og slik kunne forebygge utenforskap og dårlig psykisk helse. Målgruppen: er barn med minoritetsbakgrunn og kort botid i Norge, og deres familier. Bakgrunn: Redd Barna har tidligere år bidratt med leksehjelp for barn på Stakkevollan skole. Skolen har sett at det er språklæring og normer i lek elevene med minoritetsbakgrunn har større behov for enn ren leksehjelp, og at familiene deres kan ha nytte av introduksjon til fritidsaktiviteter og i området. Dermed startet språklekprosjektet som et svar på dette behovet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Samarbeidspartner har vært positiv til aktivitetene og beskrevet det som et godt suplement til elevene i målgruppen. De ser at barna har behov for aktivitetene. Barna gleder seg til aktivitet og liker svært godt utflukter fra skolen. De responserer godt på muligheten for medvirkning og motiveres av å få være med i planleggingen av aktivitetene. Skolen gir tilbakemelding om at barna opplever mestringsfølelse, og de frivillige skaper gode tillitsforhold til barna. I aktivitetsrapportene beskriver de frivillige varierte aktiviteter og god respons fra barna. De håndterer konfliktsitasjoner godt, noe som gir læringsutbytte for barna da de kan teste normer i tygge omgivelser. Frivillige planla flere aktiviteter våren 2020 før vi stoppet all frivillig aktivitet etter pålegg fra myndighetene pga. COVID-19. Resultatet og nådde personer i målgruppen er derfor påvirket av dette.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

15

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi har nådd målet med 20 frivillige involvert i prosjektet. Vi nådde ikke målet om 40 barn og voksne fra sekundærmålgruppen i 2020 pga. COVID-19. Leksehjelpaktivitet for 15 barn (språk- og normtrening gjennom lek og aktivitet) ca. ukentlig høst 2019 gjennomført. Leksehjelpaktivitet for 15 barn (språk- og normtrening gjennom lek og aktivitet) planlagt annen hver uke vår 2020 til mars. Planlagt tur til NODA Nordnorsk Design og Arkitektursenter og tur til filmvisning gjennom Barnefilmklubben i Tromsø vår 2020: avlyst pga. COVID-19. Reise til opplæringsseminar for frivillige 2019 gjennomført. Rekruttering av frivillige og opplæring høst 2019 og vår 2020 gjennomført. Vi mottok midler til gjennomføring av større aktiviteter med målgruppen av Bufdir i 2019, og deler av midlene fra Dam Helse ble derfor utsatt til bruk i 2020. Prosjektet har vært gjennomført ved ukentlige aktiviteter for og med barn med minoritetsspråkllig bakgrunn. Barna og de frivillige har gjennomført ulike aktiviteter, med fokus på normer og regler i lek, språktrening og å bygge gode relasjoner. Aktivitetene har variert fra bl.a. slimlaging, skiturer i lysløypa, turer til akvarium og laging av softis i snøen.

Resultater og resultatvurdering

Vi fikk mindre resultater enn ønsket, grunnet COVID-19. Alle planer for språklekaktivitet hvor sekundærmålgruppe også skulle inviteres våren 2020 ble avlyst, og dermed fikk vi ikke full måloppnåelse. Av samme grunn er ikke alle midler brukt.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet fortsetter som en del av Redd Barna Tromsø sitt prosjekt opp mot Stakkevollan skole. Barna som deltar på aktivitet her vil fortsatt bli invitert med på større arrangementer med fokus på inkludering og lavterskel aktivitet. Prosjektet har gitt god innsikt i barnas behov og læring i hvilke utfordringer for samarbeid og informasjon gruppen har og hvordan løse dette. Pga. COVID-19 har prosjektet våren 2020 blitt svært amputert, og vi har ikke brukt opp midlene fra Dam. Høsten 2020 vil prosjektet videreføres, men da med midler fra Bufdir. Vi takker for troen på prosjektet fra Dam Helse.

Prosjektleder

Tone Marie Rasmussen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Språklek
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2019: kr 380 000
Startdato
15.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring